Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Korttidsvistelse för dig som har en funktionsnedsättning

På den här sidan hittar du information om vad korttidsvistelse innebär, hur du ansöker och mer information om Vallbacksgårdens Korttidsvistelse.

Korttidsvistelse är en möjlighet till miljöombyte och rekreation för dig som har en funktionsnedsättning. Vistelsen ger samtidigt anhöriga avlösning i arbetet med omvårdnad. Korttidsvistelse kan vara planerad och regelbunden eller användas vid plötsliga behov när dina anhöriga inte har möjlighet att ge dig din vanliga omsorg.

Ansök om korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Du ansöker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör en av följande personkretsar:

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det betyder att du har mycket svårt att på egen hand klara av vardagliga saker. Du kan till exempel ha svårt att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med andra.

I steg 1 utreds om du tillhör någon av personkretsarna. I steg 2 utreds ditt behov av stöd och en bedömning görs om du har rätt till sökt insats.

Vallbacksgårdens Korttidsvistelse

Vallbacksgården ligger i bostadsområdet Vallhov i Sandviken. Korttidsboendet erbjuder sex platser för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning inom LSS. Vi kan även erbjuda plats i akuta situationer.

Vistelsen hos oss är i hemlik miljö med eget rum anpassat efter behov.

Målet för vårt arbete är att vi ska erbjuda en meningsfull vistelse. Vi vill skapa trygghet inför och under vistelsen.

Aktiviteter

När aktiviteter anordnas i verksamheten utgår vi från intresse, önskemål och förmåga. Utöver individuella behov uppmuntrar vi till en känsla av gemenskap. Genom gemensamma aktiviteter ges möjlighet att samspela med varandra och på så vis utveckla sin kommunikativa och sociala förmåga.

Mer information

Vallbacksgården, Vallhovskroken 13, Sandviken, tel: 026-24 12 47

Enhetschef Ingela Svedvall
Tel: 026-24 13 29
E-post: ingela.svedvall@sandviken.se

Kontakt

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare inom LSS kan du kontakta Medborgarservice.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut