Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Riktlinjer och regler för förskoleverksamhet

Här kan du läsa en sammanfattning av de bestämmelser som gäller i Sandvikens kommun för hur plats i förskola får nyttjas och för hur taxan tillämpas.

I kommunen finns kommunala och fristående förskolor samt förskolan/fritidshemmet Dag och Natt som har omsorg under obekväm arbetstid. Det finns också två öppna förskolor i familjecentralerna i Sandviken och Storvik.

Riktlinjer och regler

1.1 Förskola

Förskola erbjuds barn från och med 1 års ålder till och med 31 juli det år barnet fyller 6 år. Verksamheten i förskolan styrs av skollag, läroplan för förskolan Lpfö 98, Skolverkets allmänna råd och diskrimineringslag. Platsen på förskolan avgör inte en framtida skolplacering. 

1.2 Kvälls-, natt- och helgomsorg

Kvälls-, natt- och helgomsorg kan erbjudas barn 1-5 år som har behov av omsorg under annan tid än förskolornas öppettider.

Ytterligare information under tid då förskola inte erbjuds finns under rubriken "Riktlinjer för placering på Dag och Natt förskola/fritidshem".

1.3 Allmän förskola – barn 3-5 år

Allmän förskola omfattar barn i åldrarna 3-5 år från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Detta innebär att barnet har rätt till 15 avgiftsfria timmar per vecka på förskola under skolans terminstider, dock inte under lovdagar.

1.4 Kontakttid – barn 1-3 år

I Sandvikens kommun gäller rätten till så kallad kontakttid, motsvarande upp till 15 timmar per vecka för barn 1-3 år. Detta innebär att barnet, oavsett vårdnadshavarens sysselsättning, har rätt till 15 avgiftsbelagda timmar per vecka på förskola.

För barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar gäller detta under skolans terminstider, dock inte under lovdagar. Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa har rätt till kontakttid under lovdagar. Till exempel höst-, sport- eller påsklov.

Om barnet vistas på förskolan då vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar räknas den tiden av från de 15 timmarna.

1.5 Öppen förskola

Öppen förskola är en träffpunkt för social samvaro, lek och gemensamma aktiviteter och vänder sig till barn i förskoleåldern tillsammans med deras vårdnadshavare.

1.6 Öppettider

Förskolor i Sandvikens kommun har öppet kl. 06.30-18.30. Avvikelser kan förekomma.

2.Information och platsansökan

Centrala delarna:
Ann-Sofie Andersson 026-24 11 06

Kommundelarna:
Lena Blixt 026-24 11 82

E-post: forskolan@edu.sandviken.se
Blanketter
E-tjänst för förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
Sandvikens Kommun
Kunskapskontoret
Samordnare kö/placering
811 80 Sandviken

Besöksadress: Sätragatan 66, Sandviken

Under sidorna Kommunala förskolor och Fristående förskolor finns information om våra förskolor i kommunen.

Verksamheten är till för barn som är folkbokförda i Sandvikens kommun.

Barn har rätt till förskola i den omfattning de behöver med hänsyn till vårdnadshavarens förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. (Skollagen 8 kap. 5 §)

Innan barnet påbörjar sin placering ska vårdnadshavare lämna inkomstuppgift samt schema för barnets vistelsetid.

Barnets vistelsetid i förskolan utgår från vårdnadshavares arbets-/studietid.

Ansökan, byte och uppsägning av förskoleplats, inkomstredovisning samt aktuellt schema görs i första hand genom e-tjänst via självservice, i andra hand via blankett.

Informera vid ansökan om ditt barn har behov av särskilt stöd eller andra insatser.

Barn i behov av särskilt stöd ska enligt skollagen 8 kap. 14 § skyndsamt erbjudas plats i förskola.

För ansökan om plats till fristående förskola gäller samma tillvägagångssätt som till kommunal verksamhet.

3. Erbjudande av plats i förskola

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs.

 • Om plats önskas under augusti/september ska ansökan göras senast 1 april.
 • Vid önskemål om byte av förskola ska ansökan göras senast 31 januari.

Barnet har rätt till förskoleplats enligt ovan om barnet är folkbokfört i Sandvikens kommun.

