Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

För dig som är god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare tar du hand om huvudmannens ekonomi. Det innebär bland annat att du för räkenskaper över ekonomin, betalar räkningar, sparar kvitton och gör upp en budget. Om du är noga med det regelbundna arbetet underlättar du för dig själv när det är dags att redovisa hur du förvaltat huvudmannens ekonomi i årsräkningen eller sluträkningen.

Broschyr om bankärenden för vuxen med god manlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Broschyr om bankärenden för personer med förvaltarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En film om att vara god manlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uttag från spärrat konto

Behöver din huvudman köpa något speciellt eller räcker pengarna inte till. Här hittar du e-tjänst och blanketten för att göra uttag från huvudmannens spärrade konton.


Omplaceringar av huvudmannens tillgångar

Gode män och förvaltare måste vid placering av huvudmannens medel följa reglerna i föräldrabalken. För gode män och förvaltare gäller att alla huvudmannens tillgångar som finns på bankkonton ska vara överförmyndarspärrade (föräldrabalken 14 kap 8 §). Även VP-konton, fondkonton och depåer ska vara spärrade. Därför gäller att vid uttag av medel från dessa konton för att placera dessa i aktier, fonder, obligationer eller annat måste överförmyndarenhetens tillstånd hämtas in för själva uttaget.

Om däremot endast omplacering ska göras, utan att medlen tas ut, behövs inte överförmyndarnämndens tillstånd om omplaceringen sker genom flytt mellan två överförmyndarspärrade konton. Detta är förutsatt att mottagande bank spärrar det konto som pengarna sätts in på. Överföringen ska då ske mellan bankerna utan att ställföreträdaren gör ett uttag. Intyg på att den nya placeringen är försedd med överförmyndarspärr ska skickas till överförmyndarenheten.

Värdepappersfonder- För placering av den enskildes medel i värdepappersfonder krävs inget samtycke från överförmyndarnämnden. 

Aktier- Vid köp av aktier krävs samtycke från överförmyndarnämnden. Den huvudprincip som överförmyndarenheten tillämpar i dessa fall är att den enskildes medel ska placeras på ett sätt som ger trygghet för deras bestånd och skälig avkastning.

Obligationer- En obligation är ett räntebärande löpande skuldebrev, vanligtvis på flera år, som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut (bostadsobligation) eller ett större företag (företags- eller industriobligation). Ställföreträdare kan förvärva obligationer för den enskildes räkning utan överförmyndarnämndens samtycke.

Utöka, begränsa eller avsluta godmanskap eller förvaltarskap

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap kan behöva ökas eller minskas. Gode mannen/förvaltaren, anhörig till huvudmannen eller huvudmannen själv kan ansöka om att uppdraget ska utökas eller minskas. Ansökan skickas till Tingsrätten i Gävle.

Det kan vara så att befintligt godmanskap inte räcker till eller att godmanskap/förvaltarskap inte längre behövs.

Observera att det krävs ett läkarintyg för att anordna eller avsluta ett förvaltarskap.

Om du genom beslut från överförmyndarnämnden blir entledigad, så avslutas ditt uppdrag.

Om huvudmannen avlider

Uppdraget som god man upphör den dag huvudmannen avlider. Anhöriga och överförmyndarnämnden ska underrättas snarast möjligt. God man har en skyldighet att vårda den avlidnes egendom till dess dödsboet övertar uppgiften. En slutredovisning ska lämnas för tiden till och med dödsdagen.

Om företrädare för dödsboet saknas eller frånsäger sig ansvaret kan god man lämna över ärendet till socialtjänsten. Om ingen dödsbodelägare kan anträffas inom rimlig tid bör god man kontakta socialkontoret som har ett ansvar enligt lag att sköta dödsboets angelägenheter när delägarna inte är tillgängliga.

Om en anhörig inte agerar eller det inte finns någon anhörig som ordnar gravsättning, tömmer/städar ur boende, hämta eventuell handkassa m.m., ska du kontakt kommunens dödsbohandläggare. Eftersom ditt uppdrag som god man/förvaltare upphört har du inte någon sådan skyldighet. 

