Ungdomsenheten 13-20 år

Ungdomsenheten vänder sig till ungdomar 13 - 20 år och deras familjer som riskerar eller påbörjat en negativ livsutveckling. Enheten utreder och bedömer behovet av insatser inom ramen för socialtjänsten.

Ungdomsenheten verkar för att ungdomar ska kunna växa upp under trygga förhållanden samt att ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd de behöver.

Insatserna från Ungdomsenheten är inte belagda med några avgifter.

Ungdomsenhetens huvuduppgifter är:

  • utredande, behandlande och åtgärdsinriktad verksamhet som i huvudsak är individinriktad, men som ofta också omfattar individens nätverk.
  • grupporienterat arbete med fokus på utsatta grupper av ungdomar som på olika sätt uppmärksammats befinna sig i riskzon för fortsatt negativ utveckling
  • fokusering på narkotikamissbruk av alla slag

Mer information

Medborgarservice 026 -24 00 00

Servicedeklaration - Ansökan om föräldrastöd från ungdomsenheten

Ansökan om föräldrastöd

Har du ett problem i familjen som är svårt att hitta en lösning på?  Det kan vara problem i relationerna i din familj eller svårigheter i föräldraskapet. Ibland behöver man någon att prata med, vid vissa tillfällen vill man ha råd och stöd.

Vad kan Du förvänta dig av oss?

Tillsammans med dig samtalar vi kring din livssituation. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Syftet med samtalen är att reda ut hur vi på bästa sätt kan erbjuda dig och din familj stöd. Lösningen på ditt problem kanske finns inom individ och familjeomsorgens verksamhet eller hos någon annan hjälpinstans i samhället. Tillsammans med dig och din familj försöker vi hitta nya lösningar.

Vad förväntar vi oss av dig?

Om Du inte kan komma till inbokade besök vill vi att Du i så god tid som möjligt avbokar besöket. Att Du kontaktar oss; om Du inte längre har behov av kontakt med oss eller av andra skäl vill avsluta den.