Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika former av insatser som ger dig det stöd du behöver. Det kan vara rådgivning, hjälpmedel och/eller att få hjälp att komma ut bland andra människor.

Hjälp- och stödinsatser

Personlig assistans

Insats för personer som behöver hjälp med grundläggande behov, det vill säga hjälp med hygien, av- och påklädning, inta måltider och kommunikation.
Personlig assistans

Ledsagning

Insats för personer som behöver hjälp till och från olika aktiviteter, besöka vänner eller för att bara ta en promenad.
Ledsagning

Kontaktperson

Insats för personer som behöver en medmänniska, en fritidskompis att göra roliga saker tillsammans med.
Kontaktperson

Avlösarservice

Insats för personer som behöver avlösning i det egna hemmet. En person som tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga.
Avlösarservice

Korttidsvistelse

Insats för personer som behöver miljöombyte och rekreation. Insatsen är även till för att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan ges i kortidshem, på kottidsplats, i annan familj eller på annat sätt.
Korttidsvistelse

Korttidstillsyn över 12 år

Insats för ungdomar som behöver fortsatt fritids efter att de fyllt 12 år. Insatsen erbjuds före och efter skoldagen samt under lov.
Korttidstillsyn över 12 år

Daglig verksamhet

Insats som ger sysselsättning till personer i yrkesverksam ålder. Förutom att insatsen erbjuds i kommunal verksamhet kan insatsen även ges i form av praktikplats ute på olika företag.
Daglig verksamhet

Boende

Insats för personer som bor i egen lägenhet och behöver viss hjälp. Ju mer hjälp som behövs desto närmare personalen behöver lägenheten ligga. För personer som behöver mer kontinuerlig hjälp finns olika boendealternativ.
Boenden

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Erbjuds vid behov insatser enligt ovan.
Socialpsykiatri

Bostadsanpassning

Kommunen kan under vissa förutsättningar ge bidrag till anpassning av permanentbostäder. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning handlägger frågor om bostadsanpassningbidrag.

För mer information se: Bostadsanpassningsbidrag

Allmänt stöd

God man

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg.
God man

Färdtjänst

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik, ett komplement till vanliga linjebussar.
Färdtjänst

Anhörigstöd

Verksamheten riktar sig till anhöriga, närstående och vänner som hjälper eller stöttar någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning.

Anhörigcenter finns på Dalbacken i centrala Sandviken. Anhörigcenter är en mötesplats som kan erbjuda fika, föredrag, samtalsgrupper, studiecirklar, kortare kurser och tematräffar.

Som anhörig/närstående kan man få hjälp med viss avlösning på Dalbacken.
Anhörigstöd

Personligt ombud

Det personliga ombudet kan vara "språkrör" och  insatserna riktar sig till  personer som har psykiska funktionsnedsättningar.
Personligt ombud

Parkeringstillstånd

Tekniska kontoret handlägger frågan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättningar.
Parkeringstillstånd

Sekretess

Verksamheterna omfattas av sekretessregler som skydd för individen.
Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men.

Kvalitet

Omsorgsförvaltningen arbetar med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och detta görs utifrån resultat från undersökningar eller andra uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Vi har en ambition att öka kunskapen om brukarnas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.
Kvalitetsarbete

Avgifter

Beviljade insatser enligt LSS är avgiftsfria.

Synpunkter och överklagan

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande. Vi har en synpunktsblankett som du kan använda för förslag, synpunkter osv.
Om du  är missnöjd över ett beslut om insats finns möjlighet att överklaga.
Synpunkter och överklagan

Broschyr

Ansökningsblanketter:

Lagar:

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg som gynnar både vård- och omsorgstagare, den studerande och arbetsgivaren.
Vård- och omsorgscollege

Omsorgsförvaltningen

Besöksadress:
Hamngatan 12

Postadress:
Omsorgsförvaltningen
811 80 SANDVIKEN

Telefon:
026-24 00 00 (Medborgarservice)

Omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd

Omsorgsnämnden

Sidan uppdaterad: 2018-10-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se