Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Riktlinjer och regler för förskoleverksamhet

Här kan du läsa de riktlinjer och regler som gäller i Sandvikens kommun för hur plats i förskola får nyttjas och för hur taxan tillämpas.

I kommunen finns kommunala och fristående förskolor samt förskolan/fritidshemmet Dag och Natt som har omsorg under obekväm arbetstid. Det finns också en öppen förskola i familjecentralen som är belägen centralt i Sandviken.

Vid eventuella frågor kontakta Medborgarservice, 026‑24 00 00.

1. Verksamheter i Sandvikens kommun

1.1 Förskola

Barnet erbjuds plats i förskola från 1 års ålder till augusti det år barnet fyller 6 år.

Det finns två olika platsalternativ och i ansökan ska anges vilket alternativ som avses.

 • Avgiftsbelagd förskola, 1‑5 år
  Förvärvsarbetande, studerande samt aktivt arbetssökande utifrån inlämnat schema enligt skollagen 8 kap. 5 §. Föräldralediga för vård av annat barn enligt skollagen 8 kap. 6 §.
 • Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3‑5 år
  Följer skolans terminer och lov enligt skollagen 8 kap. 4 §.

Vid byte från avgiftsbelagd förskola, 1-5 år till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år är handläggningstiden inom garantitiden 4 månader.

Vid byte från avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år till avgiftsbelagd förskola, 1-5 år är handläggningstiden inom garantitiden 4 månader.

Verksamheten i förskolan styrs av skollag, läroplan för förskolan (Lpfö 18), Skolverkets allmänna råd och diskrimineringslag. Platsen på förskolan avgör inte en framtida skolplacering.

1.2 Kvälls-, natt- och helgomsorg

Kvälls-, natt- och helgomsorg kan erbjudas barn 1‑5 år som har behov av omsorg under annan tid än förskolornas öppettider.

Ytterligare information under tid då förskola inte erbjuds finns under rubriken "Riktlinjer för placering på Dag och Natt förskola/fritidshem".

1.3 Förskola och finskt förvaltningsområde

Sandvikens kommun är ett finskt förvaltningsområde. Enligt skollagen ska en hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket..

1.4 Öppen förskola

Öppen förskola är en träffpunkt för social samvaro, lek och gemensamma aktiviteter och vänder sig till barn i förskoleåldern tillsammans med deras vårdnadshavare.

1.5 Öppettider

Förskolorna i Sandvikens kommun har olika öppettider. Aktuella öppettider för respektive förskola hittar du på sidan Förskolor i Sandvikens kommun.

2. Information och platsansökan

På sidan Förskolor i Sandvikens kommun finns information om våra förskolor.

8 kapitlet 5-6 §§ skollagen (2010:800)

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

 • Om plats önskas under augusti/september ska ansökan göras senast 1 april.
 • Ansökan, byte, byte av platsalternativ och inkomstredovisning görs i e-tjänst.
 • I samband med att barnet påbörjar sin placering ska vårdnadshavare lämna
  inkomstredovisning samt schema för barnets vistelsetid. Inkomstredovisning och schema ska vid förändring uppdateras.
 • Om barnet behöver särskilt stöd i förskolan enligt skollagen 8 kap. 9 §: Ta kontakt med placerings­hand­läggare.
 • Barn som behöver särskilt stöd ska enligt skollagen skyndsamt erbjudas plats i förskola. Behovet ska utredas och placering beslutas om av därtill utsedd tjänsteman på kunskapsförvaltningen. (Skollagen 8 kap. 7 § och 14 §)
 • Uppsägning av förskoleplats, samt aktuellt schema görs i appen Edlevo eller genom e‑tjänst via självservice.
 • För ansökan om plats till fristående förskola gäller samma tillvägagångssätt som till kommunal verksamhet.

Har du frågor?

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.

Ansök om plats

3. Erbjudande av plats i förskola

Barnet har rätt till förskoleplats enligt ovan om barnet och minst en vårdnadshavare är folkbokförda i Sandvikens kommun senast det datum då förskoleplaceringen påbörjas.

