Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Riktlinjer och regler för förskoleverksamhet

Här kan du läsa de riktlinjer och regler som gäller i Sandvikens kommun för hur plats i förskola får nyttjas och för hur taxan tillämpas.

I kommunen finns kommunala och fristående förskolor samt förskolan/fritidshemmet Dag och Natt som har omsorg under obekväm arbetstid. Det finns också två öppna förskolor i familjecentralerna i Sandviken och Storvik.

1. Verksamheter i Sandvikens kommun

1.1 Förskola

Förskola erbjuds barn från och med 1 års ålder till och med dagen innan den första måndagen i augusti det år barnet fyller 6 år. Det finns två olika platsalternativ och i ansökan ska anges vilket alternativ som avses.

 • Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år
  Förvärvsarbetande, studerande samt aktivt arbetssökande utifrån inlämnat schema enligt skollagen 8 kap. 5 §. Föräldralediga för vård av annat barn enligt skollagen 8 kap. 6 §.
 • Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år
  Följer skolans terminer och lov enligt skollagen 8 kap. 4 §.

Vid byte från avgiftsbelagd förskola, 1-5 år till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år är handläggningstiden 4 månader.

Vid byte från avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år till avgiftsbelagd förskola, 1-5 år är handläggningstiden 2 till 4 månader.

Verksamheten i förskolan styrs av skollag, läroplan för förskolan Lpfö 18, Skolverkets allmänna råd och diskrimineringslag. Platsen på förskolan avgör inte en framtida skolplacering. 

1.2 Kvälls-, natt- och helgomsorg

Kvälls-, natt- och helgomsorg kan erbjudas barn 1-5 år som har behov av omsorg under annan tid än förskolornas öppettider.

Ytterligare information under tid då förskola inte erbjuds finns under rubriken "Riktlinjer för placering på Dag och Natt förskola/fritidshem".

1.3 Allmän förskola – barn 3-5 år

Allmän förskola omfattar barn i åldrarna 3-5 år från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Detta innebär att barnet har rätt till 15 avgiftsfria timmar per vecka på förskola under skolans terminstider, dock inte under skolans lovdagar.

1.4 Öppen förskola

Öppen förskola är en träffpunkt för social samvaro, lek och gemensamma aktiviteter och vänder sig till barn i förskoleåldern tillsammans med deras vårdnadshavare.

1.5 Öppettider

Förskolorna i Sandvikens kommun har olika öppettider. Aktuella öppettider för respektive förskola hittar du på sidan Förskolor i Sandvikens kommun.

2. Information och platsansökan

På sidan Förskolor i Sandvikens kommun finns information om våra förskolor.

 • Verksamheten är till för barn som är folkbokförda i Sandvikens kommun.
 • Barn har rätt till förskola i den omfattning de behöver med hänsyn till vårdnadshavarens förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. Vistelsetiden utgår från vårdnadshavares arbets-/studietid.
  (Skollagen 8 kap. 5-6 §§)
 • I samband med att barnet påbörjar sin placering ska vårdnadshavare lämna inkomstredovisning samt schema för barnets vistelsetid.
 • Ansökan, byte och uppsägning av förskoleplats, inkomstredovisning samt aktuellt schema görs genom e‑tjänst via självservice.
 • Om barnet behöver särskilt stöd i förskolan enligt skollagen 8 kap. 9 §: Ta kontakt med placerings­hand­läggare.
 • Barn som behöver särskilt stöd ska enligt skollagen skyndsamt erbjudas plats i förskola. Behovet ska utredas och placering beslutas om av därtill utsedd tjänsteman på Kunskapsförvaltningen.
  (Skollagen 8 kap. 7 § och 14 §)
 • För ansökan om plats till fristående förskola gäller samma tillvägagångssätt som till kommunal verksamhet.

Har du frågor?

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.

Ansök om plats

3. Erbjudande av plats i förskola

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs.

 • Om plats önskas under augusti/september ska ansökan göras senast 1 april.
 • Vid önskemål om byte av förskola ska ansökan göras senast 31 januari.

Barnet har rätt till förskoleplats enligt ovan om barnet och minst en vårdnadshavare är folkbokförda i Sandvikens kommun senast det datum då förskoleplaceringen påbörjas.

 • Vid placering till augusti/september erbjuds barnet plats så nära önskat datum som möjligt i de fall ansökan inkommit senast 1 april. Under övriga verksamhetsåret gäller en handläggningstid på fyra månader.
 • Plats erbjuds i första hand enligt de angivna önskemålen på ansökan.
 • Plats erbjuds via SMS och e-post eller skriftligt.
 • Barnets vårdnadshavare ska besvara platserbjudandet i självservice eller skriftligt på utskickad blankett. Senaste svarsdatum framgår i platserbjudandet.
 • Ett barn kan enbart ha en plats i förskoleverksamheten inom kommunen.

