Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Att starta enskild förskola

De här riktlinjerna beskriver villkoren och rutinerna som gäller för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, utom öppen fritidsverksamhet.

Enskild förskoleverksamhet är förskola och pedagogisk omsorg (exempelvis familjedaghem).

Enskild skolbarnsomsorg är fritidshem och pedagogisk omsorg (exempelvis familjedaghem).

Riktlinjer för fristående förskola Pdf, 366.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om att få driva fristående förskola Pdf, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägar- och ledningsprövning Pdf, 147.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tilläggsbelopp Pdf, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Andra tillstånd

om du ska starta en friskola eller förskoleklass måste du också anmäla till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Att starta skola och förskola

Regler för enskilda huvudmän

Kraven för enskilda huvudmän som driver fristående förskola har skärpts. De skärpta kraven innebär att kunskapsnämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte kunskapsnämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform. Nedan följer en kort information om bestämmelser.

Ägar- och ledningsprövning

De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för förskoleverksamheten samt lämplighet att bedriva denna.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet:

  • Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
  • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om mer än tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens enligt de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är däremot inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ekonomiska förutsättningar

Bestämmelserna förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, både vid tillståndsprövning samt att de fortlöpande är uppfyllda. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Inhämtande av uppgifter från andra myndigheter och företag

Kunskapsnämnden kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

För befintliga huvudmän

Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande

Det finns inga övergångsbestämmelser om införandet av de skärpta kraven. En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Kunskapsnämnden har tillsyn över detta. Det innebär att kunskapsnämnden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller kraven.

Anmälningsplikt

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till kunskapsnämnden inom en månad efter att bytet av ägare/person genomförts.