Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fakta, frågor och svar - Jernvallsskolan blir F-6 skola

För att möta behovet av fler skolplatser i de yngre årskurserna, har Kunskapsnämnden den 21 januari tagit beslut om att Jernvallskolan blir en F-6 skola. Beslutet innebär att nuvarande årskurs 7 och 8 flyttar till Björksätraskolan till hösten.

Förslaget innebär även ett större upptagningsområde till Jernvallskolan. Antalet förskoleklasser på skolan ökar från två till fyra. Samtidigt ändras Murgårdsskolans upptagningsområde till att inkludera Årsundas elever.

Det är fullt förståeligt att både föräldrar, elever och personal känner oro inför den här förändringen. Vi ber om förståelse och förtroende för att Kunskapsförvaltningens samtliga led, från läraren som möter elever varje dag till skolledning och förvaltningsledning kommer att verkställa förändringarna med fokus på barnens trygghet och lärande. Vi kommer alla att göra vårt yttersta för att den valda lösningen blir så bra som möjligt för eleverna, säger Inger Norman, skolchef.

Frågor och svar

Varför har inget gjorts tidigare för att möta behovet av fler skolplatser?

Det har varit brist på skolplatser ett flertal år. Kommunen har hanterat behovet både ur ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv:

 1. Långsiktigt perspektiv: genom utredningen Skola 2025 samt dialoger med medborgare, skolpersonal och elever. En kompletterande utredning i form av en skolhusplan pågår just nu.
 2. Kortsiktigt perspektiv: för tre år sedan tog Sätra skola emot en extra förskoleklass, och de senaste två åren har Murgårdsskolan och Björksätraskolan tagit emot en varsin extra förskoleklass. I år var Kunskapsförvaltningens förslag att flytta Jernvallsskolans högstadium för att kunna ta in fler förskoleklasser på Jernvallskolan.

Detta har hänt mellan 2014-2019

Barnantalet började först öka under åren 2014-2016, vilket var en effekt av det stora antalet nyanlända. Det ansågs troligt att barnantalet skulle minska när asylboendena lades ner 2017, vilket inte skedde. Antalet barn som föds är fortsatt högt och förväntas öka ännu mer, enligt de senaste årens befolkningsprognoser.

Som ett resultat av det ökande barnantalet och nivån av segregation beställde Kunskapsnämnden skolutredningen Skola 2025 hösten 2017. Utredningen pågick mellan oktober 2017 – februari 2019. Under 2019 har dialogmöten om vår framtida skola hållits med medborgare, skolpersonal och elever. Nu pågår en kompletterande utredning i form av en skolhusplan som kommer att presenteras för Kommunstyrelsen under maj 2020. Därefter kommer politiken att ta beslut om skolans framtid.

Se filmen som berättar om hur våra skolor mår idag

Vilka förändringar innebär förslaget för de berörda skolorna?

Tabellen visar:

2019: antal parallella klasser per årskurs

2020: antal parallella klasser per årskurs

Jernvallsskolan


2019

2020

Förskole­klass

2 paral­lella klasser

4 paral­lella klasser

Låg­stadiet

2 paral­lella klasser per årskurs

2 paral­lella klasser per årskurs

Mellan­stadiet

2 paral­lella klasser per årskurs

2 paral­lella klasser per årskurs

Hög­stadiet

2 paral­lella klasser per årskurs

-


Murgårdsskolan


2019

2020

Förskole­klass

3 paral­lella klasser

2 paral­lella klasser

Låg­stadiet

3 paral­lella klasser i årskurs 1,
2 paral­lella klasser i årskurs 2-3

3 paral­lella klasser i årskurs 1-2,
2 paral­lella klasser i årskurs 3

Mellan­stadiet

2 paral­lella klasser per årskurs

2 paral­lella klasser per årskurs

Hög­stadiet

4 paral­lella klasser per årskurs

5 paral­lella klasser i årskurs 7,
4 paral­lella klasser i årskurs 8-9


Björksätraskolan


2019

2020

Förskole­klass

3 paral­lella klasser

2 paral­lella klasser

Låg­stadiet

3 paral­lella klasser i årskurs 1,
2 paral­lella klasser i årskurs 2-3

3 paral­lella klasser i årskurs 1-2,
2 paral­lella klasser i årskurs 3

Mellan­stadiet

2 paral­lella klasser per årskurs

2 paral­lella klasser per årskurs

Hög­stadiet

4 paral­lella klasser per årskurs

5 paral­lella klasser i årskurs 7,
6 paral­lella klasser i årskurs 8-9
 

Hur kan ni veta att befolkningsprognosen stämmer?