3.1 Ja tack till plats

Inkomstredovisning och schema på närvarotid för barnet ska lämnas i samband med att barnet påbörjar sin placering. Om inte inkomstredovisning lämnas debiteras högsta avgift/maxtaxa. Du som vårdnadshavare ansvarar för att lämna rätt inkomstredovisning till kommunen.

Introduktion på förskolan börjar det datum som meddelats på platserbjudandet. Avgift debiteras från erbjudet datum.

3.2 Nej tack till plats eller om svar inte lämnas in

Vid nej tack eller om svar inte lämnas in om erbjuden förskola ska vårdnadshavaren göra en ny ansökan till plats och ansökan får då en ny handläggningstid på fyra månader.

3.3 Fördelning av platser

Alla placeringar på förskolan utgår från Skollagen 8 kap. 15 §. Ett barn ska erbjudas plats så nära barnets hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. Detta gäller i mån av plats på den förskola vårdnadshavare önskar.

Barngruppens sammansättning anpassas utifrån förutsättningarna på varje enhet. Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i förskolan är vägledande.

När platserna fördelas gäller följande:

 1. Barn i behov av särskilt stöd som anges i ansökan.
  (Skollagen 8 kap. 7 § och 14 §)
 2. Barn som har syskon på samma förskola som ansökan gäller ges förtur i mån av plats.
 3. Barn som erhåller förstahandsval vid byte. Om du önskar byte av förskola ska den ansökan göras senast 31 januari. Detta för att ansökan ska finnas med i planeringen för kommande höst som påbörjas under februari. Nyplacering går före byte av förskola övrig tid på året.
 4. Barn i nyplaceringskö.
 5. Barn som erhåller andrahandsval vid byte.

Byte av förskola sker i normalfallet i augusti/september. Strävan är att minimera antalet byten för det enskilda barnet.

Lediga platser under verksamhetsåret
Om en plats blir ledig under verksamhetsåret erbjuds den platsen i första hand till barn i aktuell kö/nyplacering.

Vid kö gäller handläggningstid fyra månader. Om två barn har samma garantidatum placeras det äldsta barnet först.

3.4 Byte av förskola

Barn som står i kö för att byta får i mån av plats placering på den nya förskolan i augusti/september om ansökan gjorts senast 31 januari.

Om vårdnadshavarna får annan förskola än de alternativ de angett och önskar byte av förskola ska ny aktiv ansökan göras genom e‑tjänst via självservice. Ködatum är det datum som ansökan är inkommen men tidigast det datum som barnet börjar på förskolan.

Vid byte kan den gamla platsen inte sägas upp innan den nya placeringen har påbörjats.

3.5 Växelvis boende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare erbjuds en plats som vårdnadshavarna delar på. Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner erbjuds plats endast i den kommun som barnet är folkbokfört.

3.6 En vårdnadshavare i hushållet

I familjer där endast en är vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till plats i förskola oberoende om sambo, make eller maka är föräldraledig eller arbetssökande. Barnets närvarotid utgår ifrån vårdnadshavarens arbetstid, studietid och restid.

Vid alla förändringar/önskemål gällande förskoleplaceringar ska vårdnadshavarna göra en ny ansökan genom e‑tjänst via självservice.

4. Närvarotider

När ditt barn har börjat på förskolan förbinder du dig att lämna ett aktuellt schema på barnets närvarotider genom e‑tjänst via självservice. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Du som vårdnadshavare ska vid stadigvarande förändringar av närvarotid omgående ändra schemat. Förändringar som gäller samma dag eller dagen efter meddelas även direkt till förskolans personal.

Om arbetstiderna är oregelbundna och tiderna inte kan anges i bestämda klockslag i förväg ska ett preliminärt schema lämnas.

Grunden för vistelsetiden är den tiden som du behöver för:

 • arbete inklusive restid samt sovtid före och efter nattarbete. Aktuellt arbetsintyg från arbetsgivaren kan begäras in.
 • studier, inklusive restid. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Inskrivningsintyg från studieanordnaren ska lämnas.
 • att delta i arbetsmarknadsåtgärder genom Arbetsförmedlingens försorg.
 • barnets eget behov. (Skollagen 8 kap. 7 § och 14 §)

Kunskapsförvaltningen kan komma att genomföra stickprovskontroller gällande att vårdnadshavarnas studier och arbetstider bedrivs enligt intyg samt att planerad semester stämmer överens med inlämnat schema.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning planeras barnets närvarotider i samråd med biträdande rektor.

