Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Integration och flyktingmottagande

I Sverige finns det flera olika organisationer som samverkar kring mottagande av asylsökande och integration av personer med uppehållstillstånd.

På denna sida kan du läsa mer om hur mottagandet fungerar samt hur Sandvikens kommun arbetar med integration och flyktingmottagande.

Du hittar också tips på vad du kan göra för att hjälpa till.

Information för personer som är nya i Sverige

Webbplatsen informationssverige.se vänder sig till personer som är nya i Sverige för att de enkelt och snabbt ska hitta information om det svenska samhället. Webbplatsen är också översatt till olika språk.
www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Integration Gävleborg

Integration Gävleborg är ett länsövergripande partnerskap med syfte att bidra till en social hållbar samhällsutveckling, genom att samordna, stärka och utveckla arbetet med integration i Gävleborg.
Mer information från Integration Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information, statistik och fakta

Mottagande av asylsökande

Sverige stödjer UNHCR:s arbete och har skrivit under FN:s flyktingkonvention, vilket innebär att Sverige ska pröva varje ansökan om asyl individuellt.

Sammanfattning av Asylprocessen i 4 steg (förenklad version)

Asylansökan

 • En asylsökande kommer till Sverige och söker
  asyl.
 • Berättar kort om asylskälen för Migrations­­verket med hjälp av tolk (om det behövs), utan förordnat offentligt biträde (advokat).
 • Migrationsverket förordnar, vid behov,  biträde (advokat).

Utredning / Intervju

 • Utredning sker på Migrationsverket.
 • Den sökande med stöd av ett offentligt biträde
  (advokat) och tolk berättar varför man söker skydd i Sverige.
 • Väntan på beslut kan ta allt från några månader
  till något år.

Positivt beslut

 • Vid positivt beslut avslutas ärendet
 • Personen beviljas PUT (permanent
  uppehållstillstånd). I vissa fall tidsbegränsat, minst ett år.
 • Personer med PUT har samma rättigheter och
  skyldigheter som alla andra i Sverige.

Avslag - Överklagande

 • Om man får ett negativt beslut/ avslag – har man rätt att överklaga till migrationsdomstol inom 3 (tre) veckor räknat från den dag då beslutet meddelades.
 • Överklagande måste vara skriftligt.
 • Får man avslag på överklagande, utvisas man från Sverige.
 • Vägrar man lämna landet frivilligt, blir det istället ett polisärende.

Asyl, från ansökan till beslut - migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boende

Kommunens Integrationsenhet har inget ansvar när det gäller asylsökande vuxna bosatta i Sandvikens kommun, ansvaret ligger då på Migrationsverket.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är, barn och ungdomar under 18 år utan medföljande förälder eller annan legal vårdnads­havare som kommit till Sverige för att ansöka om asyl.

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mot­tagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asyl­sökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Kommunen ansvarar för att

 • utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att till exempel utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet.
 • utse god man
 • barnet får skolundervisning
 • ge fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar då även för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätt till allmän förskola och skolgång till och med 18 års ålder 

Asylsökande barn i förskoleåldern har rätt till allmän förskola, gäller barn 3 - 5 år. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans terminer. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Barnet bör få börja senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Rätten till skolgång gäller även gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning.
Skolförordningen 2011:185
Skollagen 2010:800 29 kap. 2§ andra stycket

Mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd

När en asylsökande får uppehållstillstånd är det flera olika myndigheter som samverkar kring mottagandet. Sandvikens Kommun och Migrationsverket har ett avtal om hur många nyanlända kommunen ska ta emot varje år.

Arbetsförmedlingen

 • Har samordnat ansvar för etableringsinsatserna
 • Ansvarar för etableringssamtalen
 • Ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter
 • Ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan
 • Ansvarar för upprättande av etableringsplanen

www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan

 • Beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning
 • Betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning

www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen

 • Ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • Ska vid behov ge praktisk hjälp i samband vid bosättning
 • Ansvarar för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning
 • Ansvarar för skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
 • Ansvarar för försörjning för de som inte har rätt till etableringsplan

Länsstyrelsen

 • Medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
 • Tecknar överrenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända
 • Främjar regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som ordnar aktiviteter för nyanlända
 • Stödjer kommunerna i samordningen av verksamheter som t ex SFI
 • Följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå

Länsstyrelsen Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket

 • Tar fram nationell prognos för nyanlända
 • Ansvarar för bosättning av vissa nyanlända
 • Beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting

www.migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Integrationsenheten

Integrationsenheten är en enhet inom Sandvikens kommun som ger hjälp och stöd till de personer som har fått uppehållstillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser för nyanlända. Etableringsperioden är  24 månader.

