Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Stöd för personer med funktions­nedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika former av insatser som ger dig det stöd du behöver. Det kan vara rådgivning, hjälpmedel och/eller att få hjälp att komma ut bland andra människor.

Hjälp- och stödinsatser

Handläggarna inom Omsorgsförvaltningen utreder och beslutar om insatser för personer med vissa funktionsnedsättningar. Beviljade insatser enligt LSS är avgiftsfria.

Blanketter för ansökan och kontaktuppgifter till handläggare

Personlig assistans

Insats för personer som behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan t.ex. handla om hjälp med personlig hygien, måltider, att klä på och av sig eller att kommunicera med andra.

Personlig assistans

Ledsagning

Ledsagning är en insats som underlättar för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och innefattar t.ex. hjälp till och från olika aktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Insatsen innefattar vid behov även själva aktiviteten och hjälp med omvårdnad.

För personer som har personlig assistans beviljad ingår tid för ledsagning.

Ledsagning beviljas för den som inte har personlig assistans men ändå har behov av hjälp utanför hemmet.

Kontakta oss

Enhetschef Oskar Holmberg Brorsson
Tel:026-24 20 19
E-post: oskar.holmberg.brorsson@sandviken.se

Enhetschef  Ingela Josefsson
Tel: 026-24 19 91
E-post: ingela.josefsson@sandviken.se 

Enhetschef Christina Järveback
Tel: 026-24 13 97
E-post: christina.jarveback@sandviken.se

Enhetschef Marcus Olofsson
Tel: 026-24 13 29  
E-post: marcus.olofsson@sandviken.se

Kontaktperson

Insats för personer som behöver en medmänniska, en fritidskompis att göra roliga saker tillsammans med.
Kontaktperson

Avlösarservice

Insats för personer som behöver avlösning i det egna hemmet. En person som tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga.

Avlösarservice ger möjlighet för förälder, make, maka eller annan anhörig att få avlösning i omvårdnads­arbetet i hemmet. Det kan t.ex. vara för att själva få möjlighet till avkoppling, uträtta ärenden eller för att genomföra andra aktiviteter som personen med funktions­nedsättning inte deltar i.

Insatsen möjliggör även tid för föräldrar att ägna sig åt övriga familjemedlemmar (barn).

Insatsen utförs framförallt i hemmet, men infaller planerad aktivitet utanför hemmet, till exempel en ridlektion, följer avlösaren med.

Insatsen ges både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.

Kontakta oss

Enhetschef Evon Nyberg
Tel: 026-24 13 29
E-post: evon.nyberg@sandviken.se

Korttidsvistelse

Insats för personer som behöver miljöombyte och rekreation. Insatsen är även till för att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Den enskilde ska få personlig omvårdnad, social samvaro, aktivering
inklusive kortare utflykter/fritidsaktiviteter i närområdet.

Insatsen kan ges i korttidshem, på korttidsplats, i annan familj eller på annat sätt.

Blanketter för ansökan och kontaktuppgifter till handläggare

Vallbacksgården

På Vallbacksgården erbjuds korttidsvistelse för barn och ungdomar. Anpassning sker efter varje persons behov.

Mer information: se broschyren VallbacksgårdenPDF (pdf, 1.7 MB)

Vallbacksgården, Vallhovskroken 13, Sandviken

Enhetschef Marcus Olofsson
Tel: 026-24 13 29
E-post: marcus.olofsson@sandviken.se

Personalen, tel: 026-24 12 47

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en insats för ungdomar som behöver fortsatt fritids efter att de fyllt 12 år. Insatsen erbjuds före och efter skoldagen samt under lov. Syftet är att ge ungdomen trygghet och en meningsfull sysselsättning. Fritids för ungdomar över 12 år stänger för planering enligt samma regler som andra fritidshem.

Vill du veta mer om insatsen eller ansöka, kontakta
Handläggare LSS/barn via Medborgarservice:
026-24 00 00

Korttidstillsynen drivs i huvudsak i skolans regi.
Vill du veta mer om hur korttidstillsynen går till i skolan, kontakta rektorn för information.
Se: Grundskolor

Daglig verksamhet

Insats som ger sysselsättning till personer i yrkesverksam ålder. Förutom att insatsen erbjuds i kommunal verksamhet kan insatsen även ges i form av praktikplats ute på olika företag.
Daglig verksamhet

Gruppbostäder och servicebostäder

Gruppbostad är en insats för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov så att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Servicebostad är en insats för personer som bor i en egen lägenhet och har tillgång till både personal och gemensamhetslokal.

