Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Redovisning för god man, förvaltare eller förmyndare

Du som är god man eller förvaltare ansvarar för att göra redovisningar om ditt uppdrag. I redovisningen ingår bl.a att upprätta en förteckning samt att göra årsräkning, sluträkning och redogörelse.

Förteckning

I förteckningen ska den gode mannen ange de tillgångar och skulder som huvudmannen hade per förordnandedagen. Med förordnandedag avses den dag då Tingsrätten fattade beslut om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap. Tillgångarnas värde ska styrkas med underlag såsom exempelvis saldobesked från bank och/eller kreditgivare samt taxeringsbevis avseende fastighet. Observera att underlagen ska styrka värdet per förordnandedagen. Underlagen ska bifogas till förteckningen när den sedan lämnas in till överförmyndarförvaltningen.

Förutom tillgångarna ska eventuella skulder även anges i förteckningen. I början kan det vara svårt att skapa sig en fullständig bild över huvudmannens eventuella skuldsituation. Det är då lämpligt att ange de skulder man har kännedom om och om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera dessa genom att lämna in en så kallad tilläggsförteckning.

Viktigt att tänka på när man upprättar en förteckning:

 • Banktillgodohavanden ska anges per förordnandedagen och eventuell upplupen ränta ska inte tas med. Eventuell ränta sätts i på kontot vid årsskiftet och blir då en inkomst.
 • Skulder i form av ”hushållsskulder” tas inte med i förteckningen. Hushållsskulder kan vara räkningar från exempelvis apotek, telefon och hyra för en kortare tid och som kommer att betalas under året.
 • Samtliga tillgångar och skulder ska styrkas med underlag.
 • Glöm inte att skriva under blanketten.


Årsräkning

Om du som god man eller förvaltare har ett uppdrag där förvalta egendom ingår, är du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren vad gäller din huvudmans ekonomi. Det innebär att du är skyldig att inkomma med en årsräkning till överförmyndaren senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser med mera) som bekräftar det du angivit i årsräkningen. Läs mer om vilka underlag som ska bifogas årsräkningen under rubriken "Checklista inför årsräkning".

Efter överförmyndarens granskning av årsräkningen skickas underlagen tillbaka till dig (obs! underlag som styrker tillgångars och skulders värde per 31 december sparas hos överförmyndarverksamheten). Tillsammans med din årsräkning ska du även lämna in en redogörelse av ditt uppdrag. På redogörelsen kan du även begära arvode och ersättning för utfört uppdrag. Information om redogörelsen finner du här under rubriken "Redogörelse".

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en årsräkning:

 • Glöm inte att skriva under årsräkningsblanketten.
 • Läs igenom och lämna in checklistan som bilaga till årsräkningen checklista inför årsräkning  Pdf, 721.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 721.4 kB).
 • Om du väljer att använda dig av den autosummerande blanketten ber vi dig först spara ner den till din dator, för att därefter öppna den med hjälp av till exempel Adobe Reader. På detta sätt har vi funnit att det fungerar bäst. Vi kan tyvärr inte garantera att vår autosummerande blankett fungerar på alla plattformar.
 • Om du önskar få tillbaka en kopia på årsräkningen ska du inge två exemplar av årsräkningen.

Det går bra att posta in årsräkningen till oss eller lämna in den fysiskt på Medborgarservice i Sandviken, Kommunhuset i Hofors och Ockelbo. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketterna har du möjlighet att få hämta ut dem på Medborgarservice eller beställa hem dem via 026-24 00 00.

Bra att veta inför årsredovisningen

Försäkringskassan informerar om att god man eller förvaltare för en person som får ersättning från Försäkringskassan är välkomna att kontakta myndigheten om de behöver underlag inför sin redovisning till Överförmyndarnämnden. Försäkringskassan önskar att de kontaktar myndigheten efter årsskiftet när samtliga utbetalningar för 2020 har verkställts. Någon som är god man eller förvaltare för en person som får ersättning från Försäkringskassan kan få en sammanställning över vilka ersättningar myndigheten betalat ut till huvudmannen under året. När god man eller förvaltare ringer till Försäkringskassan behöver de ange vilken ersättning ärendet gäller för att bli kopplad till rätt handläggare. För att myndighetens handläggare snabbare ska kunna hjälpa till med sammanställningen kan de förtydliga att de behöver ”summerade verkställda betalningar för 2020” och ange personnumret för huvudmannen. Handläggaren ska då kunna ge en summering över samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort till huvudmannen och vilken skatt som har dragits under året.


Ladda ner filen och spara den. Namnet på rubrikerna på inkomst- och utgiftsposterna kan ändras på Månadssammanställningen (sista sidan).


Sluträkning

När ditt förordnande som god man eller förvaltare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du upprätta en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens ekonomi. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndaren senast 1 månad efter att förordnandet upphörde.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde. Tillsammans med din slutredovisning ska du även lämna in en redogörelse över utfört uppdrag. Information om redogörelsen finner du här.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en sluträkning:

 • Begär saldobesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar per den dag då godmanskapet/förvaltarskapet upphörde.
 • Om huvudmannen har avlidit ska du bifoga dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Bifoga även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarförvaltningen skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godmans- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet
 • Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller utföra andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet.


Redogörelse

Utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) ska du som god man eller förvaltare även inkomma med en redogörelse över din huvudmans situation och vilka åtgärder du har vidtagit i det aktuella uppdraget. Redogörelsen lämnas in tillsammans med årsräkningen respektive sluträkningen.

I redogörelsen anger du även om du önskar arvode, reseersättning och kostnadsersättning för uppdraget. På redogörelseblankettens baksida finns en resejournal som ska fyllas i om du önskar reseersättning/milersättning.

