Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Särskilt boende (äldreboenden och demensboenden)

Särskilt boende – ibland även kallat äldre­boende, är till för dig med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem. I särskilt boende får du hjälp dygnet runt.

Ansök om särskilt boende

För att beviljas särskilt boende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Behovet kan vara av såväl fysiskt, psykiskt som socialt.
Insatserna i boendet är bland annat personlig omvårdnad, dusch, tvätt, städning, hjälp vid måltider, tillsyn, trygghetslarm och följe till och från till exempel hälso- och sjukvårdsbesök. Insatserna anpassas efter de enskilda behoven. 

Det finns ett medvetet förhållningssätt som både tar hänsyn till individens behov av att få leva ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Alla har möjlighet till inflytande hur den individuella insatsen ska utföras. Detta görs genom att den enskilde tillsammans med den som verkställer insatsen skriver en genomförandeplan.

När en person beviljats särskilt boende, får denne en plats på ett av kommunens boenden.

För att beviljas särskilt boende måste någon eller några av dessa nedan kriterier vara uppfyllda:

  • Kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet är prövat och bedömt som otillräckligt
  • Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende
  • Har utredd demenssjukdom som medför omfattande svårigheter i det ordinära boendet
  • Prövat eller övervägt korttidsvistelse/växelvård och detta befunnits otillräckligt

För ansökan fyll i blanketten nedan eller kontakta handläggare via Medborgarservice 026‑24 00 00. Biståndshandläggarna har telefontid kl. 08.45-09.30 måndag-fredag.

Broschyr

Inför särskilt boende Pdf, 516.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldreboenden

Demensboenden

Här kan du se vilka boenden för personer med demenssjukdomar som finns inom kommunen.