Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Så här fungerar mottagandet i Sverige och i Sandvikens kommun

Sverige stödjer UNHCR:s arbete och har skrivit under FN:s flyktingkonvention, vilket innebär att Sverige ska pröva varje ansökan om asyl individuellt.

Sammanfattning av Asylprocessen i 4 steg (förenklad version)

Beskrivning av asylprocessen

Asylansökan

 • En asylsökande kommer till Sverige och söker
  asyl.
 • Berättar kort om asylskälen för Migrations­­verket med hjälp av tolk (om det behövs), utan förordnat offentligt biträde (advokat).
 • Migrationsverket förordnar, vid behov,  biträde (advokat).

Utredning / Intervju

 • Utredning sker på Migrationsverket.
 • Den sökande med stöd av ett offentligt biträde
  (advokat) och tolk berättar varför man söker skydd i Sverige.
 • Väntan på beslut kan ta allt från några månader
  till något år.

Positivt beslut

 • Vid positivt beslut avslutas ärendet
 • Personen beviljas PUT (permanent
  uppehållstillstånd). I vissa fall tidsbegränsat, minst ett år.
 • Personer med PUT har samma rättigheter och
  skyldigheter som alla andra i Sverige.

Avslag - Överklagande

 • Om man får ett negativt beslut/ avslag – har man rätt att överklaga till migrationsdomstol inom 3 (tre) veckor räknat från den dag då beslutet meddelades.
 • Överklagande måste vara skriftligt.
 • Får man avslag på överklagande, utvisas man från Sverige.
 • Vägrar man lämna landet frivilligt, blir det istället ett polisärende.

Asyl, från ansökan till beslut - migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boende

Kommunens Integrationsenhet har inget ansvar när det gäller asylsökande vuxna bosatta i Sandvikens kommun, ansvaret ligger då på Migrationsverket.

Mottagning av ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar under 18 år utan medföljande förälder eller annan legal vårdnads­havare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensam­kommande barn.

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mot­tagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asyl­sökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Kommunen ansvarar för att

 • utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att till exempel utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet.
 • utse god man
 • barnet får skolundervisning
 • ge fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar då även för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätt till allmän förskola och skolgång till och med 18 års ålder 

Asylsökande barn i förskoleåldern har rätt till allmän förskola, gäller barn 3 - 5 år. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans terminer. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Barnet bör få börja senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Rätten till skolgång gäller även gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning.
Skolförordningen 2011:185
Skollagen 2010:800 29 kap. 2§ andra stycket

Mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd

När en asylsökande får uppehållstillstånd är det flera olika myndigheter som samverkar kring mottagandet. Sandvikens Kommun och Migrationsverket har ett avtal om hur många nyanlända kommunen ska ta emot varje år.

Arbetsförmedlingen

 • Har samordnat ansvar för etableringsinsatserna
 • Ansvarar för etableringssamtalen
 • Ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter
 • Ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan
 • Ansvarar för upprättande av etableringsplanen
 • Beslutar om etableringsersättning
 • Är uppdragsgivare till lotsar

www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan

 • Beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning
 • Betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning

www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen

 • Ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • Ska vid behov ge praktisk hjälp i samband vid bosättning
 • Ansvarar för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning
 • Ansvarar för skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
 • Ansvarar för försörjning för de som inte har rätt till etableringsplan

Länsstyrelsen

 • Medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
 • Tecknar överrenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända
 • Främjar regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som ordnar aktiviteter för nyanlända
 • Stödjer kommunerna i samordningen av verksamheter som t ex SFI
 • Följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå

Länsstyrelsen Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket

 • Tar fram nationell prognos för nyanlända
 • Ansvarar för bosättning av vissa nyanlända
 • Beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting

www.migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om Migration - Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ordförklaringar - Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-10-16
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se