 • Vid placering till augusti/september garanteras barnet plats på önskat placeringsdatum i de fall ansökan lämnats in senast 1 april. Under övriga verksamhetsåret gäller en handläggningstid på fyra månader.
 • Plats erbjuds i första hand enligt de angivna önskemålen på ansökan.
 • Plats erbjuds skriftligt.
 • Barnets vårdnadshavare ska skriftligt tacka ja eller nej till placeringserbjudandet. Senaste svarsdatum framgår i placeringserbjudandet.
 • Ett barn kan enbart ha en placering i förskoleverksamheten inom kommunen.

3.1 Ja tack till plats

När placeringserbjudande till förskola accepteras ska aktuell inkomst lämnas in tillsammans med svaret. Om vårdnadshavarna får annan förskola än de alternativ de angett och önskar byte av förskola ska ny aktiv ansökan göras i första hand genom e-tjänst via självservice, i andra hand via blankett. Ansökan om byte kan göras tidigast en månad efter påbörjad placering.

Inskolningen påbörjas inom en månad från det datum eller månad som meddelats på placeringserbjudandet. Behöver inskolningen skjutas fram ytterligare ska ny ansökan med nytt önskat startdatum göras.

3.2 Nej tack till plats eller om svar inte lämnas in

Vid nej tack eller om svar inte lämnas in om erbjuden förskola ska vårdnadshavaren göra en ny ansökan till plats och ansökan får då en ny handläggningstid på fyra månader.

3.3 Fördelning av platser

Placering av förskolebarn sker i första hand utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Barngruppens sammansättning anpassas utifrån förutsättningarna på varje enhet. Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i förskolan är vägledande.

När platserna fördelas gäller följande:

 1. Barn i behov av särskilt stöd som anges i ansökan. (Skollagen 8 kap. 14 §)
 2. Barn som har syskon på samma förskola som ansökan gäller ges förtur i mån av plats.
 3. Byte av förskoleplats. Om du önskar byte av förskola ska den ansökan göras senast 31 januari. Detta för att ansökan ska finnas med i planeringen för kommande höst som påbörjas under februari. Nyplacering går före byte av förskola övrig tid på året.
 4. Aktuell kö/Nyplacering.

Lediga platser under verksamhetsåret
Om en plats blir ledig under verksamhetsåret erbjuds den platsen i första hand till barn i aktuell kö/nyplacering.

Vid kö gäller handläggningstid fyra månader. Om två barn har samma garantidatum placeras det äldsta barnet först.

3.4 Byte av plats

Barn som står i kö för att byta får i första hand plats på den nya förskolan i augusti/september.
Ansökan om byte kan göras tidigast en månad efter påbörjad placering.

Ansökan om byte görs i första hand genom e-tjänst via självservice, i andra hand via blankett. Platsen kan inte sägas upp innan den nya placeringen har påbörjats.

3.5 Växelvis boende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare erbjuds en plats som vårdnadshavarna delar på. Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner erbjuds plats endast i den kommun som barnet är folkbokfört.

3.6 Enskild vårdnad

I familjer där endast en är vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till plats i förskola oberoende om sambo, make eller maka är föräldraledig eller arbetssökande. Barnets närvarotid utgår ifrån vårdnadshavarens arbetstid, studietid och restid.

Vid alla förändringar/önskemål gällande förskoleplaceringar ska vårdnadshavarna göra en ny ansökan i första hand genom e-tjänst via självservice, i andra hand via blankett.

4. Närvarotider

När ditt barn har börjat på förskolan ska du lämna ett schema genom e-tjänst via självservice. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Du som vårdnadshavare är skyldig att vid stadigvarande förändringar av närvarotid omgående ändra schemat. Tillfälliga förändringar görs direkt till förskolans personal.

Om arbetstiderna är oregelbundna och tiderna inte kan anges i bestämda klockslag i förväg ska ett preliminärt schema lämnas.