Om anhöriga önskar hjälp av dig för att ordna t.ex. begravning eller bouppteckning, och du är villig att hjälpa till, är det nödvändigt att du har en fullmakt som är undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Detta uppdrag gör du som privatperson eftersom ditt uppdrag som god man/förvaltare upphört.

Räkningar i dödsboets namn kan normalt betalas med dödsboets medel genom att man visar upp fakturan på banken och ber att banken belastar dödsboets konto.

Checklista när din huvudman avlidit

 • Stoppa autogiron och bankgiro/plusgiroförsändelser
 • Meddela överförmyndarkontoret att din
  huvudman har avlidit
 • Meddela huvudmannens anhöriga om att ditt uppdrag har upphört Om inga anhöriga finns, kontakta kommunens dödsbohandläggare
 • Spar post som kommer till dig i din tidigare huvudmans namn tills du får vetskap om vem du kan skicka den till
 • Betala inga räkningar och gör inga uttag från huvudmannens konton
 • Gå inte in i huvudmannens lägenhet/ boende
 • Ta inte hand om eventuella handkassor
 • Beställ inte begravning

Mer information om dödsboanmälan

Bankfrågor om huvudmannen avliderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning eller köp av fastighet, bostadsrätt och tomträtt

Om du som god man eller förvaltare ska sälja din huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs att överförmyndaren samtycker till försäljningen. Detsamma gäller om du ska förvärva (genom köp, byte eller gåva) en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt för din huvudman. Här finner du mer information om hur du ansöker om samtycke.

Försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Som god man eller förvaltare får du endast sälja din huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt om överförmyndaren samtycker till försäljningen. Notera att det endast är du som god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke.

Av lagstiftningen framgår att överförmyndaren ska lämna samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt huvudmannens behov och samlade tillgångar. Därför är det viktigt att du i ansökan förklarar skälet till försäljningen, hur huvudmannen ska lösa sin boendesituation framöver och att du lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljning bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.

Observera! Om du som god man eller förvaltare avser att köpa en fastighet/bostadsrätt av din huvudman, måste du ansöka om ytterligare en god man som bevakar huvudmannens rätt vid den aktuella försäljningen. Kontakta överförmyndaren för mer information.

Följande handlingar ska lämnas in med ansökningsblanketten vid försäljning

 • Utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret
  För att visa vem som äger fastigheten eller bostadsrättslägenheten. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt.
 • Läkarintyg, om huvudmannen inte kan samtycka eller yttra sig i frågan
  Vid godmanskap krävs skriftligt samtycke från huvudmannen (som skriver under ansökan) alternativt läkarintyg som visar att denne på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ge sitt samtycke till försäljningen. Vid förvaltarskap ska huvudmannen endast ges möjlighet att få yttra sig, om så är möjligt.
 • Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo
  Om säljaren är ett dödsbo krävs kopia av registrerad bouppteckning för att visa att huvudmannen är dödsbodelägare.
 • Yttrande från maka/make, sambo och de närmast anhöriga
  Innan överförmyndaren kan ta ställning till att lämna samtycke ska huvudmannens närmaste anhöriga ges möjlighet att få yttra sig. Om du lämnar in dessa yttranden med din ansökan går handläggningen snabbare.
 • Värderingsutlåtande
  Värderingen ska göras av opartisk auktoriserad värderingsman alternativt opartisk mäklare i syfte att styrka gällande marknadspris. Den mäklare som ansvarar för försäljningen ska alltså inte utföra värderingen. I de undantagsfall där försäljning sker utan hjälp av mäklare krävs istället två opartiska värderingsutlåtanden för att styrka marknadspriset.
 • Budlista från mäklare
  I syfte att styrka att försäljningen har skett på öppen marknad med aktiv budgivning.
 • Köpekontrakt som undertecknats av köpare och säljare
  Bestyrkt kopia av undertecknat köpekontrakt, där samtliga villkor framgår. Av kontraktet bör det framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om samtycke till försäljningen.
 • Efter genomförd försäljning - likvidavräkning och insättningskvitton
  Lämna in en likvidavräkning samt insättningskvitto som visar att köpeskillingen satts in på överförmyndarspärrat konto i huvudmannens namn. Om säljare är ett dödsbo räcker det med en likvidavräkning.