Om vårdnadshavare arbetar eller studerar en dag och arbetet eller studierna är kortare tid än 3 timmar så har barnet ändå rätt till en minsta sammanhängande närvarotid på 3 timmar.

I familjer där endast ena parten är vårdnadshavare utgår barnets vistelsetid enbart från vårdnadshavarens grunder för vistelsetid.

5. Avgifter

Platsalternativ "Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år"

 • För barn nr 1 är avgiften 3 % av inkomsten - högst 1 572 kr per månad
 • För barn nr 2 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 1 048 kr per månad
 • För barn nr 3 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 524 kr per månad
 • För barn nr 4 och flera utgår ingen avgift.

För de barn som har platsalternativet "Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år" reduceras avgiften automatiskt från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år:

Platsalternativ "Avgiftsbelagd förskola,1-5 år" med reducerad avgift för allmän förskola

 • För barn nr 1 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 1 048 kr per månad
 • För barn nr 2 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 524 kr per månad
 • För barn nr 3 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 524 kr per månad
 • För barn nr 4 och flera utgår ingen avgift.

Denna avgift gäller även för förskolebarn som är placerade enligt skollagen 8 kap. 9 §. Har vårdnadshavaren/-na flera barn i avgiftsbelagd förskoleverksamhet och fritidshem räknas yngsta barnet som barn nr 1.

Vid gemensam vårdnad skickas fakturan till den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört. Vårdnadshavare som så önskar kan få delad faktura och avgiften baseras på respektive vårdnadshavares samt sammanboendes inkomst.

Med sammanboende menas de som sammanbor med vårdnadshavaren i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande.

Avgift betalas 12 månader per år och debiteras månadsvis i efterskott från och med inskrivningsdagen. Betalning ska ske senast angiven förfallodag.

Avgift tas ut även under introduktionsperioden.

Avgiftens storlek baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst, det vill säga vårdnadshavare/sammanboendes alla beskattningsbara inkomster före skatt t.ex. inkomst av tjänst, OB-tillägg, sjuk- och föräldrapenning, aktivitetsstöd. Inkomster som inte räknas är olika slags bidrag/bistånd samt studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Maxtaxa tillämpas och avgiften indexregleras varje år. Inkomsttaket för 2022 är 52 410 kronor per månad.

Retroaktiv avgiftskontroll

Sandvikens kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift och genomför från 1 januari 2018 avgiftskontroll mot Skatteverket. Avgiftskontrollen genomförs med två års eftersläpning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter.

5.1 Allmän förskola

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola som är avgiftsfri 525 timmar/år, vilket motsvarar 15 timmar/vecka och som följer skolans lov och terminer. Biträdande rektor beslutar hur 15‑timmarstiden förläggs på förskolan utifrån de kommunala riktlinjerna som är antingen 08.00‑11.00 eller 13.00‑16.00. 

Ska barnet enbart gå "Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år" ska ansökan göras genom e‑tjänst via självservice.

Om den avgiftsfria platsen ska avslutas och barnet övergå till "Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år" ska ansökan göras genom e‑tjänst via självservice.

Vid byte från avgiftsbelagd förskola, 1-5 år till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år är handläggningstiden 4 månader.

Vid byte från avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år till avgiftsbelagd förskola, 1-5 år är handläggningstiden 2 till 4 månader.

5.2 Inkomstredovisning

Vårdnadshavare ska lämna inkomstredovisning i samband med att barnet börjar sin placering och därefter minst en gång per år samt vid förändringar. Ändringen påverkar nästkommande månadsavgift.

Ändrade familjeförhållanden ska anmälas via e-post till forskolan@edu.sandviken.se. Viktigt att anmälan görs så att rätt avgift debiteras.

Kommunen använder sig av en SMS-tjänst som meddelar att det är dags att lämna ny inkomstredovisning. Vårdnadshavare ansvarar för att aktuellt mobilnummer och e-postadress anges i e‑tjänsten som du når via självservice.

Debiteras familjen högsta avgift/maxtaxa behöver ingen ny årlig inkomstredovisning lämnas.

Lämnas ingen ny inkomstredovisning efter uppmaning och påminnelse inom tre veckor debiteras högsta avgift/maxtaxa.

Inkomstredovisning görs via e‑tjänst. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Om inkomstredovisning görs på blankett skickas den till Kunskapskontoret.

