Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Missbruk och beroende

Vuxenenheten

Vuxenenheten arbetar främst med missbruks- och beroendefrågor. Arbetet omfattar även brukarens anhöriga/nätverk.

Missbruk av alkohol och droger är en fråga som berör flera myndigheter, verksamheter och organisationer. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har dock socialtjänsten ett särskilt ansvar både när det gäller förebyggande insatser och för att den enskilde får det stöd och den vård och behandling som han eller hon behöver.

Stödet omfattar även anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem. 

Stöd och rådgivning är kostnadsfritt.

Vårt arbete bygger på frivillighet (enligt SoL) men vi har även till uppgift att i vissa fall arbeta med handläggning enligt tvångslagen, lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Inom Vuxenenheten arbetar fem socialsekreterare som har till uppgift att:

  • utreda och bedöma behov av vård- och behandlingsinsatser
  • bedriva motivationsarbete
  • ge rådgivning, stöd och information

Om du inte är nöjd med ett beslut från Individ- och familjeomsorgen kan du överklaga beslutet. Läs mer om överklagan

Kontaktinformation: Medborgarservice 026-24 00 00

Stödverksamheter

Vuxenenheten består även av ett antal stödverksamheter.

  • Örtagården är ett kollektivt boende med stöd- och behandlingsinsatser.
    Läs mer om Örtagården

  • Kärnhuset/Vågbrytaren, arbetsträning samt utslussning till praktikplatser och arbete.

  • Boendestöd, ger stödinsatser i det egna boendet till personer med missbruksproblem. Inom Boendestödsverksamheten finns även en dagverksamhet samt några lägenheter som hyrs ut till personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad och behöver stödinsatser för att klara ett eget boende.

  • Svalan bedriver kartläggning, rådgivning, psykosocial behandling och stöd i alkohol-, läkemedel- och narkotikafrågor. Läs mer om Svalan.

Du kan komma i kontakt med de olika stödverksamheterna via socialsekreterarna på Vuxenenheten. De handlägger ansökningar som rör dessa verksamheter.

Kontaktinformation: Medborgarservice 026-24 00 00

Synpunkter och överklagan av beslut

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande.

Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter.

Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna dina synpunkter via sidan Synpunkter. Du kan välja att skriva anonymt eller lämna kontaktuppgifter. Lämnar du kontaktuppgifter får du svar på dina synpunkter/ideer/klagomål.

Om du inte vill använda synpunktsblanketten kan du ta kontakt med den enhetschef som ansvarar för verksamheten du har eventuella synpunkter på.

Överklagan av beslut, besvärshänvisning

Om du inte är nöjd med ett beslut från Individ- och familjeomsorgen kan du överklaga beslutet.

Beslut som går dig emot kan överklagas via förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du anser fel i beslutet och vilken ändring du vill ha. Bifoga även eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Om du vill så kan vi hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Överklagan ska skickas till den person som har fattat beslutet inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, då nämnden är skyldig att se över beslutet och eventuellt ompröva det, innan det sänds vidare till Förvaltningsrätten för vidare prövning.

Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från det du tog del av beslutet.

Styrande lagar och riktlinjer

Här nedan följer länkar till lagar och andra riktlinjer som styr Individ- och familjeomsorgsförvaltningens verksamhet som rör barn, unga och vuxna.

Ideella föreningar och organisationer

Det finns ett antal ideella föreningar och organisationer i Sandvikens kommun som drivs av och med människor med olika personliga erfarenheter av missbruk och beroende. De kan ge ett viktigt stöd till dig.

Kom ihåg att Du inte är ensam om Dina problem!

LP - kontakten
Köpmangatan 26, Sandviken
Tele: 070-788 23 77

Sällskapet Länkarna
Björkgatan 4      
811 39 Sandviken
Tele: 073-829 14 08
www.sandvikenlankarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anonyma alkoholister - AA
Storgatan 36, Sandviken (ingång från Gävlevägen snett emot Statoil) 
E-post: aabruksgruppen@hotmail.com

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se