Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Farthinder på gator och vägar

Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. I ett större perspektiv kan du också själv reflektera hur du kör. Du vill att bilister ska respektera hastighetsbegränsningarna där du bor – men hur kör du själv där andra bor?

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar för ett effektivt trafiksäkerhetsarbete, vilket innebär att befintliga resurser ska användas för insatser och åtgärder där behovet av dem är som störst. Vi måste väga varje objekt mot övriga behov, så att den mest motiverade åtgärden får prioritet framför de som är mindre angelägna.

Regler för anläggande av farthinder

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning är restriktiva med att anlägga farthinder inom bostadsområden. På återvändsgator anläggs inga farthinder då det är de boende själva som oftast kör på gatorna.

För att en gata ska bli aktuell för att utredas för permanenta farthinder krävs det att flera kriterier är uppfyllda. Kriterierna för att en gata ska vara aktuell att anlägga farthinder på är:

 • Mycket stora trafikflöden i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet.
 • Det finns lekplatser och skolor i området.
 • Farliga övergångar för oskyddade trafikanter, där det finns en ovanligt hög trafikmängd och hastighet.
 • Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg
 • Majoriteten av de boende har önskat åtgärder

Farthinder som t.ex. gupp kan innebära störningsmoment för de boende i området i form av ökade bullernivåer. Ökande hastighet och inbromsningar som ofta följer av ett väghinder kan upplevas som mer störande. I vissa fall kan bullernivån till och med öka.

Om du själv vill sänka hastigheten i ditt område kan du ansöka om blomlådor. Om du vill placera ut blomlådor på en av kommunens gator behöver du tillstånd från kommunen, det kan du läsa mer om nedan.

Blomlådor som fartreducering

Tekniska nämnden i Sandviken har 1998-04-15 beslutat att på kommunala vägar är utplacering av blomlådor standardåtgärd vid fartreducering i bostadsområden. Vilka krav och förutsättningar som gäller kan Ni läsa om här nedan.

Regler för användande av blomlådor

 • För att få placera ut blomlådor måste de boende längs en gata utse en kontaktperson som ansvarar för att dessa sköts enligt dessa regler. Vid frånvaro ska ersättare utses.
 • Det är viktigt att ägarna till de fastigheter framför vars tomter blomlådorna ska placeras är positiva till åtgärden. Genom att blomlådorna ska stå ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa.
 • Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. Man kan inte bo på en gata och ställa ut lådorna på en annan gata.
 • Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha utfarter från bostadshus.
 • Blomlådorna, som tillverkas och bekostas av sökanden, ska vara tillverkade enligt ritning nummer 3092 daterad 1996-02-19 och försedda med godkända reflexer som Sandvikens kommun tillhandahåller kostnadsfritt.
  Ritning för blomlådor Pdf, 74.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Lådorna får ställas ut efter godkänd ansökan och samråd med Sandvikens kommun under tiden från och med 16 maj till och med 30 september. Tiden 16 maj är för att vi ska hinna städa gatorna efter vintern.
 • Blomlådorna placeras ut i grupper om två lådor i varje, den första lådan på höger sida i färdriktningen. Se skiss nedan.
 • Minst 50 meters fri sikt på var sida av blomlådorna ska eftersträvas.
 • Blomlådorna bör inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
 • I lådorna ska det planteras blommor och dessa ska vattnas och skötas för att ge ett trevligt och prydligt intryck.
 • Om mer än en grupp ska användas ska avståndet mellan grupperna vara minst 100 meter.
 • Tillståndet att placera ut blomlådor gäller ett år i sänder och vi tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om vi tvingas avbryta blomlådeprojektet.
 • Blomlådor får inte användas på gator med bussar i linjetrafik.
 • I fall där dessa regler ej efterlevs måste blomlådorna flyttas bort från gatan. Bortskaffandet verkställs i så fall i första hand av kontaktpersonen, i annat fall av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Placering av blomlådor

Principskiss för utplacering av blomlådor

Principskiss för utplacering. Två lådor per grupp, 100 meter mellan varje grupp. Den första lådan bör stå till höger i färdriktningen. Gatans bredd ca 7 meter. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

Vad ni som kontaktperson gör

 • Informerar era närmaste grannar.
  För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du informerar om att blomlådor kan ”dyka upp” och skälet till detta.
 • Bygger lådorna.
  Det är du som kontaktperson som, eller tillsammans med dina grannar, får bekosta och bygga blomlådorna. När din ansökan är godkänd av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning får du en ritning och de reflexer som ska sitta på lådorna. Reflexerna står vi för. Vi vill att blomlådorna har ett likartat utseende så att reflexerna får plats och att lådorna blir så tunga att de inte går att flytta hur lätt som helst.
 • Planterar och underhåller blomlådorna.
 • Utser ersättare.
  Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i sommarstugan måste det finnas någon annan person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå någon problem eller klagomål på blomlådorna. Det kan också vara så att lådorna flyttas av sådana som tycker att åtgärden är onödig. Om lådorna ska ha någon effekt måste de stå som vi är överens om.
 • Ser till att lådorna inte blir lekplats.
  Det kan förekomma att lådorna blir en spännande lekplats för barnen. Detta måste ni motverka då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna om barnen skulle göra något oväntat.
 • Lådorna får inte flyttas.
  Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den största effekten för hastigheten får blomlådorna med den placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.
 • Plantering och skötsel.
  I lådorna ska planteras blommor och dessa ska vattnas och skötas för att ge ett trevligt och prydligt intryck. Om ovanstående regler inte följs dras tillståndet in och blomlådorna måste då omedelbart plockas bort från gatan, detta görs endera av kontaktmannen eller tekniska kontoret.
 • Sätta upp reflexer på blomlådan
  Du får reflexer till din blomlåda genom att ta kontakt med Sandviken Energi AB.

Vad ansvarar Sandvikens Kommun för

 • Tillhandahåller ritning på blomlådorna.
 • Bestämmer tillsammans med dig var lådorna placeras.

Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

Alla vill att det ska vara trafiksäkert där man bor. Många tänker inte på att precis samma faror som jag upplever på min gata även finns på alla andra gator. Det är först då det händer något som man reagerar.

För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik grannar och arbetskamrater emellan. Här är några argument som ni kan använda för att öka medvetenheten om trafikens faror.

Hastighetsanpassning är viktigt

Låg hastighet är helt avgörande för att kunna undvika en olycka och för att minska de skador som kan uppkomma. När det gäller fotgängare, så beror sannolikheten för att dödas vid en kollision med bil mycket starkt av bilens hastighet.

Bilisten måste börja ta större ansvar

Verkligheten är ju inte den att bilister förväntar sig att ett barn helt plötsligt kan rusa ut på gatan. När man kör i ett villaområde bör bilisten förväntar sig att det finns barn som kan rusa ut på gatan. Med denna tanke blir hastigheten mycket låg – utan både blomlådor och vägmärken.

Att skapa en fysisk trafikmiljö som innebär låga hastigheten är ett mycket långsiktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet.

Blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt och effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Då vi måste förutsätta att hastigheten är låg anser vi det vara tillräckligt att lådornas enda utmärkning är reflexer och att blomlådorna placeras väl synliga. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger oaktsamheten på bilföraren.

Blomlåda som farthinder