Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vård och omsorgsboende (äldreboenden, demensboenden)

Besöksförbud på Vård- och omsorgsboenden med lättnader under vissa former.

Vi har fortsatt besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden tillsvidare enligt rekommendaton av Folkhälsomyndigheten.

Smittskydd Gävleborg har lättat lite på restriktionerna och tillåter att närstående och omsorgstagare träffas tillsammans med personal utomhus.

Vi öppnar därför upp och tillåter besök på våra äldreboenden under vissa former, t.ex.

  • Vid bord utomhus som är delat med en plexiglasskiva
  • Möte via balkong

Personal ska alltid finnas med och tid för besök måste bokas.

Kontakt tas med respektive enhet.

___________________________________________________________________

För att beviljas vård- och omsorgsboende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Behovet kan vara av såväl fysisk, psykisk som social art.
Insatserna i äldreboendet är bland annat personlig omvårdnad, dusch, tvätt, städning, hjälp vid måltider, tillsyn, trygghetslarm och följe till och från t ex hälso- och sjukvårdsbesök. Insatserna anpassas efter de enskilda behoven. 

Enligt socialtjänstlagen finns inga begränsningar i vad enskild kan ansöka om, när behov finns av andra insatser.

Det finns ett medvetet förhållningssätt som både tar hänsyn till individens behov av att få leva ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Alla har möjlighet till inflytande hur den individuella insatsen ska utföras. Detta görs genom att den enskilde tillsammans med den som verkställer insatsen skriver en genomförandeplan.

När en person beviljats vård- och omsorgsboende, får denne en plats på ett av kommunens boenden.

För att beviljas vård- och omsorgsboende måste någon eller några av nedan kriterier vara uppfyllda:

  • Kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet är prövat och bedömt som otillräckligt
  • Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende
  • Har utredd demenssjukdom som medför omfattande svårigheter i det ordinära boendet
  • Prövat eller övervägt korttidsvistelse/växelvård och detta befunnits otillräckligt

För ansökan fyll i blanketten nedan eller kontakta handläggare via Medborgarservice 026‑24 00 00. Biståndshandläggarna har telefontid kl. 08.45-09.30 måndag-fredag.

Broschyr

Inför särskilt boendePDF (pdf, 516.9 kB)

Äldreboenden

Demensboenden

Här kan du se vilka boenden för personer med demenssjukdomar som finns inom kommunen.

Sidan uppdaterad: 2020-06-17
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se