Blankett för inkomstredovisning Pdf, 177.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 177.3 kB)

5.3 Avgiftsbefrielse

Avgiftsbefrielse medges med 1/20 av månadsavgiften per dag som kommunen inte kunnat tillhandahålla förskola i barnets ordinarie verksamhet eller motsvarande. Detta gäller inte förskolans sex stängda planeringsdagar.

5.4 Barnets sjukdom

Avgiften reduceras vid barnets sammanhängande sjukdom i mer än 21 kalenderdagar. Frånvaron ska styrkas med journalutdrag eller läkarintyg. Reducering sker med kalenderdagavgiften från och med dag 22.

5.5 Utebliven betalning

Vid utebliven betalning följs ekonomikontorets rutiner som innebär att ärendet, efter att påminnelse och krav skickats ut, går vidare till Kronofogdemyndigheten.

5.6 Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. Den som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen.

6. Föräldraledig, arbetssökande, sjukskriven, semester

6.1 Föräldraledig

I samband med syskons födelse har äldre barn rätt att nyttja sin förskoleplats i ordinarie omfattning under en månads tid. Vårdnadshavaren avgör när denna månad ska påbörjas, dock senast vid det nya barnets födelse. Vid föräldraledighet har syskon rätt till 15 timmar/vecka. Vårdnadshavare behöver informera förskolan om föräldraledigheten.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan ni ansöka om "Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år".

Ansökan ska göras genom e‑tjänst via självservice. Handläggningstiden är upp till 4 månader (garantitid).

Det barn som vårdnadshavaren är föräldraledig för är ledigt från förskolan.

6.1.1 Garantiplats

Vid föräldraledighet kan vårdnadshavaren ansöka om garantiplats för det äldre barnet. Garantiplats innebär att barnet är hemma med vårdnadshavaren och småsyskon under minst 6 månader och sedan återfår platsen på samma förskola som tidigare. Återgång sker vid tidpunkt som överenskommits med biträdande rektor. Detta gäller inte vid nya placeringar som ännu inte påbörjats.

Förutsättningen för att kunna få garantiplats beviljad är att platsen ska kunna ges till annat barn under frånvaron. Minsta möjliga frånvaro är 6 månader.

6.2 Arbetssökande

Arbetssökande betalar för "Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år" har rätt till minst 15 timmar/vecka. Från och med den dag utökad tid behövs på grund av arbete, studier eller någon åtgärd genom Arbetsförmedlingen har barnet rätt till förskola den tid det behövs för detta.

6.3 Sjukskrivning/graviditetspenning

Vid sjukskrivning, sjukersättning eller graviditetspenning får vårdnadshavare ha barnet på förskolan 6 timmar per dag. Närvarotiderna bestäms av biträdande rektor i samråd med vårdnadshavare. Om vårdnadshavare har behov av utökad tid ska vårdnadshavare delge biträdande rektor underlag för att beslut om eventuellt utökad tid ska kunna ske.

6.4 Semester

Under vårdnadshavares semester är barnet ledigt.

7. Stängda dagar i förskole­verksamheten

Under sex (6) dagar per läsår är förskolorna stängda för kompetens- och verksamhetsutveckling för personalen. Information om vilka dagar som gäller för kommande läsår får vårdnadshavarna genom varje enskild förskolas servicedeklaration senast 1 april varje år. Vårdnadshavare som inte kan ordna egen omsorg vid dessa tillfällen informerar biträdande rektor om detta senast två veckor innan stängd dag och erbjuds annan kommunal förskoleverksamhet.

Under läsårets lov och vid stängda dagar för kompetensutveckling på förskolan förekommer det att förskolor samlas på en förskola.

8. Uppsägning

8.1 Uppsägning av plats i förskola

Uppsägning av plats i förskola ska göras minst en månad innan platsen ska upphöra. Uppsägningen ska göras i första hand genom e‑tjänst via självservice, i andra hand via blankett.

8.2 Frånvaro från plats

Sammanhängande frånvaro från förskola i mer än 30 dagar utan anmälan betraktas som uppsagd plats. Debitering sker för tiden för frånvaro och för gällande uppsägningstid.

8.3 Övergång till förskoleklass och fritidshem

Barnet har plats i förskola som längst till och med dagen innan den första måndagen i augusti det år barnet fyller 6 år. Vårdnadshavaren behöver själv säga upp platsen. Om vårdnadshavare önskar fritidshem måste ansökan göras.

8.4 Uppsägning av plats vid kortare period än tre månader

Om uppsägning av förskoleplats avser kortare tid än tre månader befrias vårdnadshavarna inte från betalningsansvar om barnet återkommer till förskolan inom tre månader från uppsägningsdatumet.