 • Kommunen erbjuder barnomsorgsplats inom garantitiden 4 månader.
 • Plats erbjuds i första hand enligt de angivna önskemålen på ansökan.
 • Plats erbjuds via SMS och e-post eller skriftligt.
 • Barnets vårdnadshavare ska besvara platserbjudandet i självservice eller skriftligt på utskickad blankett. Senaste svarsdatum framgår i platserbjudandet.
 • Ett barn kan enbart ha en plats i förskoleverksamheten inom kommunen.
 • Målsättningen är att du ska få besked 2 månader innan önskat datum förutsatt att ansökan inkommit minst 4 månader i förväg.

Vid alla förändringar/önskemål gällande förskole­placeringar ska vårdnadshavarna göra en ny ansökan genom e-tjänst via självservice.

3.1 Ja tack till plats

Introduktion på förskolan börjar det datum som meddelats på platserbjudandet. Avgift debiteras från erbjudet datum.

Inkomstredovisning och schema på närvarotid för barnet ska lämnas i samband med att barnet påbörjar sin placering. Om inte inkomstredovisning lämnas debiteras högsta avgift/maxtaxa. Du som vårdnadshavare ansvarar för att lämna rätt inkomstredovisning till kommunen.

3.2 Nej tack till plats eller om svar inte lämnas in

Vid nej tack till erbjuden förskola eller om svar uteblivit vid sista svarsdag ska vårdnadshavaren göra en ny ansökan om plats. Ansökan får då en ny handläggningstid på 4 månader.

3.3 Fördelning av platser

Alla placeringar på förskolan utgår från skollagen 8 kap. 15 §. Ett barn ska erbjudas plats så nära barnets hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. Detta gäller i mån av plats på den förskola vårdnadshavare önskar. Nyplacering sker utifrån garantidatum och byte av förskoleplats sker utifrån ködatum och mån av plats.

Barngruppens sammansättning anpassas utifrån förutsättningarna på varje enhet. Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i förskolan är vägledande.

När platserna fördelas gäller följande:

 1. Barn i behov av särskilt stöd som anges i ansökan.
  (Skollagen 8 kap. 7 § och 14 §)
 2. Barn som har syskon på samma förskola som ansökan gäller ges förtur i mån av plats alternativt vid byte.
 3. Finskspråkiga barn som söker till Blåsippans förskola senast 1 april har förtur i mån av plats till placeringar.

Nyplaceringar och byte av förskola sker löpande under året när plats blir ledig.

3.4 Lediga platser under verksamhetsåret

Vid nyplaceringskö gäller handläggningstid upp till 4 månader. Om två barn har samma garantidatum placeras det äldsta barnet först.

3.5 Byte av förskola

Vid önskemål om byte av förskola ska ny aktiv ansökan göras genom e-tjänst via självservice. Ködatum är det datum som ansökan är inkommen men tidigast det datum som barnet börjar på förskolan.

Barn som står i kö för byte av förskola får i mån av plats en ny placering.

Varje höst och vår skickas en förfrågan ut från kunskapskontoret om man vill behålla sin plats i byteskö. Detta bekräftar man då genom att svara ja eller nej på förfrågan. Om man inte svarar inom utsatt tid som framgår i förfrågan så tolkar man det som att man ej vill stå kvar och tar då bort barnet från byteskö och man är välkommen med en ny ansökan om behovet kvarstår.

4. Närvarotider

När ditt barn har börjat på förskolan förbinder du dig att lämna ett aktuellt schema på barnets närvarotider genom appen Edlevo eller e‑tjänst via självservice. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Du som vårdnadshavare ska vid stadigvarande förändringar av närvarotid omgående ändra schemat. Förändringar som gäller samma dag eller dagen efter meddelas även direkt till förskolans personal.

Om arbetstiderna är oregelbundna och tiderna inte kan anges i bestämda klockslag i förväg ska ett preliminärt schema lämnas i appen Edlevo.

Grunden för vistelsetiden är den tiden som du behöver för:

 • Enligt skollagen 8 kap.
  5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
  6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.
  7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behövere särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
 • När vårdnadshavaren har semester ska även barnet vara ledigt.
 • Aktuellt arbetsgivarintyg/studieintyg kan begäras in utifrån att kunskapsförvaltningen genomför stickprovskontroller eller vid misstanke om att vårdnadshavare missbrukar angivna studietider, arbetstid och semester. Vid missbruk av vistelsetider kan det leda till att barnomsorgsplatsen sägs upp.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning planeras barnets närvarotider i samråd med biträdande rektor.