Vid mottagning/inflyttning bistår Integrationsenheten med:

 • Registrering hos Skatteverket för personnummer, adressändring och ansökan om ID-kort.
 • Information
 • Ansökan om bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning mm.
 • Ansökan om äldreförsörjningsstöd och efterlevandestöd.
 • Lånekontaktperson för hemutrustningslån, lånebelopp m.m - csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anmälan till barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och SFI.
 • Bokar tid för hälsokontroller (Gäller anknytningar och kvotflyktingar)

Försörjningsstöd

Ekonomienheten vid Individ och familjeomsorgen ansvarar för utredningar, biståndsbedömningar och utbetalningar av försörjningsstöd under en begränsad period, ca 2-8 månader/hushåll. Därefter är hushållen självförsörjande med etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan.

Försörjningsstöd - socialstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Etableringsersättning - Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkstöd/tolkningar och översättningar

På Integrationsenheten finns personer som kan vara behjälplig med följande språk: arabiska, tigrinja, saho, tigre, amhariska, affar, somaliska, kurmanji och engelska. 

Kontaktinformation och mer om Integrationsenheten

Boende

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bostadsbolag i  Sandvikens Kommun.

Du som är bostadssökande hittar mer information på Sandvikenhus webbplats: www.sandvikenhus.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid mottagning av kvotflyktingar och den mottagning man kommit överens om av personer från anläggningsboende (ABO) utrustar Integrationsenheten bostaden med möbler och husgeråd så att man får ett bra och fungerande boende tills hushållet får sitt hemutrustningslån och kan införskaffa och utrusta sin lägenhet.

Utbildning barn och ungdom

Alla barn, ungdomar och vuxna som kommer till oss bär på en historia, en berättelse om vad som hänt hittills i deras liv. Allt som skett är en del av barnet/ungdomen och kan komma att påverka dess framtid.

För att möta detta ser vår process ut på följande sätt i de olika skolformerna:

 • Information från Migrationsverket om nyanlända asylsökande barn och ungdomar kommer till huvudmannen/Kunskapsförvaltningen.
 • I förskolan erbjuds barnet plats i ordinarie undervisning inom fyra månader från ansöknings­dagen.
 • I grundskolan skolplaceras eleven inom en månad, i samråd med berörd rektor.
 • I gymnasieskolan sker inskrivning var fjärde vecka.

Skollagen/förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundskoleförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Modersmål

Utbildning vuxna

Alla nyanlända vuxna anmäls till Svenska för Invandrare (SFI) via Arbetsförmedlingen eller Integrationsenheten. På SFI erbjuds lärarledd undervisning 15 timmar/vecka. Vid behov erbjuds också personligt stöd (extra timmar)

Alla nyanlända vuxna ska delta i samhällsorienteringen. Kommunen är skyldig att erbjuda minst 60 timmar totalt.

Undervisningen ingår i Arbetsförmedlingens etableringsplan för varje nyanländ person.

Centrum för Vuxnas Lärande (CVL) som ingår i Arbetslivsförvaltningen ansvarar för SFI-utbildningen.

Svenska för Invandrare - SFI

Övriga utbildningsinsatser

I samarbete med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Kommunerna i Gävleborgs län.

Arbetsmarknadsutbildning med SFI - Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkstudion Högbo och Språkutveckling Vallhovskroken

Språkstudion erbjuder språkundervisning. Målgruppen är personer som avslutat ordinarie SFI-undervisning men inte gjort framsteg i svenska språket. Deltagarna erbjuds plats via Arbetsförmedlingen eller Individ- och familje­omsorgs­förvaltningen. Plats för 40 deltagare.

Språkstudions personal är utbildade specialpedagoger.

Vill du veta mer kontakta arbetslagsledare Ulla Wikstrand. Tel: 026-24 02 95
ulla.wikstrand@sandviken.se

Ansvarig förvaltning: Arbetslivsförvaltningen/Integrationsenheten
Ansvarig chef: Ulf Palm, 026-24 16 85

Aktiviteter i samarbete med Arbetsförmedlingen

Arbetspraktik

Integrationsenheten anordnar praktik till nyanlända i
etablerings­­­reformen samt vissa andra utrikesfödda. Praktikplatser erbjuds inom kommunen och det privata näringslivet.

