Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Du som din yrkesroll ser någon som behöver god man eller förvaltare

På den här sidan kan du som i din yrkesroll ser någon som behöver god man eller förvaltare skicka in en anmälan.

Enligt lag är vissa skyldiga att anmäla till överförmyndarnämnden om de ser att en person har behov av en ställföreträdare (god man eller förvaltare).

  • Socialnämnden är enligt socialtjänstförordningen 5 kap. 3 § skyldig att anmäla till överförmyndarnämnden om den finner att en ställföreträdare enligt föräldrabalken bör utses för någon eller om sådan inte längre behövs.
  • Kommunen har enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) 15 § 6 p ett ansvar att anmäla till överförmyndarnämnden när en person som omfattas av LSS kan antas behöva ställföreträdare, och när ett förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra.
  • Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården ska, enligt 2 § förordning om verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården, ansvara för att överförmyndarnämnden underrättas när en intagen person kan antas behöva ställföreträdare samt när ett förvaltaruppdrag bör upphöra.

Socialnämnden är dessutom skyldig att underrätta överförmyndarnämnden om de får kännedom om förhållanden som kan vara av betydelse för överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet, t.ex. om en god man försummar sitt uppdrag eller om en förälder inte sköter sitt barns pengar på ett tryggt sätt.

Överförmyndarnämnden ansöker

Det är överförmyndarnämnden som avgör om anmälan ger stöd för att det finns behov av en ställföreträdare. Om överförmyndarnämnden anser att behov finns, ansöker överförmyndarnämnden till tingsrätten. För sin bedömning behöver överförmyndarnämnden en utredning om personens sociala situation och hälsotillstånd.

Utförlig anmälan ger snabbare handläggning

För att överförmyndarnämnden ska kunna handlägga anmälan om behov av god man så fort som möjligt behöver nämnden få in en fullständig ansökan. Använd gärna blanketten för anmälan. Den fungerar som en checklista så att överförmyndarnämnden får ett så komplett underlag som möjligt. Till anmälan om behov av ställföreträdare ska du bifoga en social utredning eller ett läkarintyg, gärna båda delarna.

Den sociala utredningen bör tydligt klarlägga:

  • Ekonomiska förhållanden i den utsträckning dessa är kända, t.ex. uppgifter om den enskildes inkomst och eventuellt kapital och skulder
  • Bostadssituation
  • Hälsotillstånd och ev. funktionshinder och hur dessa påverkar huvudmannens förmåga att självständigt bevaka sin rätt, förvalta sin ekonomi och sörja för sin person
  • Social situation, kontakt med anhöriga etc.
  • Hur den enskildes angelägenheter sköts idag och varför detta inte kan fortsätta
  • Vad den enskilde behöver för hjälp av en god man eller förvaltare
  • Varför den enskildes angelägenheter inte kan lösas på ett mindre ingripande sätt såsom: utfärdande av fullmakt, insatser från socialtjänst, bistånd av personligt ombud, bistånd i form av förmedling av egna medel m.m.

Godmanskap är frivilligt

Det är frivilligt att ha god man. Om personen du anser behöver god man motsätter sig detta kan god man inte utses för honom eller henne. Du får då ta ställning till om personen istället behöver en förvaltare.

Kan personen på grund av sitt hälsotillstånd inte förstå vad ett godmanskap innebär och därmed inte lämna sitt samtycke ska du alltid bifoga ett läkarintyg som styrker detta.

Eftersom godmanskapet är frivilligt och den som har god man behåller kontrollen över sin egendom är ibland godmanskap otillräckligt. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att istället anordna förvaltarskap. Förvaltare kan utses mot en persons vilja. Förvaltaren får rätt att ensam bestämma hur huvudmannens pengar ska användas och vilka avtal som ska ingås.

Tänk på att förvaltarskap är en tvångsåtgärd och bara ska användas om personen skadar sig själv eller sin egendom allvarligt. En person med underåriga barn kan inte vara förmyndare för sina barn om han eller hon har förvaltare. Vid anmälan om behov av förvaltarskap behövs inget samtycke från den enskilde men ett läkarintyg ska alltid bifogas en anmälan om förvaltarskap.

Eftersom förvaltarskap är en synnerligen integritetsingripande åtgärd så kommer en domstol endast att anordna förvaltarskap som en sista åtgärd, när alla andra hjälpinsatser visat sig otillräckliga. Det är därför viktigt att du som anmäler behov av förvaltarskap noga anger varför ett förvaltarskap är nödvändigt.

Sekretessen bryts

Anmälningsskyldigheten är lagstadgad och innebär att sekretessen bryts. Det gäller såväl innehållet i anmälan om behov av en god man eller förvaltare som när överför­myndaren begär upplysningar från nämnden. Det innebär att socialnämnden är skyldig att på begäran lämna ut de begärda uppgifter som nämnden kan ha (16 kap. 10 § FB).

Överförmyndaren bestämmer själv vilka uppgifter som behövs från socialtjänsten. Som exempel kan nämnas det förhållandet att överförmyndaren behöver uppgifter för att ta ställning till beslut om skärpande föreskrifter beträffande en underårigs egen­dom.

Belysande är en dom från Kammarrätten i Stockholm 2005-11-07 i mål nr 6003-05. Rättsfallet behandlar frågan om utlämnande av allmän handling där en överförmyndarnämnd begärde att få ta del av ett läkarintyg hos Försäkringskassan som behövdes i ett ärende om upphörande av förvaltarskap. Försäkringskassan hade avslagit begäran med stöd av dåvarande 7 kap. 7 § sekretesslagen. Kammarrätten konstaterar att den sekretessbrytande bestämmelsen i 16 kap. 10 § FB tar över, eftersom överförmyndarnämnden har till uppgift att lämna uppgifter till domstol i frågor i nu aktuella ärenden. Kammarrätten pekar även på socialnämndens skyldighet enligt 5 kap. 3 § Sof att till överförmyndarnämnden anmäla om förvaltare behöver förordnas för någon eller om någon inte längre bör ha förvaltare.

OBS! Överförmyndaren har inte en motsvarande uppgiftsskyldighet gentemot social­nämnden.