Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Översiktsplan för Sandvikens kommun 2030

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Nästa steg i arbetet är att översiktsplanen tas upp i kommunfullmäktige för antagande den 19 november 2018.

Under samrådsfasen tog vi del av de över 600 synpunkter som kom in och bearbetade översiktsplanen utifrån dessa. Det bearbetade planförslaget ställdes sedan ut för granskning och vi tog del av de synpunkter som kom in och bearbetade översiktsplanen utifrån dem. Tack för allt engagemang och alla synpunkter!

Översiktsplanen illustrerar i stora drag hur vår framtida livsmiljö i Sandviken kan komma att se ut. Översiktsplanen är ett viktigt instrument där vi redovisar inriktningen för utveckling av stads- och landsbygd i vår kommun.

Faserna i processen i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som nu är i antagande-fasen.
Faserna i processen i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som nu är i antagande-fasen.

Översiktsplanen är nu i antagandeskedet.

Ta del av material 

Översiktsplan - vägledande men inte bindande

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och därmed inte helt styrande när projekt eller planer ska genomföras.

Det är först vid prövningen av detaljplaner/områdesbestämmelser, bygglov/marklov eller andra beslut enligt till exempel miljöbalken eller väglagen som den slutliga avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen görs.

Läs mer om vad en översiktsplan är

Tre viktiga funktioner

Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner:

  1. En vision för kommunens framtida utveckling som tas fram i dialog med allmänheten
  2. Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändningen
  3. En dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se