Om du som god man enbart är förordnad för att bevaka rätt vid försäljning av fastighet/bostadsrätt – Glöm ej att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört!

Följande handlingar ska lämnas in med ansökningsblanketten vid förvärv

 • Utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret
  För att visa vem som är nuvarande ägare, om det finns befintliga pantbrev och om fastigheten eller bostadsrättslägenheten är belånad. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt.
 • Läkarintyg, om huvudmannen inte kan samtycka eller yttra sig i frågan
  Vid godmanskap krävs skriftligt samtycke från huvudmannen (som skriver under ansökan) alternativt läkarintyg som visar att denne på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ge sitt samtycke till förvärvet. Vid förvaltarskap ska huvudmannen endast ges möjlighet att få yttra sig, om så är möjligt.
 • Yttrande från maka/make, sambo och de närmast anhöriga
  Innan överförmyndaren kan ta ställning till att lämna samtycke ska huvudmannens närmaste anhöriga ges möjlighet att få yttra sig. Om du lämnar in dessa yttranden med din ansökan går handläggningen snabbare.
 • Värderingsutlåtande
  Värderingen ska göras av opartisk auktoriserad värderingsman alternativt opartisk mäklare i syfte att styrka gällande marknadspris. Den mäklare som ansvarar för försäljningen/köpet ska alltså inte utföra värderingen. I de undantagsfall där det sker utan hjälp av mäklare krävs istället två opartiska värderingsutlåtanden för att styrka marknadspriset.
 • Budlista från mäklare
  I syfte att styrka att köpesumman motsvarar gällande marknadspris.
 • Köpekontrakt som undertecknats av köpare och säljare
  Bestyrkt kopia av undertecknat köpekontrakt, där samtliga villkor framgår. Av kontraktet bör det framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om samtycke.
 • Gåvohandling som undertecknats av gåvogivare och gåvomottagare
  Bestyrkt kopia av undertecknad gåvohandling.
 • Efter genomfört köp - Likvidavräkning och inbetalning av köpeskilling
  Lämna in en likvidavräkning och ett underlag som visar att huvudmannen betalt köpeskillingen.

Bouppteckning och arvskifte

Om din huvudman är dödsbodelägare i ett dödsbo måste du tänka på att detta kräver särskild handläggning och samtycke av överförmyndaren.

Ibland måste överförmyndaren utse ytterligare en god man

Om du som god man eller förvaltare är delägare i samma dödsbo som din huvudman kan du inte företräda huvudmannen eftersom det uppstår en jävssituation. Överförmyndaren måste i sådana fall tillsätta en god man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken som företräder huvudmannen i just denna rättssak.

Bouppteckning

Gode mannen/förvaltaren ska bli kallad till bouppteckningen. Detta ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till skatteverket för registrering. I bouppteckningen ska det framgå att en god man/förvaltare är förordnad.

Arvavstående

God man eller förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt 15 kap 6 § föräldrabalken.

Testamente

God man/förvaltare ska endast ta del av och inte godkänna ett testamente. Observera att ett testamente kan innebära att Du som god man/förvaltare måste göra förbehåll för laglott.

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt

Ska en bostadsrätt eller fastighet säljas krävs överförmyndarens samtycke. Mer information finner du under rubriken förvärv/försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt.

Arvskifte

Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling upprättas. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndaren om varför det inte skett.
God man/förvaltare ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndaren för slutligt godkännande. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska ha godkänt arvskiftet innan det sänds till överförmyndaren.
Så snart skiftet är verkställt genom att den enskilde erhållit arvet på sitt bankkonto, eller om det gäller en fastighet lagfart beviljats, ska gode mannen/förvaltaren redovisa detta till överförmyndaren.

I de fall make/maka avlider och den överlevande parten är ensam arvtagare krävs inget arvskifte. Om god man är förordnad för endast denna rättshandling ska redovisning till överförmyndaren ske genom kontoutdrag eller annat som visar att medlen är överförda till konto i den överlevandes namn.