Gruppbostäder och servicebostäder

Stöd för personer med psykisk funktions­nedsättning

Om du är över 18 år och har psykisk och/eller neuropsykiatrsik funktionsnedsättning erbjuds insatser enligt Socialtjänstlagen, se nedan.
Mer information om insatser inom socialpsykiatri

Övrig stöd och service

Anhörigstöd

Verksamheten riktar sig till anhöriga, närstående och vänner som hjälper eller stöttar någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning.

Anhörigcenter finns på Dalbacken i centrala Sandviken. Anhörigcenter är en mötesplats som kan erbjuda fika, föredrag, samtalsgrupper, studiecirklar, kortare kurser och tematräffar.

Som anhörig/närstående kan man få hjälp med viss avlösning på Dalbacken.
Anhörigstöd

Bostadsanpassnings­­bidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en funktions­nedsättning och behöver anpassa din bostad. Bidraget kan du använda för att till exempel ta bort höga trösklar eller för att montera rullstolsramp utomhus.

Mer information om bostadsanpassningsbidrag

Färdtjänst

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik, ett komplement till vanliga linjebussar.
Färdtjänst

God man och förvaltare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.
God man, förvaltare och förmyndare

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.
Mer information om parkeringstillstånd

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan vara "språkrör" för en person med psykisk funktionsnedsättning om han/hon vill det och hjälpa honom/henne vid t.ex. kontakter med myndigheter, sjukvård och föreningar.
Personligt ombud

Sekretess

Verksamheterna omfattas av sekretessregler som skydd för individen.
Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men.

Broschyr

Ansökningsblanketter:

Lagar

Kontaktuppgifter till handläggarenheten LSS och socialpsykiatri

Handläggarna vid Omsorgsförvaltningen i Sandviken utreder och beslutar om insatser för personer med vissa funktionsnedsättningar.
Handläggarenheten LSS och Socialpsykiatri

Omsorgsförvaltningen

Besöksadress:
Hamngatan 12

Postadress:
Omsorgsförvaltningen
811 80 SANDVIKEN

Telefon:
026-24 00 00 (Medborgarservice)

Omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd

Omsorgsnämnden

Synpunkter och överklagan

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande.

Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter.

Sandvikens kommun har en speciell blankett som du kan använda. Den ska finnas tillgänglig i alla verksamheter.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker. Du kan även lämna dina synpunkter via sidan Synpunkter. Du kan välja att skriva anonymt eller lämna kontaktuppgifter. Lämnar du kontaktuppgifter får du svar på dina synpunkter/ideer/klagomål.

Om du inte vill använda synpunktsblanketten kan du ta kontakt med den enhetschef som ansvarar för verksamheten du har eventuella synpunkter på.

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med den vård som du fått av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast så råder vi dig till att, i första hand prata med den person som har medverkat i behandlingen.

Blir problemet ändå inte löst kan du eller någon närstående kontakta patientnämnden i Region Gävleborg. Nämnden är ett politiskt sammansatt fristående organ inom hälso- och sjukvården. Dess uppgift är att informera om patientens rättigheter, utreda händelser och föreslå lösningar vid konflikter. Nämnden är rådgivande och har inga disciplinära befogenheter.

De kan också hjälpa dig med ansökningar som gäller patientförsäkring och läkemedelsförsäkring om du skadats i samband med undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedel.

Patientnämndens kansli tel 026-15 65 53
Information om patientnämnden på Region Gävleborgs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besvärshänvisning - Överklagan

Om du inte är nöjd över beslut om insatser kan du skriftligen överklaga beslutet. Överklagandet ska adresseras till Förvaltningsrätten i Falun, men skickas till förvaltningen senast tre veckor efter det att du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ska ändras samt det skäl som du vill åberopa för ändringen.

Personal på Handläggarenheten kan vid behov hjälpa dig att formulera skrivelsen.

Den som fattat beslutet gör därefter en första prövning utifrån ditt överklagande. Om beslutsfattaren inte anser sig kunna ändra beslutet som du vill ha det, skickas skrivelsen vidare till Förvaltningsrätten i Falun, där ärendet tas upp för prövning.

Skriv "Till Förvaltningsrätten i Falun" på din skrivelse.

Skicka den till:

Sandvikens kommun
Handläggarenheten, Omsorgsförvaltningen
811 80 Sandviken

Sidan uppdaterad: 2019-08-28
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se