Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Riktlinjer för fritidshem

Här kan du läsa de riktlinjer som gäller i Sandvikens kommun för hur plats i fritidshem får nyttjas och för hur taxan tillämpas.

I kommunen finns kommunala och fristående skolor samt förskolan/fritidshemmet Dag och Natt som har omsorg under obekväm arbetstid.

Fritidshem i Sandvikens kommun

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn från det året barnet startar förskoleklass och till vårterminen det år de fyller 13 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Fritidshemmet styrs av skollagen, läroplanen för grundskolan, läroplan för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt Skolverkets allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem.

Fritidshemmet har en viktig uppgift att

 • stimulera elevers utveckling och lärande
 • erbjuda eleverna en meningsfull fritid
 • främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Plats i fritidshem

För att erbjudas plats i fritidshem ska barnet vara inskrivet i förskoleklass, grundsärskola eller grundskola i kommunen.

Fritidshem erbjuds elever vars vårdnadshavare

 • arbetar eller studerar eller är i arbetsmarknadsåtgärder
 • är sjukskrivna eller får sjukersättning

Fritidshem erbjuds också

 • elever med eget behov av verksamheten enligt skollagen 14 kap. 5 §
 • elever med behov av särskilt stöd enligt skollagen 14 kap. 6 §

Platsen disponeras utifrån vårdnadshavares arbete/studietid och under vårdnadshavares semester är barnen lediga.

En vårdnadshavare i hushållet

I familjer där endast en är vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till plats i fritidshem oberoende om sambo, make eller maka är föräldraledig eller arbetssökande. Barnets närvarotid utgår ifrån vårdnadshavarens arbetstid, studietid och restid.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos sina vårdnadshavare erbjuds en plats som vårdnadshavarna delar på. Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner erbjuds plats endast i den kommun som barnet är folkbokfört.

Information och ansökan

Ansökan till fritidshem görs genom e-tjänst via självservice, i undantagsfall via blankett.

Du ska lämna inkomstredovisning vid placering och därefter minst en gång per år samt vid förändringar. Inkomstredovisning ska lämnas genom e‑tjänst via självservice eller vid undantagsfall via blankett som skickas till skolans expedition, se adress på respektive skolas hemsida.

Skolområdets administratör ansvarar för att vårdnadshavaren får information om placering. Plats erbjuds via SMS, e-post eller skriftligt.

På sidan Grundskolor i Sandvikens kommun finns information om våra grundskolor.

Öppettider

Fritidshem erbjuds vardagar från 06.30 till 18.30. Lördagar, söndagar, helgdagar och helgdagsaftnar med undantag för trettondagsafton och sista april är verksamheten stängd. Avvikelse från ramtiden beslutas av rektor/biträdande rektor. Arbetsintyg som styrker behovet ska bifogas i ansökan.

Kvälls-, natt-, morgon- och helgomsorg

Behov av fritidshem före 06.30 samt efter 18.30 erbjuds i form av omsorg på förskolan Dag och Natt, som tar emot barn från hela kommunen. Ansökan om omsorg under obekväm arbetstid före 06.30 och efter 18.30 görs på samma sätt som ansökan till fritidshem. Arbetsintyg som styrker behovet ska bifogas i ansökan. När barn inte längre har behov av omsorg på obekväm arbetstid, upphör platsen.

Tillfälligt behov av fritidshem

Gäller elev utan ordinarie placering och med ett tillfälligt behov av fritidshem högst 4 tillfällen per termin. Avgift 55 kr/timme. Rektor bedömer om tillgång till plats finns under en begränsad tid. Ansökan om tillfällig plats i fritidshem ska göras skriftligt och lämnas till skolans administration.

Vid behov av vägledning, kontakta Medborgarservice på telefon 026-24 00 00.

