Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Renhållning av gångbanor och trottoarer

Du har som fastighetsägare ett ansvar för gångbanor och trottoarer utanför din tomtgräns. Det innebär bland annat att du ansvarar för att skotta och sanda på vintern och ta bort grus på våren. Renhållningen utförs för att underlätta för dig och dina grannar att ta sig fram till fots eller cykel.

Inom detaljplanelagt område i Sandvikens kommun har fastighetsägaren ansvar att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 18 § första stycket renhållningslagen ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken nödvändigt utrymme utanför fastigheten.

Med gångbana menas utrymmet utanför tomten mot gatan och gäller oavsett om det saknas trottoar eller inte. Om trottoar saknas gäller ett utrymme på 1 meter utanför tomten.

Vad ingår i fastighetsägarens ansvar?

  • Ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort skräp från gångbana eller motsvarande.
  • Avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka sanda eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Snö från tak och tomtmark får inte utan särskilt tillstånd läggas på gatan.
  • Hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.
  • Sopa upp och föra bort sand från gångbana eller motsvarande. Om du bor i Sandvikens tätort eller i Storvik går det bra att sopa ut vinterns sandnings-sand i körbanan i samband med att kommunen gör sin stora sandupptagning på våren. Då tar kommunens sopmaskiner hand om sanden, förutsatt att du i förväg undersöker när sandupptagningsmaskinerna kommer till din gata. Viktigt är då att pinnar, löv eller annat trädgårdsavfall inte följer med i sanden.
    På Sandviken Energis webbplats finns schema för när sandupptagningsmaskinerna kommer till gator inom Sandvikens tätort och Storvik, www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterad information

Regler för åläggande om gångbanerenhållning m.m. Pdf, 25 kB, öppnas i nytt fönster.