Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trafiksäkerhet och vägar

Sandvikens kommun arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. För att skapa en trafiksäkrare kommun genomförs fysiska åtgärder på bristfälliga platser. Exempel på åtgärder är rondeller, cykelbanor som ligger avskilt från vägen, avsmalnade samt upphöjda gång-och cykelpassager.

Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

Alla vill att det ska vara trafiksäkert där man bor. Många tänker inte på att precis samma faror som man själv upplever på sin gata även finns på andra gator.

Bidra till en bättre trafiksäkerhet

Oavsett om du går, cyklar eller kör bil är säkerheten viktig för dig - men även för medtrafikanterna. Så här bidrar du enkelt till en bättre trafiksäkerhet och minskar risken för olyckor:

  • Bär reflexer när det är mörkt ute.
  • Håll alltid hastigheten.
  • Håll avstånd till fordonen framför.
  • Använd cykelhjälm när du cyklar.
  • Alla i bilen ska använda bilbälte.

Farthinder på gator och vägar

Farthinder används för att sänka trafikens hastighet på ställen där hög hastighet kan leda till allvarliga olyckor.

Mer information om farthinder

Gång- och cykelbanor

I Sandviken finns det gott om gång- och cykelbanor både längs med våra större gator samt genom parker och bostadsområden.

Norr om Sandviken går en cykelbana förbi Högbo till Öjaren och söder om Sandviken en cykelbana från Sandvikens centrum längs med väg 272 och natursköna Storsjön vid Bångs.

Karta över cykelbanor i centrala Sandviken Pdf, 672.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hastigheter och andra lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter reglerar de särskilda trafikregler som gäller i en kommun.

Mer information om hastigheter och andra lokala trafikföreskrifter

Häckar och träd vid gator

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken samt försvårar snöröjning och annat vägarbete.

Mer information om fastighetsägarens ansvar för häckar och träd vid gator

Parkering i Sandvikens centrum

I Sandviken är det gratis att parkera och det finns cirka 700 parkeringsplatser på allmän mark i centrum.

Mer information om parkering i Sandvikens centrum

Trafik på gågator i Sandvikens centrum

I Sandvikens centrum är delar av Hyttgatan och Köpmangatan gågator. För att det ska vara en säker miljö för alla som vistas på gågatorna är det förbud mot motorfordonstrafik på vissa tider på dygnet. På gågatorna är det även parkeringsförbud om du inte har speciella tillstånd.

Mer information om trafik på gågator i Sandvikens centrum

Trafikspeglar

Sandvikens Kommun är restriktiv till trafikspeglar eftersom de kan ge en falsk trygghet och medföra farliga situationer. Om spegeln rubbas ur sitt läge kan det vara farligt, om man anser sig se i spegeln att det inte kommer någon trafik, och det gör det ändå. En spegel kräver även underhåll så att den är i gott skick, annars ser man ändå inget i den. Speglar är ofta känsliga mot regn, rimfrost och dagg de kan då delvis eller helt förlora effekten.

En trafikspegel kan vara det sista alternativ när det inte finns andra siktförbättrande åtgärder, som till exempel beskärning av träd eller buskar. Det går att få tillstånd att som privatperson sätta upp en spegel, men då tar kommunen inget ansvar för spegeln. Vid fler frågor om trafikspeglar kontakta tekniskakontoret@sandviken.se

Trafikstörningar

Gator och vägar

På Sandviken Energis webbplats finns information om eventuella trafikstörningar i samband med gatuprojekt i Sandviken och Storvik.
www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets webbplats innehåller information om läget i trafiken med pågående vägarbeten och projekt för de vägar som ingår i Trafikverkets vägnät.
Trafikverket - Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läget i trafiken - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busstrafik

På X-trafiks webbplats informerar X-trafik om störningar i lokal- och regionaltrafiken med bussar och X-tåget.
www.xtrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tågtrafik

Trafikverket informerar om trafikstörningar i tågtrafiken.
www.trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafik- och serviceinformation i radion

I Sveriges radio P4 får du information om aktuella trafikstörningar.
Trafik- och serviceinformation - P4 Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag från trafikförordningen

 Ansök om transportdispens för undantag om max tillåtna bredd, längd eller vikt.

Om transportsträckan endast är inom en kommun (transporten ska inte passera kommungränsen) ska ansökan göras hos Tekniska kontoret i Sandvikens kommun. I övriga fall ska ansökan göras hos Trafikverket.

Transportsdispens i Sandvikens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägvisningsskyltar

Vägvisningsskyltar kan sättas upp till turistmål, verksamheter eller tillfälliga arrangemang som är av allmänhetens intresse. En vägvisningsskylt behöver inget bygglov men ett godkänt beslut från Kommunen om att skylten får sättas upp inom tätorten. På statlig väg är det Trafikverket som beslutar.

Du kan ansöka hos oss om du vill ha en vägvisningsskylt på det kommunala vägnätet till ditt företag, din serviceanläggning, inrättning eller arrangemang. Ansökan skickas per e-post till tekniskakontoret@sandviken.se eller med post. Därefter tar en handläggare hand om ärendet. Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är och hur många ärenden kommunen har. Handläggaren beslutar om vi ska bevilja vägvisning eller inte och skickar beslutet till dig.

Övergångsställen och passager

Övergångsställen

Vi får många frågor och önskemål om övergångsställen. Övergångsställen bör i huvudsak anläggas för att öka gåendes möjlighet att korsa en gata eller högtrafikerad väg. Övergångsställen bör således inte i första hand anläggas av trafiksäkerhetsskäl utan för att istället öka framkomligheten för fotgängare.

Ett övergångsställe är en plats där gående kan korsa en gata och som är markerad med vägmarkering, vägmärke eller en kombination av båda.Vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Fordonsföraren ska alltså släppa fram den som går, men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig. Även den som leder en cykel räknas som gående. Det är tillåtet att cykla över ett övergångsställe, men cyklisten har då väjningsplikt mot både gående och bilister. Bevakade övergångsställen regleras av trafiksignaler eller av polis.

Övergångsställen kan ge en falsk trygghet. Detta har bidragit till att antalet olyckor generellt är högre på platser med övergångsställen än när fotgängare korsar vägen på likvärdig plats utan övergångsställe. Finns ett behov av framkomlighetsskäl att anlägga ett övergångsställe är det viktigt att utformningen sker på ett trafiksäkert sätt. För att anlägga ett säkert övergångsställe undersöks platsen. Om det finns ett motiverat behov för ett nytt övergångsställe och förutsättningarna för ett säkert övergångsställe uppfylls, kan tekniska kontoret planera en åtgärd.

Passager

När det inte finns övergångsställen kan en passage fungera, särskilt vid mindre trafik. Det är då en tydlig plats för gående att korsa vägen. Förutsättningen behöver vara att hastigheten är låg så att samspelet med fordonstrafiken blir bättre. Många gånger kan en passage vara säkrare än ett övergångsställe eftersom både fotgängare och bilist måste ta hänsyn till varandra. Då är båda parter mer försiktiga och olyckor kan undvikas.

Vår ambition är att jobba systematiskt med de övergångsställen och passager vi har för att göra dem säkrare. Vi prioriterar platser där hastigheten är hög och där många trafikanter vistas och där hastighetssänkande åtgärd saknas. Vi gör sällan punktinsatser på enskilda mindre trafikerade platser.