Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Dessa regler är generella och gäller likadant i hela landet både på vägar och i terrängen.

Det finns även lokala trafikföreskrifter med särskilda trafikregler som gäller i en kommun.

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis:

 • hastighetsbegränsning
 • stopp- eller väjningsplikt
 • huvudled
 • förbud mot fordonstrafik
 • förbud mot omkörning
 • förbud att stanna eller parkera.

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i samband med evenemang, marknader eller tävlingar.

De lokala trafikföreskrifterna hittar du i Transportstyrelsens trafikföreskriftssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80-120 kilometer i timmen på de statliga vägarna.

Anser du att en lokal trafikföreskrift på kommunal väg eller mark bör ändras kan du kontakta tekniskakontoret@sandviken.se och beskriva ditt önskemål.

Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer. Utsläppen blir extra stora på vintern när motorn ofta är kallare än vanligt.

För att minska störningen från trafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Högst en minuts tomgångskörning

I Sandvikens kommun gäller följande regler om tomgångs­körning:

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut.

Detta gäller inte: 

 1. om trafikförhållanden lett till att fordonet stannat, t.ex. i trafikkö, 
 2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning.

Överträdelse kan ge böter

Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter. Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 11414.

Dispens för långa, breda eller tunga transporter

Transporter som är längre, bredare eller tyngre än grundbestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) kräver transportdispens.

Om hela transporten sker inom kommungränsen ansöker du om dispens hos Sandvikens kommun. Om transporten passerar flera kommuner ansöker du om dispens hos Trafikverket.

Transportdispens

Transportdispens är ett särskilt tillstånd som krävs för transporter som överskrider grundbestämmelserna i trafikförordningen (1998:1267) och gäller i hela Sverige.

Du behöver ansöka om dispens om transporten är:

 • bredare än 2.60 meter
 • längre än 25.25 meter
 • eller om transporten kommer överskrida vägens bärighetsklass

 

Dispens från lokala trafikföreskrifter

Om du som företagare eller privatperson behöver köra eller parkera ett fordon där det inte är tillåtet måste du ansöka om dispens från de lokala trafikföreskrifterna.

Så fungerar det

 • Du kan endast få dispens om det behövs av särskilda skäl. Det kan till exempel vara något som har en avsevärd inverkan på just er verksamhet eller att en arbetsuppgift inte kan göras utan en särskild dispens.
 • Tillståndet gäller endast på kommunala vägar inom Sandvikens kommun.
 • Behöver du köra eller parkera inom ytor som ägs av till exempel Sandviken Hus eller privatpersoner ska du kontakta respektive fastighetsägare.
 • Beviljad dispens gäller maximalt i ett år. Om behovet av dispens kvarstår efter att tillståndet löpt ut ska du skicka in en ny ansökan.
 • Att en färdväg förkortas utifrån tid eller av hänsyn till miljön räknas inte som godkända anledningar till att bevilja ansökan om dispens.

Efter att du ansökt

Om din ansökan beviljas kommer du att erbjudas ett tillstånd, detta beslut tas normalt inom cirka 10 arbetsdagar.