I familjer där endast ena parten är vårdnadshavare utgår barnets vistelsetid enbart från vårdnadshavarens grunder för vistelsetid.

4.1 Minsta närvarotid per vecka

I Sandvikens kommun gäller rätten till en minsta närvarotid upp till 15 timmar per vecka, se undantag nedan.

Om vårdnadshavaren har lediga dagar (ej semester, föräldraledig) så får barnen närvara 3 timmar/dag.

Om vårdnadshavare arbetar eller studerar en dag och arbetet eller studierna är kortare tid än 3 timmar så har barnet ändå rätt till en minsta sammanhängande närvarotid på 3 timmar.

Barn med avgiftsfri allmän förskola 15 tim/v, 3-5 år är lediga under skolornas lov (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov).

5. Avgifter

Platsalternativ "Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år"

 • För barn nr 1 är avgiften 3 % av inkomsten - högst 1 645 kr per månad
 • För barn nr 2 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 1 097 kr per månad
 • För barn nr 3 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 548 kr per månad
 • För barn nr 4 och flera utgår ingen avgift.

För de barn som har platsalternativet "Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år" reduceras avgiften automatiskt från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år:

Platsalternativ "Avgiftsbelagd förskola,1-5 år" med reducerad avgift för allmän förskola

 • För barn nr 1 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 1 097 kr per månad
 • För barn nr 2 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 548 kr per månad
 • För barn nr 3 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 548 kr per månad
 • För barn nr 4 och flera utgår ingen avgift.

Denna avgift gäller även för förskolebarn som är placerade enligt skollagen 8 kap. 9 §. Har vårdnadshavaren/-na flera barn i avgiftsbelagd förskoleverksamhet och fritidshem räknas yngsta barnet som barn nr 1.

Vid gemensam vårdnad skickas fakturan till den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört. Vårdnadshavare som så önskar kan få delad faktura och avgiften baseras på respektive vårdnadshavares samt sammanboendes inkomst.

Med sammanboende menas de som sammanbor med vårdnadshavaren i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande.

Avgift betalas 12 månader per år och debiteras månadsvis i efterskott från och med inskrivningsdagen. Betalning ska ske senast angiven förfallodag.

Avgift tas ut även under introduktionsperioden.

Avgiftens storlek baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst, det vill säga vårdnadshavare/sammanboendes alla beskattningsbara inkomster före skatt till exempel inkomst av tjänst, OB-tillägg, sjuk- och föräldrapenning, aktivitetsstöd. Inkomster som inte räknas är olika slags bidrag/bistånd samt studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Maxtaxa tillämpas och avgiften indexregleras varje år. Inkomsttaket för 2023 är 54 830 kronor per månad.

5.1 Retroaktiv avgiftskontroll

Sandvikens kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift och genomför från 1 januari 2018 avgiftskontroll mot Skatteverket. Avgiftskontrollen genomförs med två års eftersläpning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter.

5.2 Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola, gäller för sammanlagt 525 timmar/år, vilket motsvarar 15 timmar/vecka. Biträdande rektor beslutar hur 15-timmarstiden förläggs på förskolan utifrån de kommunala riktlinjerna som är antingen 08.00-11.00 eller 13.00-16.00.

Ska barnet enbart gå "Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3-5 år" ska ansökan göras genom e-tjänst via självservice. Plats erbjuds inom garantitiden 4 månader.

Om den avgiftsfria platsen ska avslutas och barnet övergå till "Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år" ska ansökan göras genom e-tjänst via självservice. Plats erbjuds inom garantitiden 4 månader.

5.3 Inkomstredovisning

Vårdnadshavare ska lämna inkomstredovisning i samband med att barnet börjar sin placering och därefter minst en gång per år samt vid förändringar. Ändringen påverkar nästkommande månadsavgift.

Ändrade familjeförhållanden ska anmälas via e-post till forskolan@edu.sandviken.se. Viktigt att anmälan görs så att rätt avgift debiteras.

Kommunen använder sig av en SMS-tjänst som meddelar att det är dags att lämna ny inkomstredovisning. Vårdnadshavare ansvarar för att aktuellt mobilnummer och e-postadress anges i e‑tjänsten som du når via självservice.