9. Riktlinjer för placering på omsorgstid på Dag och Natt förskola/fritidshem

Omsorg för barn under obekväma arbetstider ska inte betraktas som en skolform, till skillnad mot förskolan. Ambitionen för kommunen är att tillhandahålla omsorg under obekväm arbetstid åt familjer som har behov av det. Det finns ingen rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid. Vårdnadshavares ansvar för att själv hitta lösningar för barnets behov av omsorg kvarstår.

25 kap. 5 § skollagen (2010:800) Propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Proposition 2009/10:165)

9.1 Ansökan om plats

Intyg från aktuell arbetsgivare samt schema som styrker behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ska lämnas in tillsammans med ansökan om plats på Dag och Natt förskola/fritidshem.

Detta gäller:

 • gifta/sammanboende vårdnadshavare, där båda parter arbetar obekväma arbetstider
 • ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid
 • vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser, där en eller båda parter arbetar obekväma arbetstider
 • vårdnadshavare som är gift eller sammanboende med ny partner, där båda parter arbetar obekväma arbetstider
 • barn med syskon på Dag och Natt förskola/fritidshem har förtur till placering

Med sammanboende menas de som är folkbokförda eller bor på samma adress. Sammanboende jämställs med förälder/vårdnadshavare om hen sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

9.2 Begäran av arbetsintyg

Sandvikens kommun erbjuder plats på Dag och Natt förskola/fritidshem till barn vars vårdnadshavare arbetar obekväm arbetstid. Därmed ska intyg från aktuell arbetsgivare, som styrker behov av omsorg på obekväm arbetstid lämnas varje halvår.

Om platsen (för förskolebarn) endast nyttjas under förskoletid 06.30–18.30 under 2 månaders tid krävs förnyat intyg från aktuell arbetsgivare för fortsatt rätt till nyttjande av omsorgstid (obekväm arbetstid).

Intyget skickas till Sandvikens Kommun, Kunskapskontoret, 811 80 Sandviken senast den 15 november samt den 15 maj varje år.

9.3 Närvarotid

Schema för barnets närvaro/vistelsetid ska lämnas senast 2 veckor i förväg för att förskolan ska kunna garantera att barnet kan tas emot på obekväm arbetstid. Eventuella undantag, för vårdnadshavare med timvikariat, görs i samråd med biträdande rektor.

Barn har enligt FN:s Barnkonvention rätt till vila och fritid. Förskolans målsättning är därför att alla barn ska få dygnsvila från verksamheten i genomsnitt 2 tillfällen per vecka. (FN:s Barnkonv. Artikel 31)

9.4 Upphörande av plats

När barn i förskoleålder inte längre har behov av omsorg på obekväm arbetstid, upphör rätten till omsorgstid:

 1. Det datum vårdnadshavare uppgivit.
 2. Om platsen endast nyttjas under förskoletid 06.30‑18.30 under 2 månaders tid övergår platsen till en dagtidsplats.
 3. En månad efter att förnyat arbetsintyg inte lämnats in. Om förnyat intyg inte kommit in den 15 maj/november övergår platsen den 15 juni/december till en dagtidsplats.
 4. Om barnet inte varit närvarande på förskolan under 1 månads tid utan förhandsinformation till biträdande rektor betraktas platsen som uppsagd.

När barn i skolålder inte längre har behov av omsorg på obekväm arbetstid upphör platsen:

 1. Det datum vårdnadshavare uppgivit på anmälan om uppsägning av plats.
 2. En månad efter att förnyat arbetsintyg inte lämnats in. Om förnyat intyg inte kommit in den 15 maj/november upphör platsen den 15 juni/december.
 3. Om barnet inte varit närvarande under 1 månads tid utan förhandsinformation till personalplanerare/biträdande rektor betraktas platsen som uppsagd.

Eventuella undantag från riktlinjer om uppsägning sker i samråd med biträdande rektor.

10. Försäkring

Förskolebarn är olycksfallförsäkrade under vistelsetiden inom förskoleverksamhet samt under ordinarie färdväg till och från verksamheten. På särskild begäran ska vårdnadshavare kunna uppvisa friskintyg för sitt barn.
Olycksfallsförsäkring

11. Synpunkter på verksamheterna

Det är kommunens strävan att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med kommunen och förskoleverksamheten. Vid synpunkter ser vi gärna att blanketten som finns för detta ändamål används.

Blanketten är tillgänglig i kommunens alla verksamheter och på sidan Klagomål på Kunskapsförvaltningens verksamheter.