Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vård och omsorgsboende (äldreboenden, demensboenden)

Besök vid äldreboenden

För att undvika smittspridning i samband med besök är det viktigt att följa de rekommendationer som gäller. Detta gäller även dig som är vaccinerad.

Tänk på det här innan ett besök

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 • Om du har förkylningssymtom som t.ex. snuva, halsont, luftvägsinfektion, hosta eller feber ska du stanna hemma. Även vid mycket lindriga besvär.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Lokala rekommendationer

 • Kontakta våningen inför besöket för att försäkra dig om att ingen misstänkt smitta finns på boendet eller att omsorgsförvaltningens rekommendationer ändrats. För att minska trängsel bör antalet besökare vara så få som möjligt.
 • Besöket kan med fördel göras utomhus med social distansering. Besöket kan också ske i enskilds lägenhet.
 • Besök ska inte ske i allmänna utrymmen.
 • Vi vill att du använder handsprit när du kommer samt när du lämnar boendet.
 • Vi rekommenderar dig att använda munskydd under besöket. Har du svårigheter att använda munskydd kan vi erbjuda dig visir istället.
 • Tänk på att hålla fysisk distans till den du besöker och andra du möter, detta gäller även om du eller personen är vaccinerad.
 • Om du varit sjuk avvakta med besök tills du varit frisk i minst två dagar.

För att skydda omsorgstagarna arbetar all personal i det vardagliga omsorgsnära arbetet med munskydd och för övrigt med visir i enlighet med smittskydd Gävleborgs rekommendationer.

Tack för visad hänsyn!

Ansök om vård- och omsorgsboende

För att beviljas vård- och omsorgsboende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Behovet kan vara av såväl fysisk, psykisk som social art.
Insatserna i äldreboendet är bland annat personlig omvårdnad, dusch, tvätt, städning, hjälp vid måltider, tillsyn, trygghetslarm och följe till och från t ex hälso- och sjukvårdsbesök. Insatserna anpassas efter de enskilda behoven. 

Enligt socialtjänstlagen finns inga begränsningar i vad enskild kan ansöka om, när behov finns av andra insatser.

Det finns ett medvetet förhållningssätt som både tar hänsyn till individens behov av att få leva ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Alla har möjlighet till inflytande hur den individuella insatsen ska utföras. Detta görs genom att den enskilde tillsammans med den som verkställer insatsen skriver en genomförandeplan.

När en person beviljats vård- och omsorgsboende, får denne en plats på ett av kommunens boenden.

För att beviljas vård- och omsorgsboende måste någon eller några av nedan kriterier vara uppfyllda:

 • Kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet är prövat och bedömt som otillräckligt
 • Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende
 • Har utredd demenssjukdom som medför omfattande svårigheter i det ordinära boendet
 • Prövat eller övervägt korttidsvistelse/växelvård och detta befunnits otillräckligt

För ansökan fyll i blanketten nedan eller kontakta handläggare via Medborgarservice 026‑24 00 00. Biståndshandläggarna har telefontid kl. 08.45-09.30 måndag-fredag.

Broschyr

Inför särskilt boende Pdf, 516.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 516.9 kB)

Äldreboenden

Demensboenden

Här kan du se vilka boenden för personer med demenssjukdomar som finns inom kommunen.