Blankett för Ansökan till fritidshem Pdf, 101.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Närvarotider

När du har fått plats för ditt barn ska du lämna ett schema över den tid barnet ska vara på fritidshemmet genom e-tjänst via självservice. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Du som vårdnadshavare ska vid förändringar av närvarotid omgående ändra schemat. Tillfälliga förändringar görs direkt till fritidshemmets personal.

Grunden för vistelsetiden är den tid du behöver för

 • arbete, inklusive restid samt sovtid före och efter nattarbete. Aktuellt arbetsintyg från arbetsgivaren kan begäras in.
 • studier, inklusive restid. Studiernas omfattning ligger till grund för elevens närvarotid. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Inskrivningsintyg från studieanordnaren ska lämnas.
 • att delta i arbetsmarknadsåtgärder genom Arbetsförmedlingens försorg och vårdnadshavaren har rätt till den tid som behövs för att delta i arbetsmarknadsåtgärderna.
 • barnets eget behov. (Skollagen 14 kap. 5-6 §§). Tiden fastställs av rektor.

Avgifter

Plats i fritidshem är en heltidsplats där avgift betalas 12 månader per år oavsett barnets närvarotid och debiteras månadsvis i efterskott.

Avgifter för plats i fritidshem

 • För barn nr 1 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 1 048 kronor per månad
 • För barn nr 2 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 524 kronor per månad
 • För barn nr 3 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 524 kronor per månad
 • För barn nr 4 och flera utgår ingen avgift.

Har familjen barn i avgiftsbelagd förskoleverksamhet och i fritidshem räknas yngsta barnet som barn nr 1 enligt nedan.

 • För barn nr 1 är avgiften 3 % av inkomsten - högst 1 572 kronor per månad
 • För barn nr 2 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 1 048 kronor per månad
 • För barn nr 3 är avgiften 1 % av inkomsten – högst 524 kronor per månad
 • För barn nr 4 och flera utgår ingen avgift.

Vid gemensam vårdnad skickas fakturan till den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört. Vårdnadshavare som så önskar kan få delad faktura och avgiften baseras på respektive vårdnadshavares samt sammanboendes inkomst.

Med sammanboende menas de som sammanbor med vårdnadshavare i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande.

Avgift betalas från inskrivningsdagen 12 månader per år och debiteras månadsvis i efterskott. Betalning ska ske senast angiven förfallodag.

Avgiftens storlek baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst, det vill säga vårdnadshavares/sammanboendes alla beskattningsbara inkomster före skatt t.ex. inkomst av tjänst, OB-tillägg, sjuk- och föräldrapenning, aktivitetsstöd. Inkomster som inte räknas är olika slags bidrag/bistånd samt studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Maxtaxa tillämpas och avgiften indexregleras varje år. Inkomsttaket för år 2022 är 52 410 kronor per månad.

Inkomstredovisning

Du ska lämna inkomstredovisning vid placering och därefter minst en gång per år samt vid förändringar. Ändringen påverkar nästkommande månadsavgift.

Kommunen använder sig av en SMS-tjänst som meddelar att det är dags att lämna ny inkomstredovisning. Du ansvarar för att aktuellt mobilnummer och e-postadress anges i e-tjänsten som du når via självservice.

Debiteras familjen högsta avgift/maxtaxa behöver ingen ny årlig inkomstredovisning lämnas.

Lämnas ingen ny inkomstredovisning efter uppmaning och påminnelse inom tre veckor debiteras högsta avgift/maxtaxa.

Inkomstredovisning görs genom e-tjänst via självservice. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Om inkomstredovisning görs på blankett ska den lämnas till administratör på barnets skola.

Blankett för inkomstredovisning Pdf, 178.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftsbefrielse

Avgiftsbefrielse medges med 1/20 av månadsavgiften per dag i de fall kommunen inte kunnat tillhandahålla fritidshem. Detta gäller inte de sex stängda planeringsdagarna.