Checklista

För att Överförmyndarverksamheten ska kunna fatta beslut om samtycke måste följande underlag finnas och skickas in till Överförmyndarverksamheten;

 • Bouppteckning (registrerad vid skattemyndigheten).
 • Eventuellt testamente.
 • Arvskifte som godkänts av samtliga dödsbodelägare.


Omprövning av förvaltarskap

Ett förvaltarskap är något av det mest ingripande i den personliga integriteten som någon kan råka ut för. Därför ska överförmyndarkansliet varje år granska alla förvaltarskap för att se om det finns skäl att de ska upphöra, eller anpassas bättre till huvudmannens behov.

Varje år kontrollerar överförmyndarkansliet alla förvaltarskap. Överförmyndarkansliet begär in uppgifter från förvaltaren, men även andra t.ex. läkare, anhöriga eller boende.

Varje förvaltare måste noggrant tänka över om förvaltarskapet är rätt för huvudmannen som hens liv ser ut just nu. Kanske har huvudmannens liv ändrats på något sätt som gör att det räcker med ett godmanskap?

När överförmyndarkansliet har gjort sin kontroll, tas ställning till om förvaltarskapet behövs eller om det borde förändras. Ställningstagandet skickas både till förvaltaren och huvudmannen.

Om förvaltarskap inte längre behövs, så kommer överförmyndarkansliet att ansöka hos tingsrätten om att det ska upphöra, eller att det ska ändras till godmanskap.

 

Redovisning

Du som är god man eller förvaltare ansvarar för att göra en redovisning om uppdraget. I redovisningen ingår bl.a att upprätta en förteckning samt att göra årsräkning, sluträkning och redogörelse.

Se mer information om redovisningen

 

Arvode

Arvodet för ditt uppdrag bestäms när vi har granskat din årsräkning. I regel ska huvudmannen själv betala arvodet så därför blir det ditt uppdrag som god man/förvaltare att se till att pengar till arvode finns tillgängligt. Lägg upp en plan med din huvudman hur mycket ni ska lägga undan varje månad för att täcka kostnaden för arvodet. Skatten och arbetsgivaravgifterna betalas av huvudmannen. Arvodesbeslutet du får fungerar också som uttagsmedgivande från överförmyndarspärrat konto, vilket innebär att du inte behöver ansöka om uttag separat.

Förvalta egendom

För uppdraget att förvalta ekonomi betalar den hjälpbehövande ett arvode motsvarande 10% av prisbasbeloppet.

Bevaka rätt

För uppdraget att bevaka rätt har du rätt till ett belopp motsvarande 10% av prisbasbeloppet. Om din huvudman bor på institution halveras arvodet till 5 % av prisbasbeloppet.

Sörja för person

För uppdraget sörja för person har du rätt till arvode med ett belopp motsvarande 10% av prisbasbeloppet. Arvodet för huvudman som bor på institution eller motsvarande uppgår till 5% av prisbasbeloppet.

Omkostnadsersättning

Utöver de ovan angivna arvodena ska den hjälpbehövande betala din omkostnadsersättning (besök hos huvudman, telefon och porto) enligt schablon med 2% av prisbasbeloppet. Om dina resekostnader som god man, när du besöker den enskilde eller sköter dennes angelägenheter, överstiger schablonen beräknas milersättningen för bilresor enligt Skatteverkets medgivande bilresekostnadsavdrag och om man använder andra kommunikationsmedel den lägsta kostnaden härför. Exempelvis möten med myndigheter såsom biståndshandläggare, socialsekreterare, Försäkringskassan, polis och kronofogde. I dessa fall krävs också att du inkommer med körjournal och redogör för de besök som har varit påkallade för ditt uppdrag.

Tips för dig som ställföreträdare om din huvudman betalar arvodet

 • Ta kontakt med Omsorgsförvaltningen för att ansöka om jämkning av omsorgsavgiften.
 • Om utmätning pågår, ta kontakt med Kronofogdemyndigheten för att ansöka om jämkning av förbehållsbeloppet.
 • Kontakta Försäkringskassan för att se om din huvudman har rätt till handikappersättning. Bidraget är skattefri och öronmärkt för bland annat arvode till god man. Se till att dessa pengar hålls separerade så du kan få ut ditt arvode.
 • Se till att spara pengar under året på ett sparkonto så att du kan ta ut ditt arvode när vi har fattat ett arvodesbeslut.