Vi kan se att barnantalet under de kommande fem åren kommer att vara fortsatt högt, utifrån antalet befintliga barn i kommunen som har fötts mellan 2014-2018.

Befolkningsprognosen för Sandvikens kommun byggs enligt en standardiserad modell med skattningar över fruktsamheten och dödligheten i kommunen samt över in- och utflyttning. Den befolkningsstatistiken är hämtad från SCB.

Prognoser bygger på antaganden om hur utvecklingen förväntas bli. När en prognos tas fram beaktas alltid osäkerhetsfaktorerna och hur dessa kan komma att påverka det verkliga utfallet.

Historiskt sett kan vi se att utfallet har varit nära befolkningsprognosen.

Finns det en konsekvensanalys av beslutet?

Ja.

Har Kunskapsförvaltningen vetat om detta innan?

Att förskoleklasseleverna ökar i antal har varit känt och lösts de senaste tre åren med överintag i väntan på att beslut kring nybyggnation och utökningar ska stå klart.

Att förslaget upplevs komma sent beror på den politiska processens gång samt att det under de tre senaste åren har gått att lösa platsbristen med mindre ingrepp. Följande åtgärder har gjorts tidigare år för att lösa samma utmaning som idag, nämligen platsbrist för förskoleklasselever:

 • Läsår 17/18 Sätra skola tog emot en extra förskoleklass
 • Läsår 18/19 Björksätra/ murgårdskolan tog emot varsin extra förskoleklass
 • Läsår 19/20 Björksätra/ murgårdskolan tog emot varsin extra förskoleklass

När det ännu inte finns några politiska beslut tagna måste förvaltningen lösa situationen och lämnar förslag på lösningar.

Är detta en integrationsfråga?

Nej, det är ett förslag där fokus ligger på att hantera den kommande lokalbristen för blivande förskoleklass elever. Dock gynnar det kommunens arbete på sikt med målet att öka integrationen.

Hur ser ansvarsfördelningen ut inom denna process?

Den politiska styrgruppen för Skolhusplanen har i uppdrag att ta fram en långsiktig och samlad bild över behovet av att bygga nytt, men också att bygga om och bygga till nuvarande byggnader för såväl förskolan, grundskolan som gymnasiet.

Parallellt är Skolledningens och Kunskapsnämndens uppdrag att ge alla barn de bästa förutsättningarna utifrån dagens lokalmässiga, personella och ekonomiska resurser. Just nu handlar det om att lösa bristen på platser till hösten 2020.

Innan Skolhusplanen är klar kommer inga beslut att fattas av strategisk karaktär eftersom de besluten ägs av Kommunstyrelsen. Däremot ansvarar Kunskapsnämnden för att hitta en lösning på den platsbrist som idag råder. Kunskapsförvaltningen fick därför i uppdrag att ta fram förslag och det är de förslagen som idag diskuteras.

Frågor om Jernvallskolan

Vad kommer att hända med Jernvallskolan enligt beslutet?

Jernvallsskolan blir en F-6 skola med fler barn i de lägre åldrarna. Antalet förskoleklasser på Jernvallsskolan kommer att öka från två till fyra under 2020. Antalet parallella förskoleklasser kommer sedan att variera, men Jernvallsskolan kommer på sikt att ha tre parallella klasser per årskurs.

Det pågår även en översyn av skolornas upptagningsområden, där bland annat Jernvallens upptagningsområde kommer att utökas.

Vilken skola flyttar Jernvallsskolans högstadium till enligt beslutet?

Högstadieklasserna (nuvarande årskurs 7-8) på Jernvallsskolan flyttar till Björksätraskolan, som då ökar från fyra till sex parallella klasser per årskurs på högstadiet i de årskurserna.

Elevkullarna på högstadiet är för närvarande mindre jämfört med yngre barn, och därför kan Björksätraskolan ta emot fler högstadieelever. Dessutom är Björksätraskolan nu färdigrenoverad och har tillgång till alla sina lokaler.

Kommer klasserna på Jernvallsskolans högstadium att hållas ihop?

Ja. Klasserna som idag finns i årskurs 7 och 8 på Jernvallsskolan kommer att hållas ihop.