Elevens sjukdom

Avgiften reduceras vid elevens sammanhängande sjukdom i mer än 21 kalenderdagar. Frånvaron ska styrkas med journalutdrag eller läkarintyg. Reducering sker med kalenderdagavgiften från och med dag 22.

Utebliven betalning

Vid utebliven betalning följs ekonomikontorets rutiner som innebär att ärendet, efter att påminnelse och krav skickats ut, går vidare till kronofogdemyndigheten.

Retroaktiv avgiftskontroll

Sandvikens kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift och genomför från 1 januari 2018 avgiftskontroll mot Skatteverket. Avgiftskontrollen genomförs med två års eftersläpning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter.

Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. Den som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen.

Föräldraledighet, sjukskrivning, semester

Föräldraledighet

I samband med syskons födelse har barnet rätt att nyttja sin fritidshemsplats i ordinarie omfattning under en månads tid. Vårdnadshavare avgör när denna månad ska påbörjas, platsen ska dock sägas upp senast vid det nya barnets födelse. Ny plats erhålls efter ny ansökan när föräldraledigheten upphör.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning

Vid sjukskrivning erbjuds barnet fritidshem mellan 08.00-16.00. Vid behov av annan tid beslutas detta av rektor i samråd med vårdnadshavaren. Tid kan utökas vid behov.

Semester/ferier/ledighet

Under vårdnadshavarnas semester, ferier och vid längre ledigheter ska även eleven vara ledig från fritidshemmet.

Stängda dagar

Under sex (6) dagar per läsår är fritidshemmet stängt för kompetens- och verksamhetsutveckling. Datum för detta meddelas minst två månader i förväg. Vårdnadshavare som vill ha fritidshem vid dessa tillfällen informerar rektor senast två veckor i förväg och erbjuds plats på annan förskola eller skola. Under lov och stängda dagar förekommer det att några fritidshem stängs och verksamheterna samlas i en av skolorna/fritidshemmen.

Uppsägning av plats

Uppsägning av fritidshemsplats ska göras minst en månad i förväg. Uppsägningen görs genom e-tjänst via självservice, vid undantagsfall via blankett. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Ny placering inom tre månader efter en uppsägning leder till att avgift debiteras retroaktivt för den mellanliggande perioden.

Vårdnadshavare som sagt upp plats i förskola

Barn som avslutat sin förskoleplats under sommaren innan barnet ska börja förskoleklass har inte fritidshem under sommarledigheten. Ansökan om fritidshem ska göras. Fritidshemsplats erbjuds i samband med skolstart.

Om vårdnadshavare önskar fritidshem måste ansökan göras. Överflyttning till skolans fritidshem från förskolan sker första måndagen i augusti. Vådnadshavare behöver själv säga upp förskoleplatsen.

Plats som inte nyttjas

Sammanhängande frånvaro från plats i fritidshem i mer är 30 dagar utan anmälan betraktas som uppsagd plats. Debitering sker för tiden för frånvaron, 30 dagar, och därefter för gällande uppsägningstid en månad.

Försäkring

Barn på fritidshem är olycksfallsförsäkrade hela dygnet. Vårdnadshavare ska kunna uppvisa friskintyg för sitt barn på särskild begäran från skolan eller skolhälsovården.

Olycksfallsförsäkring

Pedagogisk omsorg på förskolan Dag och Natt

Pedagogisk omsorg är verksamhetsformer som inte är förskola eller fritidshem och därmed ingen skolform. Sandvikens kommun driver pedagogisk omsorg mellan 18.30 och 06.30 på förskolan Dag och Natt.

Se riktlinjer för förskolan Dag och Natt

Synpunkter på verksamheterna

Det är kommunens strävan att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med kommunen och fritidsverksamheten. När du har synpunkter är det viktigt att du lämnar dessa antingen via formulär på sandviken.se eller på blankett som finns på Medborgarservice.

Mer information finns på sidan Klagomål på Kunskapsförvaltningens verksamheter.