Grunden för vistelsetiden är den tiden som du behöver för:

 • arbete inklusive restid samt sovtid före och efter nattarbete
 • studier, inklusive restid. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Inskrivningsintyg från studieanordnaren ska lämnas
 • vid sjukskrivning gäller den ordinarie närvarotidens omfattning men förläggningen av tiden beslutas av förskolechef i samråd med vårdnadshavaren
 • att delta i arbetsmarknadsåtgärder genom Arbetsförmedlingens försorg, vårdnadshavaren räknas då inte som arbetslös utan har rätt till den tid som behövs för att delta i arbetsmarknadsåtgärderna
 • efter barnets eget behov (Skollagen 8 kap. 14 §)

Ett barn har alltid rätt till en minsta sammanlagd närvarotid på 3 timmar per dag när vårdnadshavare arbetar eller studerar.

I familjer där endast ena parten är vårdnadshavare utgår barnets vistelsetid enbart från vårdnadshavarens grunder för vistelsetid.

5. Avgifter

Heltidsplats

 • För barn nr 1 är avgiften 3 % av inkomsten - högst 1 362 kr per månad
 • För barn nr 2 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 908 kr per månad
 • För barn nr 3 och flera utgår ingen avgift.

Heltidsplats med reducerad avgift för allmän förskola

 • För barn nr 1 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 908 kr per månad
 • För barn nr 2 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 454 kr per månad
 • För barn nr 3 och flera utgår ingen avgift.

Denna avgift gäller även för förskolebarn som är placerade enligt skollagen 8 kap. 9 §. Har vårdnadshavaren/-na flera barn i avgiftsbelagd förskoleverksamhet och fritidshem räknas yngsta barnet som barn nr 1.

Vid gemensam vårdnad skickas fakturan till den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört. Vårdnadshavare som så önskar kan få delad faktura och avgiften baseras på respektive vårdnadshavares samt sammanboendes inkomst.

Med sammanboende menas de som sammanbor med vårdnadshavaren i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande.

Avgift betalas 12 månader per år och debiteras månadsvis i efterskott från och med inskrivningsdagen. Betalning ska ske senast angiven förfallodag.

Avgift tas ut även under inskolningsperioden.

Avgiftens storlek baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst, det vill säga vårdnadshavare/sammanboendes alla beskattningsbara inkomster  före skatt t.ex. inkomst av tjänst, OB-tillägg, sjuk- och föräldrapenning, aktivitetsstöd. Inkomster som inte räknas är olika slags bidrag/bistånd samt studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Maxtaxa tillämpas om hushållets gemensamma bruttoinkomst överstiger 45 390 kronor. Avgiften indexregleras varje år.

5.1 Allmän förskola

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola som är avgiftsfri 525 timmar/år, vilket motsvarar 15 timmar/vecka och som följer skolans lov och terminer. Förskolechef på förskolan beslutar hur 15-timmarstiden fördelas under veckan.

För de barn som har heltidsplats reduceras avgiften automatiskt. Ska barnet enbart gå allmän förskola - 15 timmar avgiftsfritt, ska blanketten "Ansökan om allmän förskoleplats, avgiftsfri" lämnas till kunskapskontoret. Uppsägningstiden är en månad.

Om den avgiftsfria platsen ska avslutas och barnet övergå till heltidsplats tillämpas ingen uppsägningstid men blanketten "Ansökan om heltidsplats" måste lämnas till kunskapskontoret innan heltidsplats får nyttjas.

"Ansökan om allmän förskoleplats, avgiftsfri" och "Ansökan om heltidsplats" kan inte göras via e-tjänsten utan ska göras skriftligt på blankett som finns i vårt blankettarkiv.

5.2 Inkomstredovisning

Vårdnadshavare är skyldig att lämna inkomstredovisning innan barnet får påbörja sin placering och därefter minst en gång per år samt vid förändringar. Ändringen påverkar nästkommande månadsavgift.

Från och med 2015 finns en SMS-tjänst som meddelar att det är dags att lämna ny inkomstredovisning. För att SMS-tjänsten ska fungera behöver aktuellt mobilnummer och aktuell e-postadress anges i e-tjänsten som du når via självservice.

Debiteras familjen högsta avgift/maxtaxa behövs ingen ny årlig inkomstredovisning lämnas.

Lämnas ingen ny inkomstredovisning efter uppmaning och påminnelse inom tre veckor debiteras högsta avgift/maxtaxa.

