Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Tillsyn av Sandvikens skolor visar på framsteg

Sandvikens kommuns skolor har under våren 2018 haft tillsyn verksamheten som ett led i Skolinspektionens regelbundna tillsyn av landets skolhuvudmän. Årets tillsyn visade på stora framsteg i förhållande till den senaste tillsynen 2014.

Sandvikens kommuns skolor har under våren 2018 haft tillsyn verksamheten som ett led i Skolinspektionens regelbundna tillsyn av landets skolhuvudmän. Årets tillsyn visade på stora framsteg i förhållande till den senaste tillsynen 2014. De förbättrade resultaten beror till stor del på att kvalitetsarbetet har samordnats och har fått tydlig riktning utifrån det utvecklingsprogram som nämnden tog fram under 2015-2016. Utvecklingsprogrammet tog avstamp i den kritik som framfördes mot Sandviken vid tillsynen 2014.

Utvecklingsprogrammet för Sandvikens förskolor och skolor 2016-2020 inriktar sig på områden som bedömts vara strategisk viktiga för att få en framgångsrik organisation. De områdena är bland annat arbete med grundläggande värden och inflytande, språkutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

De områden Skolinspektionen inspekterat på huvudmannanivå är förutsättningar för och utvecklingen av utbildningen.

På enhetsnivå har man tittat på undervisning och lärande, extra anpassningar och stöd, bedömning och betygsättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för lärande och trygghet, styrning och utveckling av verksamheten.

På huvudmannanivå har Skolinspektionen givit föreläggande om att se över rutinerna kring rapportering av kränkande särbehandling och uppföljningen av utbildningen vid några skolformer. På enhetsnivå har någon skola fått föreläggande att jobba med att förbättra rutiner för rapportering av kränkande särbehandling och någon om extra stöd. Dock bör framhållas att förskoleklass och grundskola, gymnasieskola och gymasiesärskola på huvudmannanivå inte kritiseras på någon punkt.

"Vi kan konstatera att det strategiska arbetet med skolutvecklingsprogrammet har gett effekter som kan härröras till samordningen av skolorna i det systematiska kvalitetsarbetet och att vi har duktiga och kompetenta lärare och pedagoger som arbetar i våra verksamheter" säger Inger Norman, skolchef i Sandvikens kommun.

Sidan uppdaterad: 2018-06-25 12.08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Blomsteräng