När huvudmannen betalar arvodet?

Huvudmannen ska i regel betala om huvudmannens tillgångar överstiger 2 basbelopp eller huvudmannens skattepliktiga inkomster överstiger 2,65 basbelopp. Som skattepliktiga inkomster räknas inte t.ex. bostadstillägg och merkostnadsersättning. Överförmyndaren räknar inte heller in habilitetsersättning.

Om det finns särskilda skäl kan huvudmannen få betala arvodet trots att huvudmannens tillgångar och skattepliktiga inkomster understiger gränsvärdena. Särskilda skäl kan vara att kommunen genom att stå för arvodet bidrar till en kapitalbildning hos den enskilde som inte kan komma den enskilde till godo.

Om huvudmannen får betala arvodet och huvudmannens funktionsnedsättning uppkommit före 65 års ålder, kan det innebära att huvudmannens kostnader för arvode plus andra kostnader som är kopplade till funktionsnedsättningen (t.ex. kostnader för färdtjänst, hemtjänst, läkare, medicin) blir så stora att han eller hon kan få merkostnadsersättning. Det är du som god man/förvaltare som ansöker om merkostnadsersättning hos försäkringskassan.

Om huvudmannen får betala arvodet och huvudmannen har skulder för vilka utmätning sker eller där skuldsanering är aktuell, måste du skriftligen informera kronofogden om att huvudmannen har en kostnad för arvode. Du måste begära att kronofogden räknar om hur mycket huvudmannen ska betala av på sina skulder. Detta så att huvudmannen inte hamnar under skälig levnadsnivå.

Arvodet är skattepliktigt om det överstiger 1 000 kr. Om huvudmannen ska betala arvodet gör du på följande sätt när du får överförmyndarens beslut.

 • Från huvudmannens konto tar du ut 70 procent av arvodet plus kostnadsersättningen.
 • För huvudmannens räkning fyller du i en förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster.
 • Du betalar in 30 procent av arvodet samt sociala avgifter till Skatteverket. Pengarna tar du från huvudmannens konto.

Överförmyndarens beslut om arvode kan överklagas till tingsrätten av dig och av huvudmannen.

Om du är intresserad av Sveriges Kommuners och Landstings förslag till ersättningsregler så kan du gå in på http://skl.se/ och söka på cirkulär C 07:74.

När betalar kommunen arvodet?

Kommunen ska i regel betala om huvudmannens tillgångar understiger 2 basbelopp och huvudmannens skattepliktiga inkomster understiger 2,65 basbelopp. Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel. I de fall huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvodet och ersättning av kommunen. Om den skattepliktiga inkomsten under det år när uppdraget utförs understiger 2,65 prisbasbelopp eller om nettoförmögenheten understiger två prisbasbelopp betalar kommunen både arvodet och arbetsgivaravgiften för den gode mannen. Vid beräkningen får överförmyndarnämnden lägga ihop överskjutande belopp från såväl inkomster som lätt realiserbara tillgångar.

Om det finns särskilda skäl kan kommunen betala arvodet trots att huvudmannens tillgångar och skattepliktiga inkomster överstiger gränsvärdena. Särskilda skäl kan vara att tillgångarna utgörs av en fastighet som huvudmannen själv behöver.

Extra arvode

Vissa typer av insatser som kan anses ligga utanför den normala löpande förvaltningen berättigar till extra arvode. Insatser som ger extra arvode är exempelvis avveckling av bostad i samband med flytt, bevakning av huvudmannens rätt vid bodelning och arvskifte, försäljning av fastighet eller bostadsrätt, bevakning av huvudmannens rätt vid domstolsförhandling. Dessa insatser redovisas i redogörelsen tillsammans med årsräkning eller sluträkning.

Extra arvode för reseersättning

Ibland kan du behöva göra resor som har med ditt uppdrag att göra. Du betalar själv för resorna men kan få ersättning i efterhand. Du får inte ta ut din reseersättning från huvudmannens konto innan du har fått ett beslut av oss.Du behöver fylla i en körjournal. Spara kvitton och biljetter, vi kommer kanske begära att du skickar in dem. Du lämnar in körjournalen tillsammans med din årsräkning eller din redogörelse för utfört uppdrag.