Anmälan görs via e-tjänst för förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Om anmälan görs på blankett skickas den till kunskapskontoret.

5.3 Avgiftsbefrielse

Avgiftsbefrielse medges med 1/20 av månadsavgiften per dag om kommunen inte kunnat tillhandahålla förskola i barnets ordinarie verksamhet eller motsvarande (gäller inte de sex stängda dagarna om plats erbjuds på annan förskola).

5.4 Barnets sjukdom

Avgiften reduceras vid barnets sjukdom/sammanhängande frånvaro mer än 21 kalenderdagar. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg. Reducering sker med kalenderdagavgiften från och med dag 22.

5.5 Utebliven betalning

Vid utebliven betalning följs ekonomikontorets rutiner som innebär att ärendet, efter att påminnelse och krav skickats ut, går vidare till Kronofogdemyndigheten.

5.6 Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. Den som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen.

6. Föräldraledig, arbetssökande, sjukskriven, semester


6.1 Föräldraledig

I samband med syskons födelse har äldre barn rätt att nyttja sin förskoleplats i ordinarie omfattning under en månads tid. Vårdnadshavaren avgör när denna månad ska påbörjas, dock senast vid det nya barnets födelse. Vid föräldraledighet har syskon rätt till 15 timmar/vecka. Det barn som vårdnadshavaren är föräldraledig för är ledigt från förskolan.

6.1.1 Garantiplats

Vid föräldraledighet kan platsen för det äldre barnet sägas upp med garanti att återfå den på samma förskola som tidigare. Återgång sker vid tidpunkt som överenskommits med förskolechef. Detta gäller inte vid nya placeringar som ännu inte påbörjats. Förutsättningen för att kunna få garantiplats beviljad är att platsen ska kunna ges till annat barn under frånvaron. Minsta möjliga frånvaro är 6 månader.

6.2 Arbetssökande

Arbetssökande som betalar för en heltidsplats har rätt till minst 15 timmar/vecka. Från och med den dag utökad tid behövs på grund av arbete, studier eller någon åtgärd genom Arbetsförmedlingen har barnet rätt till förskola den tid det behövs för detta.

6.3 Sjukskrivning/graviditetspenning

Vid sjukskrivning, sjukersättning eller graviditetspenning bestäms barnets närvarotid i samråd mellan vårdnadshavare och förskolechef.

6.4 Semester

Under vårdnadshavares semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

7. Stängda dagar i förskoleverksamheten

Under sex (6) dagar per läsår är förskolorna stängda för kompetens- och verksamhetsutveckling för personalen. Information om vilka dagar som gäller för kommande läsår får vårdnadshavarna genom varje enskild förskolas servicedeklaration senast 1 april varje år. Vårdnadshavare som inte kan ordna egen omsorg vid dessa tillfällen informerar förskolechef om detta senast två veckor innan stängd dag och erbjuds annan kommunal förskoleverksamhet.

Under läsårets lov och vid stängda dagar för kompetensutveckling på förskolan förekommer det att förskolor samlas på en förskola.

8. Uppsägning


8.1 Uppsägning av plats i förskola

Uppsägning av plats i förskola ska göras minst en månad innan platsen ska upphöra. Uppsägningen ska göras via blankett och vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.

8.2 Frånvaro från plats

Sammanhängande frånvaro från förskola i mer än 30 dagar utan anmälan betraktas som uppsagd plats. Debitering sker för tiden för frånvaro och för gällande uppsägningstid.

8.3 Övergång till förskoleklass och fritidshem

Plats i förskola avslutas 31 juli. Om vårdnadshavare önskar fritidshem måste ansökan göras.

8.4 Uppsägning av plats vid kortare period än tre månader

Om uppsägning av förskoleplats avser kortare tid än tre månader befrias vårdnadshavarna inte från betalningsansvar om barnet återkommer till förskolan inom tre månader från uppsägningsdatumet.

9. Riktlinjer för placering på omsorgstid på Dag och Natt förskola/fritidshem

Omsorg för barn under obekväma arbetstider ska inte betraktas som en skolform, till skillnad mot förskolan. Ambitionen för kommunen är att tillhandahålla omsorg under obekväm arbetstid åt familjer som har behov av det. Det finns ingen rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid. Vårdnadshavares ansvar för att själv hitta lösningar för barnets behov av omsorg kvarstår.

