Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Arvode för God man

God man är anställd av den hjälpbehövande och arvodet skall i första hand betalas av denne.

Arvodet till gode mannen är beslutat och fastställt av överförmyndarnämnden enligt riktlinjer från dåvarande Svenska Kommunförbundet, vilket innebär att arvodet beräknas enligt olika procentsatser av prisbasbeloppet. Det är god man som i samband med redovisning av sin förvaltning av den enskildes tillgångar under året till överförmyndarnämnden skall inge en begäran om att få arvode.

Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. En god man får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det i förhand.

Förvalta egendom och bevaka rätt/sörja för person

För uppdraget att förvalta ekonomi betalar den hjälpbehövande ett arvode motsvarande 10% av prisbasbeloppet. För uppdraget att bevaka rätt/sörja för person skall arvode betalas med ett sammanslaget belopp om 20% av prisbasbeloppet. Ersättning för samtliga tre delar uppgår således till 30% av prisbasbeloppet. Ersättning för att bevaka rätt/sörja för person för den som bor på institution eller motsvarande uppgår till 10% av prisbasbeloppet.

Omkostnadsersättning

Utöver de ovan angivna arvodena skall den hjälpbehövande betala god mans omkostnadsersättning (besök hos huvudman, telefon och porto) enligt schablon med 2% av prisbasbeloppet. Om god mans resekostnader, när han besöker den enskilde eller sköter dennes angelägenheter, överstiger schablonen beräknas milersättningen för bilresor enligt Skatteverkets medgivande bilresekostnadsavdrag och om man använder andra kommunikationsmedel den lägsta kostnaden härför. Exempelvis möten med myndigheter såsom biståndshandläggare, socialsekreterare, Försäkringskassan, polis och kronofogde. I dessa fall krävs också en reseräkning.

Arbetsgivaravgift

Såsom arbetsgivare för god man skall den hjälpbehövande även betala arbetsgivaravgift som varierar över tiden och är beroende på god mans ålder.

Förbehållsbelopp

Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel. I de fall huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvodet och ersättning av kommunen. Om den skattepliktiga inkomsten under det år när uppdraget utförs understiger 2,65 prisbasbelopp eller om nettoförmögenheten understiger två prisbasbelopp betalar kommunen både arvodet och arbetsgivaravgiften för den gode mannen. Vid beräkningen får överförmyndarnämnden lägga ihop överskjutande belopp från såväl inkomster som lätt realiserbara tillgångar.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-10-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se