Arbetsgivare som tar emot en praktikant får en ersättning
(handledarstöd) 150 kronor/dag.

Ersättning till praktikanten: Etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Praktikperiod: 1 – 3 månader med möjlighet till förlängning.


Nystartsjobb

I samarbete med Arbetsförmedlingen förmedlar Integrationsenheten arbeten där nyanlända erbjuds visstidsanställningar med avtalsenliga löner. Det kan gälla både arbete inom offentliga sektorn, föreningslivet och det privata näringslivet.

Arbetsgivare som anställer en nyanländ person kan söka stöd för nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen.
Nystartsjobb - arbetsförmedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Introduktionsjobb

I samarbete med Arbetsförmedlingen förmedlar Integrationsenheten arbeten där nyanlända erbjuds visstidsanställning med avtalsenliga löner. Det kan gälla arbete inom offentliga sektorn, föreningslivet och det privata näringslivet.

Arbetsgivare som anställer en nyanländ person kan söka stöd för introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen. Stöd för introduktionsjobb beviljas för högst ett år och består av maximalt 955 kronor/dag (21027 kr/månad) vid heltidsanställning. Eventuellt kan förlängning beviljas ett år.

Krav för att arbetsgivaren ska få stödet är att den anställde deltar i SFI undervisning.

Introduktionsjobb är en inträdesgrundande anställning till A-Kassan men ej tillgodo­räkningsbart i ett arbetsvillkor.
Introduktionsjobb - arbetsförmedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kan du hjälpa till

Det är många som hör av sig och vill hjälpa och stötta flyktingar. Nedan finner du tips på hur du kan hjälpa till samt länkar och kontaktinformation till olika organisationer.

God man till ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan föräldrar beslutar överförmyndarnämnden att tillsätta en god man. Denne ansvarar för barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Den gode mannen ska till exempel ansöka om uppehållstillstånd, bistå barnet vid möten hos Migrationsverket, besluta i frågor om boende och skola och förvalta barnets tillgångar.

Här hittar du intresseanmälan och mer information om att vara god man för ensamkommande barn.

Familjehem till ensamkommande barn och ungdomar

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen söker personer och  familjer som vill göra en betydande insats och samtidigt få en berikande vardag genom att ta på sig uppdrag som familjehem till ensamkommande barn och ungdomar. Om du har en trygg och stabil livssituation med tid och engagemang över - kontakta familjehemssekreterarna.
Mer information och anmälan

Om du vill ha en personlig kontakt för frågor kring familjehem kontakta våra familjehemssekreterare direkt.
Karina Eklund: 026-24 14 57
Madelen Pettersson: 026-24 17 34

Returen

Returen är en verksamhet som samlar in allt som barn behöver och sedan delar ut alla saker helt gratis. Där kan du lämna kläder, fritidsutrustning, leksaker med mera. Returen drivs av Rädda Barnen, med stöd av Sandvikenhus. Verksamheten sköts ideellt.

Öppettider Returen

Nya Bruket, kvarterslokalen på Seegatan 9
Kersti Åresund, telefon 070-671 0756

Norrsätra, Tallbacksvägen 13 A
Agneta Söderlund, telefon 070-621 3266

Öppet kl 16-19, tisdagar under skolterminer

Returen på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nätverket Frivillig i Sandviken

Det prisade nätverket skapar utrymme för "Möte mellan kulturer" när utlandsfödda och svenskar träffas och delar med sig av erfarenheter och kunskap. Förutom möjligheterna till kontakt och en pratstund innehåller dessa eftermiddagar fika, musik, berättelser och mycket annat.

Dagar för träffar under hösten.

 • 24 september
 • 29 oktober
 • 20 november
 • 17 december

Tiden är kl. 14.00–16.30. "Möte mellan Kulturer" äger rum på Kulturcentrum i Sandviken. Ingen anmälan behövs. Allt är gratis.

Vill du bidra exempelvis genom att komma och spela schack, leka med barnen, duka fram fika eller annat är du varmt välkommen med i nätverket.
Kontakta elisabeth.wikberg@gmail.com, tel. 073-801 00 46

Språkcafé

Omsorgsförvaltningen bjuder in till språkcafé på Hamngatan varannan onsdag jämna veckor kl. ­16.00‑19.00.

Bli volontär

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. I Volontärbyråns förmedling (databas) kan du hitta och söka volontäruppdrag i små och stora ideella organisationer.
Bli volontär - Volontärbyrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ideella organisationer som gör skillnad

Händer som bildar ett hjärta

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se