Redogörelse för utfört uppdrag
Det är viktigt att du fyller i redogörelsen så fullständigt som möjligt. Vårt beslut om arvode grundar sig främst på vad du har skrivit.
Om du vill ha schablonkostnadsersättning (ett belopp på 2 procent av prisbasbeloppet) kryssar du i den rutan på redogörelseblankettens framsida. I schablonkostnadsersättningen ingår alla småutgifter som till exempel kostnader för telefonsamtal, porto, kuvert och trängselskatt.
Om du istället vill ha faktisk kostnadsersättning (de kostnader i kronor du faktiskt har haft) kryssar du i den rutan på redogörelseblankettens framsida. För att få ersättning måste du lämna in underlag som styrker utgifterna.
Observera att du endast kan begära antingen schablonkostnadsersättning eller faktisk kostnadsersättning, inte både och.
Du kan få ersättning för de resor som krävts för att utföra ditt uppdrag. Bilresor ersätts med ett belopp som bestäms av staten (18,50 kronor/mil) och som är skattefri. Kollektivtrafikresor ersätts med de kostnader i kronor som du haft och de ska du styrka med underlag. I resejournalen på redogörelsens baksida fyller du i datum, färdväg och syftet med resan. Om resejournalen inte är korrekt ifylld, kan du inte få någon ersättning.
Om du vill ha extra arvode ska du fylla i datum, åtgärd och antal timmar på sidan 3 i redogörelseblanketten.

Granskning av redovisning

Granskad med anmärkning

Vid granskning av en redovisning ska överförmyndaren "göra anteckning" om verkställd granskning på redovisningshandlingarna (på förteckning, årsräkning och sluträkning). Om överförmyndaren vid granskningen, eller annars, hittar någon anledning att rikta anmärkning mot din förvaltning av huvudmannens ekonomi eller i övrigt, ska du ges möjlighet att yttra dig.

Begäran om komplettering och anmärkning

Som ställföreträdare får du i sådant fall ett brev från överförmyndaren där problemen eller bristerna beskrivs. Det kan då till exempel handla om att det finns en differens vid jämförelse mellan olika poster i redovisningen eller att vissa av huvudmannens utgifter inte styrkts genom att kvittenser, kvitton eller liknande saknas. Det kan även handla om att det av redovisningen framgår att du gjort en åtgärd för huvudmannens räkning som kräver samtycke från överförmyndaren, men där sådant samtycke inte finns eller att du utan förståeliga skäl personligen håller en kontantkassa för huvudmannens räkning.

Om du får detta brev förutsätts du förklara problemet samt inkomma med de kompletteringar som efterfrågas. Om du inte hör av dig, alternativt att den förklaring som ges inte löser problemet eller att ditt svar på annat sätt inte är tillfredsställande, gör överförmyndaren en "anteckning om anmärkning" på den granskade handlingen.

Brev om anmärkning och prövning om ytterligare åtgärd

En "anteckning om anmärkning" sker normalt på så sätt att överförmyndaren gör en anteckning eller markering i redovisningen samt skickar ett brev till dig om att svaret inte varit tillfredsställande eller rent av att svar inte har inkommit. I samband med att överförmyndaren "antecknar en anmärkning" ska överförmyndaren även pröva om något beslut ska fattas på grund av anmärkningsanteckningen. I föräldrabalken anges att ett sådant beslut kan vara att mer ingripande bestämmelser enligt 13 eller 14 kapitlet ska gälla eller, vilket kanske är den mest förekommande åtgärden, att ställföreträdaren entledigas från uppdraget. Normalt sett gäller dock de flesta anteckningarna om anmärkning inte sådana saker som ger skäl till att ställföreträdaren entledigas utan kan exempelvis handla om missförstånd, bristande kunskap hos ställföreträdaren eller liknande. Utgången av den sistnämnda prövningen, det vill säga om ställföreträdaren behöver entledigas eller liknande, anges i det brev som skickas till ställföreträdaren.

En anmärkning är en notering, inte ett beslut

En anteckning om anmärkning i en redovisning upplevs i en del fall som upprörande för en ställföreträdare även om det kanske inte rör något betydande fel eller brist. Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att överförmyndaren är skyldig att anteckna en anmärkning om det framkommer problem eller brister, större eller mindre, i samband med granskningen samt att själva anteckningen om anmärkningen i sig inte är ett beslut utan endast en form av "notering" i samband med granskningen. En anteckning om anmärkning är därför inte heller möjlig att överklaga. För det fall anmärkningen däremot leder till ett ingripande beslut enligt 13 eller 14 kapitlet eller ett beslut om entledigande är ett sådant beslut självklart möjligt att överklaga av ställföreträdaren.

En anteckning om anmärkning ger i sig inte heller någon särskild så kallad rättsverkan eftersom det är den efterkommande prövningen som är den viktiga (det vill säga om ställföreträdaren bör entledigas eller ej). I föräldrabalken står dock att en anteckning om anmärkning angående en brist som kan medföra skadeståndsskyldighet för ställföreträdaren, ger ställföreträdaren rätt att "väcka talan mot den enskilde (huvudmannen) om frihet från skadeståndsskyldighet", det vill säga rätt att inleda en process i domstol om att fastställa att någon skadeståndsskyldighet inte föreligger.

Vite

Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om att utdöma ett vite. Vitesbeloppet är vanligen 4 000 kr.

Om du inte kan lämna in din redovisning i tid kan du ansöka om en förlängd inlämningstid. Din begäran måste ha inkommit före det att sista dagen för inlämnande av redovisning har passerat. Begäran måste motiveras.
Årsräkningar ska vara inlämnad före den 1 mars.