Vad gäller för de elever som går i årskurs 6 idag på Jernvallsskolan och Årsunda kyrkskola?

För de elever som idag går i årskurs 6 gäller samma system som för övriga sjätteklassare i kommunens F-6 skolor. Närhetsprincipen och skolvalet avgör vilken högstadieskola som respektive elev kommer att gå på. Eleverna på Jernvallsskolan kommer att hänvisas till Björksätraskolan och eleverna i Årsunda till Murgårdsskolan.

Vad händer med personalen på Jernvallsskolan?

All behörig personal som idag arbetar på Jernvallsskolans högstadium kommer att ha kvar sitt arbete i kommunen. Arbete med tjänsteunderlaget börjar nu när beslut är taget.

Hur blir det med den särskilda undervisningsgruppen (Kompassen)?

De elever som idag har rätt till särskild undervisningsgrupp kommer vid en eventuell flytt att ha samma rättigheter och erbjudas liknande förutsättningar.

Frågor om Björksätraskolan

Vad händer med Björksätraskolan när Jernvallens högstadium flyttar dit?

Björksätraskolan är färdigrenoverad till våren och har då tillgång till alla lokaler. Förändringen innebär naturligtvis att lektionssalar kommer att schemaläggas i högre grad under kommande år, men bedömningen är att det ska fungera.

Hur många elever per klass går i dagsläget i åk 7-9 på Björksätraskolan?

7A, 26 st
7B, 25 st
7C, 22 st
7D, 26 st

8A, 27 st
8B, 26 st
8C, 22 st
8D, 26 st

9A, 25 st
9B, 26 st
9C, 25 st
9D, 24 st

Hur många elever kommer att gå i varje klass i årskurser 7-9 år 2020 om Jernvallens nuvarande årskurs 7 och 8 flyttar till Björksätraskolan?

Ingen förändring, i medeltal 25 elever.

Hur många klassrum finns idag på Björksätraskolan? Är alla fulla?

Björksätraskolans högstadium har idag 28 klassrum inräknat specialsalar som hemkunskaps-, slöjd-, no-, bild- och idrottssal som är möjlig att dela av. Beläggningen är inte full.

Behövs det fler klassrum? Hur kommer det se ut 2020 med förslaget som ligger?

I förslaget placeras Årsundas elever på Murgårdsskolan så antalet elever på Björksätraskolans högstadium ökar med 42%. Det behövs inte fler klassrum.

Ska elever gå in och ut genom samma ingång som idag hanterar 300 elever?

Det finns två entréer som bedöms räcka till.

Hur många nödutgångar har Björksätraskolan idag? Kommer dessa behöva utökas?

Kommunskyddet har studerat ritningarna och 150 personer påverkar inte utrymningsvägarna, vare sig bredd på dörrar, antal och typ av beslagning.

Hur ser kapaciteten ut i allmänna utrymmen med förslaget som ligger?

 • Matsalen har 120 platser som behöver vara 150. Servicekontoret har bedömt att det går. Lunchen har tre sessioner.
 • Korridorer - elevantalet har tidigare varit i paritet med det föreslagna, vilket fungerat.
 • Antalet skåp behöver utökas med 75 st.
 • Det finns 26 toaletter varav 2 är RWC. Detta bedöms vara tillräckligt.
 • Idrottshallen har tillräcklig kapacitet enligt schemaläggningen och kommer att ha nyrenoverade omklädningsrum och duschar.
 • Fritidsgården Zenits lokaler bemannas och utnyttjas under dagtid.

Har ni provlagt schema för 6 parallellklasser på Björksätraskolan och vem provlade schemat?

En konsult från schemaläggningsprogrammet Novaschem har provlagt schema för att säkerställa att lokalerna räcker till om Jernvallsskolans högstadium flyttar till Björksätraskolan.

Hur ska vi arbeta med elevernas trygghet och studiero när vi utökar antalet parallella klasser i årskurser 7-9 på Björksätraskolan?

Arbetet med trygghet och studiero kommer att arbetas med på sedvanligt vis efter de riktlinjer som skolan har. För att arbeta med den enskilda specifika skolans trygghet och studiero mer på detaljnivå bör faktiska förhållanden styra, vilket innebär att det är svårt att hypotetiskt svara exakt hur det arbetet kommer att se ut.

Sidan uppdaterad: 2020-01-21
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se