Registrera eller ändra konto för utbetalning

Logga in med e-legitimation för att registrera eller ändra det kontonummer som du vill få ditt arvode utbetalt till. Ändringen görs av Nordea oavsett vilken bank som du använder.

Om du gör en nyregistrering för arvodesutbetalning ska du ange arbetsgivarnummer 635007.


Begäran om entledigande som god man eller förvaltare

Vill du som är god man eller förvaltare begära entledigande av ditt uppdrag eller upphörande av godmanskap enligt 11 kap 19§ i föräldrabalken kan du göra det genom att använda vår e-tjänst. Vid e-tjänsten finns även en blankett om du inte har möjlighet att skicka in begäran via e-tjänsten.

Gåvor

Gåvor till personer som har god man eller förvaltare

Då en myndig person har god man eller förvaltare förordnad för sig krävs i vissa fall att Överförmyndarnämnden samtycker till mottagandet av en gåva för att denna ska bli giltig.

När krävs Överförmyndarnämndens samtycke?

En god man eller förvaltare får endast med Överförmyndarnämndens samtycke för den enskildes räkning ta emot en gåva i form av en fastighet eller en del i fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Samtycke ska lämnas om förvärvet inte kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur eller andra omständigheter. Normalt bör en gåva kunna anses lämplig – men villkor om nyttjanderätt, utfärdande av revers eller övertagande av betalningsansvar ska beaktas för att bedöma om gåvan kommer den enskilde till godo. För att Överförmyndarnämnden ska kunna ge sitt samtycke ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

 • En ansökan från ställföreträdaren om Överförmyndarnämndens samtycke till gåvan.
 • Ett gåvobrev i original – av vilket ska framgå att gåvan är mottagen av gode mannen eller förvaltaren.
 • Om gåvan avser en fastighet eller bostadsrätt, taxeringsbevis, lagfartsbevis, bostadsrättsintyg eller liknande som visar vem som är lagfaren ägare av fastigheten eller ägare av bostadsrätten.
 • Ett yttrande från den enskilde om sådant kan lämnas. Av yttrandet ska den enskildes inställning till gåvan framgå.

Övertagande av betalningsansvar eller utfärdande av revers
Om den enskilde enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren krävs Överförmyndarnämndens samtycke även till detta. Överförmyndarnämndes samtycke krävs alltid om det är fråga om skuldsättning av den enskilde. Reversen ska bifogas ansökan.

Gåvor från personer som har god man eller förvaltare

En förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor (14 kap. 12 § föräldrabalken). Gåvoförbudet innebär att gåvor inte heller kan ges med Överförmyndarnämndens samtycke. Som ”personliga presenter” räknas julklappar och födelsedagspresenter till normala värden.

En god man eller förvaltare får inte heller avstå från arv, testamente eller förmånstagarförordnande för den enskildes räkning.

Om den enskilde själv ger gåvor
En person, som har god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken förordnad för sig, kan själv ge gåvor om han eller hon kan ge uttryck för en egen vilja. En person som har en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och får göra vad han eller hon själv önskar med sina tillgångar. Det är dock viktigt att understryka att det klart ska framgå att den enskilde kan uttrycka sina önskemål och vara medveten om vad det innebär att ge en gåva. I dessa fall finns heller inga möjligheter för Överförmyndarnämnden att lämna något samtycke. Det får under alla omständigheter anses klart olämpligt att den gode mannen tar emot gåvor av den enskilde.

Föreningen Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare

Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare organiserar personer som har uppdrag som: kontaktperson, kontakt/stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, lekmannaövervakare och besökare på häkte och anstalt. Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte.

Informationsfolder: Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetarePDF (pdf, 285.2 kB)

Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbrev för dig som är god man eller förvaltare

Du som är god man eller förvaltare får ett par gånger om året ett nyhetsbrev via e-post eller post. Här kan du även se de senaste nyhetbreven.

Sidan uppdaterad: 2020-08-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se