Debiteras familjen högsta avgift/maxtaxa behöver ingen ny årlig inkomstredovisning lämnas.

Lämnas ingen ny inkomstredovisning efter uppmaning och påminnelse inom tre veckor debiteras högsta avgift/maxtaxa.

Inkomstredovisning görs via e‑tjänst. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Om inkomstredovisning görs på blankett skickas den till kunskapskontoret.

Blankett för inkomstredovisning Pdf, 177.3 kB, öppnas i nytt fönster.

5.4 Avgiftsbefrielse

Avgiftsbefrielse medges med 1/20 av månadsavgiften per dag som kommunen inte kunnat tillhandahålla förskola i barnets ordinarie verksamhet eller motsvarande. Detta gäller inte förskolans sex stängda planeringsdagar.

5.5 Barnets sjukdom

Avgiften reduceras vid barnets sammanhängande sjukdom i mer än 21 kalenderdagar. Frånvaron ska styrkas med journalutdrag eller läkarintyg. Reducering sker med kalenderdagavgiften från och med dag 22.

5.6 Utebliven betalning

Vid utebliven betalning följs ekonomikontorets rutiner som innebär att ärendet, efter att påminnelse och krav skickats ut, går vidare till Kronofogdemyndigheten.

5.7 Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. Den som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen.

6. Föräldraledig, arbetssökande, sjukskriven, semester

6.1 Föräldraledig

Vid föräldraledighet har syskon rätt till 15 timmar/vecka. Vårdnadshavare behöver informera förskolan om föräldraledigheten.

Önskas allmän förskoleplats i samband med föräldraledighet ska ny ansökan göras.

 • Vid byte från avgiftsbelagd förskola, 1‑5 år till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3‑5 år är handläggnings­tiden upp till 4 månader.
 • Vid byte från avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka, 3‑5 år till avgiftsbelagd förskola, 1‑5 år är handläggnings­tiden upp till 4 månader.

Ansökan ska göras genom e‑tjänst via självservice. Handläggningstiden är upp till 4 månader (garantitid).

Det barn som vårdnadshavaren är föräldraledig för är ledigt från förskolan.

Från och med 7 augusti 2023 gäller informationen nedan.

Föräldralediga som har platsalternativ "Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år" har rätt till minst 15 timmar/vecka. Vårdnadshavare ska informera förskolan om föräldraledigheten.

Under föräldraledighet, har förälder rätt att lämna äldre barn till förskoleverksamhet 15 tim/vecka. Barnets vistelse i förskolan fördelas på tre till fem dagar i veckan och schemaläggs med hänsyn till planerad verksamhet, i första hand under tisdag, onsdag och torsdag tiden 8.30 –13.30.

Önskas avgiftsfri allmän förskoleplats ska ny ansökan göras. Se punkt 5.2

Ansökan ska göras genom e-tjänst via självservice. Plats erbjuds inom garantitiden 4 månader.

Det barn som vårdnadshavaren är föräldraledig för är ledigt från förskolan.

6.2 Garantiplats

Vid föräldraledighet kan vårdnadshavaren ansöka om garantiplats för det äldre barnet. Garantiplats innebär att barnet är hemma med vårdnadshavaren och småsyskon under minst 6 månader och sedan återfår platsen på samma förskola som tidigare. Återgång sker vid tidpunkt som överenskommits med biträdande rektor. Detta gäller inte vid nya placeringar som ännu inte påbörjats.

Förutsättningen för att kunna få garantiplats beviljad är att platsen ska kunna ges till annat barn under frånvaron. Minsta möjliga frånvaro är 6 månader.

6.3 Arbetssökande

Arbetssökande betalar för "Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år" har rätt till minst 15 timmar/vecka. Från och med den dag utökad tid behövs på grund av arbete, studier eller någon åtgärd genom Arbetsförmedlingen har barnet rätt till förskola den tid det behövs för detta.

Från och med 7 augusti 2023 gäller informationen nedan.
Arbetssökande som har platsalternativ "Avgiftsbelagd förskola, 1-5 år" har rätt till minst 15 timmar/vecka. Barnets vistelse i förskolan fördelas på tre till fem dagar i veckan och schemaläggs med hänsyn till planerad verksamhet, i första hand under tisdag, onsdag och torsdag tiden 8:30 –13.30.

