Förskola - coronaviruset

Så arbetar förskolorna gällande coronaviruset

Öppna förskolor vid familjecentraler

För att minska risken för smittspridning i samband med Coronapandemin bedrivs uteverksamhet samt digitala alternativ.

Se mer information för öppen förskola vid Sandvikens familjecentral och Storviks familjecentral

Förskola

Kommunala förskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 • Förskolor är öppna.
 • För att bidra till att minska risken för smittspridning ska följande symtom hos barnet uppmärksammas: Hosta, snuva, andningssvårigheter och feber.
 • Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet vara hemma. Det gäller även vid enstaka och lätta symtom. Om barnet är hemma görs en vanlig frånvaroanmälan.
 • För sjukvårdsinformation hänvisas till www.1177.se

Behöver ditt barn provtas? Det här gäller

Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för alla över 1 år som har symtom och för dig som har blivit kontaktad av vården om att ta prov.

Vanliga frågor och svar inom förskolan med anledning av coronaviruset

Vad gäller om ett barn/vuxen på förskolan har konstaterad covid-19?

 • Barnets vårdnadshavare/den vuxne ansvarar för att informera de personer som kan ha utsatts för smitta.
 • Information om smittan måste ges till ansvarig rektor/arbetsledare. Berörda vårdnadshavare/vuxna i verksamheten ska därefter informeras av rektor/arbetsledare om att smitta finns utan att röja personens identitet. Rektor har tystnadsplikt.
 • Om information inte kan ges utan att röja personens identitet ska allmän information om smitta förmedlas till alla i verksamheten.
 • Vid klustersmitta bedömer Regionens smittskyddsenhet situationen och kontaktar rektor för vägledning och vidare handläggning.
 • Rektor/arbetsledare har också skyldighet att kontakta Regionens smittskyddsenhet vid misstanke om klustersmitta.

När kan mitt barn komma tillbaka till förskolan?

Om test har tagits och det visar att barnet har covid-19 (positivt testsvar)

Stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst de 2 sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Om test har tagits och det visar sig att barnet inte har covid-19 (negativt testsvar)

Stanna hemma tills barnet är piggt och friskt. Följ verksamhetens rutiner för sjukfrånvaro.

Om inget test har tagits

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Vad gör kommunens förskolor för att minska smittspridning?

Vi följer de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten vilket innebär följande:

 • Vi ökar avståndet mellan bord vid lunchen och andra utrymmen så långt som möjligt.
 • Vi är utomhus så mycket som möjligt.
 • Hämtning och lämning av barn kommer i största utsträckning att ske utomhus.
 • Vi påminner om god handhygien.
 • Föräldraaktiviteter anpassas utifrån rådande omständigheter. Respektive förskola informerar.
 • Utvecklingssamtal kan genomföras i digital form.

Så kan du prata med barn om coronaviruset

Så pratar du med barn om coronaviruset - krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Förbud mot allmänna sammankomster med över 8 personer, gäller det också för förskola och skola?

Nej, förbudet om allmänna sammankomster gäller inte förskola eller skola men ger en vägledning som ska följas i möjligaste mån. Det innebär att förskolor och skolor ökar avståndet mellan bord i rum, klassrum, matsal och andra utrymmen så långt som möjligt. Scheman ses också över så att alla elever inte äter eller har raster samtidigt.

Om förskolan, fritidshem eller pedagogisk omsorg stänger (helt eller delvis) så att vårdnadshavare inte kan utnyttja sin plats, kommer kommunen att betala tillbaka avgiften då?

Avgiften kommer att betalas tillbaka såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar. Om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är öppen betalas inte avgiften tillbaka.

Har föräldralediga och arbetssökande fortfarande rätt till barnomsorg?

Om förskolan inte är stängd har barn (från och med ett års ålder) vars föräldrar är föräldralediga rätt till förskola under 15 timmar per vecka. Barn till arbetssökande (från och med ett års ålder) har rätt till förskola under 15 timmar per vecka.

Påverkas vistelsetiden på förskolor om vårdnadshavare har blivit varslade om permittering?

Barn till permitterade har rätt att vara på förskolan den tid vårdnadshavarna arbetar. I de fall vårdnadshavarna är heltidspermitterade gäller att barnen har rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka, kl 08:00-11:00 alternativt kl 13:00-16:00.

Vem kan fatta beslut om att tillfälligt stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för att förhindra smittspridning av covid-19?

Regering, smittskyddsläkare eller huvudman.

Om det fattas ett beslut att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, kan man ändå få hjälp med omsorg?

För att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas kommer vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet att erbjudas förskola, fritidshem och tillsyn över tolv år. Berörda vårdnadshavare kommer däremot inte att ha möjlighet att välja vilken förskola eller fritidshem man önskar omsorg på.

Vilka är de samhällsviktiga funktionerna?

Läs om Samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats. på MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) webbplats.

Hur anmäler jag att jag tillhör en samhällsviktig funktion?

Om beslut fattas kommer det att finnas en e-tjänst för berörda vårdnadshavare. Det är du som vårdnadshavare som anmäler behov av omsorgsplats efter dialog med din arbetsgivare.

Du har rätt till barnomsorg om omsorg inte kan lösas på annat sätt och:

 • Ni är två vårdnadshavare och båda har en samhällsviktig funktion
 • Du är ensam vårdnadshavare och har en samhällsviktig funktion

Omsorg för barn i samhällsviktig verksamhet - msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona