Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Farthinder på gator och vägar

Sandvikens kommun är restriktiv till att anlägga fasta farthinder inom bostadsområden. På återvändsgator anläggs inga farthinder då det är de boende själva som oftast kör på gatorna.

För att en gata ska bli aktuell för utredning av permanenta farthinder krävs det att flera kriterier är uppfyllda. Kriterierna är följande:

 • Mycket stora trafikflöden i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet.
 • Det finns lekplatser och skolor i området.
 • Farliga övergångar för oskyddade trafikanter och där det finns en ovanligt hög trafikmängd och hastighet.
 • Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg.
 • Majoriteten av boende i området har önskat åtgärder.

Farthinder som t.ex. gupp kan innebära störningsmoment för de boende i området i form av ökade bullernivåer. Ökande hastighet och inbromsningar som ofta följer av ett väghinder kan upplevas som mer störande. I vissa fall kan bullernivån till och med öka.

Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på gatan under sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge bilister signaler om att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för de boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata. Om du vill placera ut blomlådor på en av kommunens gator behöver du tillstånd från kommunen, det kan du läsa mer om nedan.

Blomlådor som fartreducerande åtgärd

Det finns möjlighet att söka tillstånd hos kommunen för utplacering av blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på kommunala gator inom Sandvikens kommun.

Syftet med blomlådorna är att det visuellt ska uppfattas som att gatan är smalare, vilket ska få fordonsföraren att sänka hastigheten. Lådorna får dock inte ge framkomlighetsproblem eller försvåra för till exempel räddningsfordon och renhållningsfordon. Fastighetsägarna måste vara beredda att placera sopkärlet där det bäst passar sopbilen.

Lådorna byggs, bekostas och planteras av den sökande tillsammans med eventuella grannar. Den som ansvarar för blomlådorna ansvarar också för att dessa är planterade.

Om kriterierna för blomlådor inte följs eller om det inkommer klagomål, har kommunen rätt att ta bort lådorna.

Gator där blomlådor inte tillåts

 • Gata som trafikeras av kollektivtrafik.
 • Gata som utgör återvändsgränd.
 • Större gator som utgör huvudgata.
 • Gata som redan har fasta farthinder eller avsmalningar.
 • Gata som har separerad gång- och cykelväg.
 • Gata som har eller kommer ha ett pågående vägarbete.
 • Gata där närmast berörda grannar inte gett sitt godkännande till utplaceringen av blomlådorna.

Kriterier för användande av blomlådor

Dessa kriterier är vägledande. En bedömning av gatans lämplighet för blomlådor görs i varje enskilt fall.

 • Du måste vara boende på gatan
  Den sökande för blomlådorna måste vara bosatt på aktuell gata och ha direktutfart mot gatan.
 • Informera berörda grannar
  För att inte blomlådorna ska orsaka irritation för andra boende längs gatan är det viktigt att du informerar om den eventuella utplaceringen av blomlådorna och skälet till detta samt att du har ett godkännande från närmast berörda grannar. Ett skriftligt godkännande från närmast berörda grannar ska medfölja ansökan.
 • Tillåten tidsperiod för blomlådor
  Blomlådorna får ställas ut tidigast den 16 maj under förutsättning att aktuell gata och eventuell trottoar först blivit sopad. Sökande ansvarar för att blomlådorna avlägsnas från gatan senast den 30 september. Ny ansökan görs varje år.
 • God sikt
  Blomlådor ska placeras så att fri sikt uppnås om minst 50 meter i respektive riktning. Om mer än en blomlådegrupp ska användas ska avståndet mellan grupperna vara minst 100 meter. Detta måste framgå i ansökan.
 • Lämplighetsbedömning
  Om flera ansökningar om blomlådor inkommer på samma gata görs en lämplighetsbedömning om minsta möjliga avstånd mellan varje par av blomlådor..

Placering och mått för gata och blomlådor

Två blomlådor placeras ut där den första lådan placeras på höger sida i färdriktningen.

Placera blomlådorna på körbanan så att de står cirka 4 meter från gångbanan/vägkanten på vardera sida.

 • En vägbredd på cirka 6 meters ska ha ett avstånd mellan blomlådororna på cirka 9 meter.
 • En vägbredd på cirka 7 meters ska ha ett avstånd mellan blomlådororna på cirka 8 meter.
 • En vägbredd på cirka 8 meters ska ha ett avstånd mellan blomlådororna på cirka 7 meter
Placering av blomlådor

Ditt ansvar som kontaktperson

Bygga blomlådor
Blomlådorna, som tillverkas och bekostas av den sökande, ska vara tillverkad enligt ritning nummer 3092 daterad 1996-02-19 och försedda med godkända reflexer. Reflexer tillhandhålls av Sandviken Energi AB.
Ritning för blomlådor Pdf, 74.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Var anträffbar och utse ersättare
Du som ansvarig ska vara kontaktbar via telefon. Om du är bortrest under en längre period ska en annan person på gatan utses som ansvarig och anmälas som kontaktperson till oss på tekniska kontoret.

Lådorna får inte flyttas eller skadas
Det är viktigt att lådorna inte flyttas eller skadas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas för räddningsfordon, renhållningsfordon och liknande.

Parkera inte i närheten av blomlådorna
Det är inte tillåtet att parkera bilar nära blomlådorna. Det har förekommit att fordon har parkerat så nära blomlådorna att andra fordon inte har kommit förbi.

Blomlådorna är ingen lekplats
Blomlådorna kan bli en lekplats för barn. Ni på gatan måste se till att barn inte leker vid dem.

Plantering och skötsel
Lådorna ska planteras med blommor innan de placeras ut på gatan. Blommorna ska vattnas och skötas om. Det får inte förekomma högväxande blommor då de kan skymma sikten.

Om ovanstående regler inte följs kommer tillståndet dras in och blomlådorna måste omedelbart tas bort från gatan. Detta görs i första hand av kontaktpersonen, annars av tekniska kontoret.