Från och med den dag utökad tid behövs på grund av arbete, studier eller någon åtgärd genom Arbetsförmedlingen har barnet rätt till förskola den tid det behövs för detta.

Önskas avgiftsfri allmän förskoleplats ska ny ansökan göras. Se punkt 5.2

6.4 Sjukskrivning/graviditetspenning

Vid sjukskrivning, sjukersättning eller graviditetspenning närvarotiderna bestäms av biträdande rektor i samråd med vårdnadshavare. Om vårdnadshavare har behov av utökad tid ska vårdnadshavare delge biträdande rektor underlag för att beslut om eventuellt utökad tid ska kunna ske.

6.5 Semester

När vårdnadshavaren har semester är barnet ledigt.

7. Stängda dagar i förskole­verksamheten

Under sex (6) dagar per läsår är förskolorna stängda för kompetens- och verksamhetsutveckling för personalen. Information om vilka dagar som gäller för kommande läsår får vårdnadshavarna genom varje enskild förskolas information minst 2 månader innan. Vårdnadshavare som inte kan ordna egen omsorg vid dessa tillfällen informerar biträdande rektor om detta senast två veckor innan stängd dag och erbjuds annan kommunal förskoleverksamhet.

Under läsårets lov och vid stängda dagar för kompetensutveckling på förskolan förekommer det att förskolor samlas på en förskola.

7.1 Sommar- och julsammanslagningar

Under sommarlov och jullov sker sammanslagningar av förskolor. Barn med avgiftsfri allmän förskola 15 tim/v, 3-5 år är lediga under skolornas lov (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov).

8. Uppsägning

8.1 Uppsägning av plats i förskola

Uppsägning av plats i förskola ska göras minst en månad innan platsen ska upphöra. Uppsägningen ska göras i första hand genom appen Edlevo eller genom e‑tjänst via självservice, i andra hand via blankett.

8.2 Frånvaro från plats

Sammanhängande frånvaro från förskola i mer än 30 dagar utan anmäld orsak betraktas som uppsagd plats. Debitering sker för tiden för frånvaro och för gällande uppsägningstid.

8.3 Övergång till förskoleklass och fritidshem

Barnet har plats i förskola som längst till och med dagen innan den första måndagen i augusti det år barnet fyller 6 år. Vårdnadshavaren behöver själv säga upp platsen. Om vårdnadshavare önskar fritidshem måste ansökan göras.

8.4 Uppsägning av plats vid kortare period än tre månader

Om uppsägning av förskoleplats avser kortare tid än tre månader befrias vårdnadshavarna inte från betalningsansvar om barnet återkommer till förskolan inom tre månader från uppsägningsdatumet.

9. Riktlinjer för placering på omsorgstid på Dag och Natt förskola/fritidshem

Omsorg för barn under obekväma arbetstider ska inte betraktas som en skolform, till skillnad mot förskolan. Ambitionen för kommunen är att tillhandahålla omsorg under obekväm arbetstid åt familjer som har behov av det. Det är frivilligt för en kommun att ha en dygnet runt förskola/fritidshem. Därför saknas kravet att erbjuda plats inom fyra månader från dagen för ansökan. Vårdnadshavares ansvar för att själv hitta lösningar för barnets behov av omsorg kvarstår.

25 kap. 5 § skollagen (2010:800) Propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Proposition 2009/10:165)

9.1 Ansökan om plats

Intyg från aktuell arbetsgivare samt schema som styrker behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ska lämnas in tillsammans med ansökan om plats på Dag och Natt förskola/fritidshem. När arbetsintyget inkommer ställs ditt barn i kö. Arbetsintyget ska inkomma inom max 10 dagar efter ansökan. Inkommer inte arbetsintyget inom dessa 10 dagar behövs en ny ansökan göras.

Familjer med barn i ålder 1-13 år som har behov av omsorg på grund av förvärvsarbete på så kallade obekväma arbetstider (tid vardagar klockan 18.30-06.30, helgdagar och/eller natt) kan ansöka om plats på Dag och Natt.