25 kap. 5 § skollagen (2010:800) Propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Proposition 2009/10:165)

9.1 Ansökan om plats

Intyg från aktuell arbetsgivare samt schema som styrker behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ska lämnas in tillsammans med ansökan om plats på Dag och Natt förskola/fritidshem.

Detta gäller:

 • gifta/sammanboende vårdnadshavare, där båda parter arbetar obekväma arbetstider
 • ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid
 • vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser, där en eller båda parter arbetar obekväma arbetstider
 • vårdnadshavare som är gift eller sammanboende med ny partner, där båda parter arbetar obekväma arbetstider
 • barn med syskon på Dag och Natt förskola/fritidshem har förtur till placering

Med sammanboende menas de som är folkbokförda eller bor på samma adress. Sammanboende jämställs med förälder/vårdnadshavare om hen sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

9.2 Begäran av arbetsintyg

Sandvikens kommun erbjuder plats på Dag och Natt förskola/fritidshem till barn vars vårdnadshavare arbetar obekväm arbetstid. Därmed ska intyg från aktuell arbetsgivare, som styrker behov av omsorg på obekväm arbetstid lämnas varje halvår.

Om platsen (för förskolebarn) endast nyttjas under förskoletid 06.30–18.30 under 2 månaders tid krävs förnyat intyg från aktuell arbetsgivare för fortsatt rätt till nyttjande av omsorgstid (obekväm arbetstid).

Intyget skickas till Sandvikens Kommun, Kunskapskontoret, 811 80 Sandviken senast den 15 november samt den 15 maj varje år.

9.3 Närvarotid

Schema för barnets närvaro/vistelsetid ska lämnas senast 2 veckor i förväg för att förskolan ska kunna garantera att barnet kan tas emot på obekväm arbetstid. Eventuella undantag, för vårdnadshavare med timvikariat, görs i samråd med förskolechef.

Barn har enligt FN:s Barnkonvention rätt till vila och fritid. Förskolans målsättning är därför att alla barn ska få dygnsvila från verksamheten i genomsnitt 2 tillfällen per vecka. (FN:s Barnkonv. Artikel 31)

9.4 Upphörande av plats

När barn i förskoleålder inte längre har behov av omsorg på obekväm arbetstid, upphör rätten till omsorgstid:

 1. Det datum vårdnadshavare uppgivit.
 2. Om platsen endast nyttjas under förskoletid 06.30‑18.30 under 2 månaders tid övergår platsen till en dagtidsplats.
 3. En månad efter att förnyat arbetsintyg inte lämnats in. Om förnyat intyg inte kommit in den 15 maj/november övergår platsen den 15 juni/december till en dagtidsplats.
 4. Om barnet inte varit närvarande på förskolan under 1 månads tid utan förhandsinformation till förskolechef betraktas platsen som uppsagd.

När barn i skolålder inte längre har behov av omsorg på obekväm arbetstid upphör platsen:

 1. Det datum vårdnadshavare uppgivit på anmälan om uppsägning av plats.
 2. En månad efter att förnyat arbetsintyg inte lämnats in. Om förnyat intyg inte kommit in den 15 maj/november upphör platsen den 15 juni/december.
 3. Om barnet inte varit närvarande under 1 månads tid utan förhandsinformation till personalplanerare/förskolechef betraktas platsen som uppsagd.

Eventuella undantag från riktlinjer om uppsägning sker i samråd med förskolechef.

10. Övrigt

Förskolebarn är olycksfallförsäkrade under vistelsetiden inom förskoleverksamhet samt under ordinarie färdväg till och från verksamheten. På särskild begäran ska vårdnadshavare kunna uppvisa friskintyg för sitt barn.

11. Synpunkter på verksamheterna

Det är kommunens strävan att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med kommunen och förskoleverksamheten. Vid synpunkter ser vi gärna att blanketten som finns för detta ändamål används.

Blanketten är tillgänglig i kommunens alla verksamheter och på sidan Klagomål på Kunskapsförvaltningen verksamheter.

Sidan uppdaterad: 2017-11-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se