Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Särskilt boende - Äldreboenden

För att beviljas äldreboende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Behovet kan vara av såväl fysisk, psykisk som social art.
Insatserna i äldreboendet är bland annat personlig omvårdnad, dusch, tvätt, städning, hjälp vid måltider, tillsyn, trygghetslarm och följe till och från t ex hälso- och sjukvårdsbesök. Insatserna anpassas efter de enskilda behoven. 

Enligt socialtjänstlagen finns inga begränsningar i vad enskild kan ansöka om, när behov finns av andra insatser.

Det finns ett medvetet förhållningssätt som både tar hänsyn till individens behov av att få leva ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Alla har möjlighet till inflytande hur den individuella insatsen ska utföras. Detta görs genom att den enskilde tillsammans med den som verkställer insatsen skriver en genomförandeplan.

När en person beviljats vård- och omsorgsboende, får denne en plats på ett av kommunens boenden.

För att beviljas äldreboende måste någon eller några av nedan kriterier vara uppfyllda:

  • Kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet är prövat och bedömt som otillräckligt
  • Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende
  • Har utredd demenssjukdom som medför omfattande svårigheter i det ordinära boendet
  • Prövat eller övervägt korttidsvistelse/växelvård och detta befunnits otillräckligt

Dokument

Broschyr:

Inför särskilt boendePDF (pdf, 502.5 kB)

 

Äldreboenden

Sidan uppdaterad: 2018-09-05
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se