För att söka en plats på förskolan/fritidshemmet Dag och Natt krävs:

 • behov av omsorg på obekväma tider, helger och vardagar klockan 18.30-06.30 utifrån fastställt schema.
 • att ingen annan vuxen i hushållet kan ha omsorg om barnet när vårdnadshavaren arbetar.
 • ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid utifrån fastställt schema.
 • perioden för omsorg på obekväm tid är längre än 4 månader.
 • barn med syskon på Dag och Natt förskola/fritidshem har förtur till placering om omsorgsbehov finns.
 • för barn 6-13 år krävs en fritidsplats på barnets skola för att ansökan om plats till fritidshemmet Dag och Natt ska kunna göras.

Med "att ingen annan vuxen i hushållet kan ha omsorg om barnet när vårdnadshavaren arbetar" menas:

 • sammanboende vårdnadshavare, där båda parter arbetar obekväma arbetstider
 • vårdnadshavare som är sammanboende med ny partner, där båda parter arbetar obekväma arbetstider
 • vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser, där en eller båda parter arbetar obekväma arbetstider

Kösystem
Det är kötiden som avgör när ditt/dina barn kan få en omsorgsplats på Dag och Natt. Kötiden räknas från det datum som ansökan med arbetsintyg kommer in till kunskapsförvaltningen.

9.2 Begäran av arbetsintyg

Sandvikens kommun erbjuder plats på Dag och Natt förskola/fritidshem till barn där aktuellt arbetsintyg som styrker behov av omsorg på obekväm arbetstid, lämnas in i samband med ansökan om plats på Dag och Natt.

Arbetsintyget skickas till forskolan@edu.sandviken.se eller Sandvikens kommun, Kunskapskontoret, 811 80 Sandviken.

Därefter ska arbetsintyg från aktuell arbetsgivare, som styrker behov av omsorg på obekväm arbetstid lämnas varje halvår.

9.3 Närvarotid

Schema för barnets närvaro/vistelsetid ska lämnas senast 2 veckor i förväg för att förskolan ska kunna garantera att barnet kan tas emot på obekväm arbetstid. Vid sommar- och jullov gäller tider enligt allmän information. Eventuella undantag, för vårdnadshavare med timvikariat, görs i samråd med biträdande rektor.

Barn har enligt FN:s Barnkonvention rätt till vila och fritid. Förskolans målsättning är därför att alla barn ska få dygnsvila från verksamheten i genomsnitt 2 tillfällen per vecka. (FN:s Barnkonv. Artikel 31)

9.4 Upphörande av plats

När barn i förskoleålder 1-5 år inte längre har behov av omsorg på obekväm arbetstid, upphör rätten till omsorgsplats på förskolan Dag och Natt:

 1. Det datum vårdnadshavare uppgivit.
 2. Om platsen endast nyttjas under förskoletid 06.30‑18.30 under 2 månaders tid övergår platsen till en dagtidsplats. Därefter kan omplacering till annan förskola ske så nära hemmet som möjligt.
 3. En månad efter att förnyat arbetsintyg inte lämnats in. Om förnyat intyg inte kommit in den 15 maj/15 november övergår platsen den 15 juni/15 december till en dagtidsplats.
 4. Om barnet inte varit närvarande på förskolan under 1 månads tid utan förhandsinformation till biträdande rektor betraktas platsen som uppsagd.

När barn i skolålder 6-13 år inte längre har behov av omsorg på obekväm arbetstid, upphör rätten till omsorgsplats på fritidshemmet Dag och Natt:

 1. Det datum vårdnadshavare uppgivit på anmälan om uppsägning av plats.
 2. Om inte förnyat arbetsintyg kommit in kommit in den 15 maj/15 november upphör platsen.
 3. Om barnet inte varit närvarande under 1 månads tid utan förhandsinformation till personalplanerare/biträdande rektor betraktas platsen som uppsagd.

Eventuella undantag från riktlinjer om uppsägning sker i samråd med biträdande rektor.

10. Försäkring

Förskolebarn är olycksfallförsäkrade under vistelsetiden inom förskoleverksamhet samt under ordinarie färdväg till och från verksamheten. På särskild begäran ska vårdnadshavare kunna uppvisa friskintyg för sitt barn.
Olycksfallsförsäkring

11. Synpunkter på verksamheterna

Det är kommunens strävan att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med kommunen och förskoleverksamheten. Vid synpunkter ser vi gärna att blanketten som finns för detta ändamål används.

Blanketten är tillgänglig i kommunens alla verksamheter och på sidan Klagomål på Kunskapsförvaltningens verksamheter.