Grundskola - coronaviruset

Så arbetar vi på grundskolorna gällande covid-19.

Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att alla elever ska undervisas på plats i skolan. Fjärrundervisning kan endast bli aktuellt om Folkhälsomyndigheten rekommenderar det eller efter förslag från Region Gävleborgs smittskyddsläkare.

För att minska risken för smittspridning fortsätter vi, i den mån det är möjligt, med följande åtgärder för grundskolan:

 • Klassrummen behåller möblering med ökat avstånd där så är möjligt.
 • Ökat avstånd mellan sittplatserna i matsal, kafé och bibliotek.
 • Vi samlar inte många personer i samma lokal, till exempel för föräldramöten.
 • Schemaläggningen är anpassad för att undvika folksamlingar i till exempel entréer vid skoldagens början, matsalen eller under raster.
 • Elever uppmanas att vistas utomhus under rasterna.
 • Alla uppmanas att tvätta händerna ofta, vi ser till att det finns god tillgång på tvål och pappershanddukar.
 • Handsprit är utplacerad på flera olika ställen i skolan, till exempel vid entréer och i matsalen.
 • Viss undervisning kan komma att förläggas utomhus.
 • Vi undviker aktiviteter i undervisningen som innebär närkontakt, till exempel under idrottslektioner.

Har du frågor? Kontakta biträdande rektor på ditt barns skola.

Nationella föreskrifter och allmänna råd

Kommunala skolor följer Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stanna hemma vid symtom

Elever ska stanna hemma vid symtom på covid-19. Se lista på symptom - 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Provtagning rekommenderas från förskoleklass men kan tas på barn från 1 år. Är provsvaret negativt kan barnet snabbare återgå till skolan om allmäntillståndet tillåter det. Läs mer om när du ska lämna prov för covid-19. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elev som fått negativt provsvar

Barn som tagit prov och inte har covid-19 ska stanna hemma till dess att barnet mår tydligt bättre och känner sig friskt.

Elev som fått positivt provsvar

Barn som har konstaterad covid-19 ska vara hemma tills allt följande gäller:

 • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.
 • Barnet mår tydligt bättre
 • Barnet har varit utan feber de två senaste dygnen.

Barnet kan fortfarande ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att hen har blivit frisk.

Elev som inte har lämnat prov

Barn som inte har tagit prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

 • De är helt friska sedan minst två dagar.
 • De har kvar lätta symtom som snuva eller hosta men det har gått minst sju dygn sedan de blev sjuka.
 • De mår tydligt bättre och har varit utan feber de två senaste dygnen

Elev som bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar

Barn som bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar kan gå till skola/förskola. Var uppmärksam på om barnet får symtom.

Elev som bor med någon som har covid-19

Barn som bor med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma i sju dygn och undvika att
träffa andra. Det gäller även om barnet är utan symtom. Räkna från den dag som personen med covid19 lämnade provet.

Vanliga frågor och svar inom grundskolan med anledning av coronaviruset

Vad gäller om en elev/vuxen på skolan har konstaterad covid-19?

 • Elevens vårdnadshavare/den vuxne ansvarar för att informera de personer som kan ha utsatts för smitta.
 • Information om smittan måste ges till ansvarig rektor/arbetsledare. Berörda vårdnadshavare/vuxna i verksamheten ska därefter informeras av rektor/arbetsledare om att smitta finns utan att röja personens identitet. Rektor har tystnadsplikt.
 • Om information inte kan ges utan att röja personens identitet ska allmän information om smitta förmedlas till alla i verksamheten.
 • Vid klustersmitta bedömer Region Gävleborgs smittskyddsenhet situationen och kontaktar rektor för vägledning och vidare handläggning.
 • Rektor/arbetsledare har också skyldighet att kontakta Region Gävleborgs smittskyddsenhet vid misstanke om klustersmitta.

När kan mitt barn komma tillbaka till skolan?

Elev som fått negativt provsvar

Barn som tagit prov och inte har covid-19 ska stanna hemma till dess att barnet mår tydligt bättre och känner sig friskt.

Elev som fått positivt provsvar

Barn som har konstaterad covid-19 ska vara hemma tills allt följande gäller:

 • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.
 • Barnet mår tydligt bättre
 • Barnet har varit utan feber de två senaste dygnen.

Barnet kan fortfarande ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att hen har blivit frisk.

Elev som inte har lämnat prov

Barn som inte har tagit prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

 • De är helt friska sedan minst två dagar.
 • De har kvar lätta symtom som snuva eller hosta men det har gått minst sju dygn sedan de blev sjuka.
 • De mår tydligt bättre och har varit utan feber de två senaste dygnen

Oavsett sjukdom gäller att eleven ska känna sig frisk innan åtgång till skolan.

Ska alla elever i förskoleklass och skolan PCR-testas?

Nej. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elev som visar symtom för covid‑­19 PCR‑testas för att se om de har en pågående infektion.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om när ditt barn behöver testas för covid-19 och om de vanligaste symtomen som uppstår hos barn.

Hur vet jag om mitt barns symtom beror på pollenallergi eller på covid-19?

Eleven ska stanna hemma vid snuva, hosta eller halsont även om symtomen är lindriga. Tar eleven läkemedel för sin allergi, så ta dem som vanligt. Om medicineringen mot allergin hjälper beror symtomen troligtvis på allergi. Då behöver eleven inte stanna hemma. Får eleven däremot feber eller nya symtom som du inte tror beror på allergi, ska eleven stanna hemma tills symtomen försvunnit och sedan två dagar till.

Vad gör kommunens grundskolor för att minska smittspridning?

Vi följer de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten vilket innebär följande:

 • Vi ökar avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen så långt som möjligt.
 • För att se till att alla elever inte äter samtidigt eller har raster samtidigt kan schemat komma att förändras.
 • Idrott kommer att hållas utomhus när det är möjligt.
 • Idrottslektioner kommer att genomföras med aktiviteter där närkontakt undviks.
 • Vi påminner om god handhygien.
 • Utvecklingssamtal som på grund av förkylningssymtom inte kan genomföras kan istället komma att genomföras via telefon eller videomöte.
 • Hämtning och lämning av elever på fritidshem kommer i största utsträckning att ske utomhus.

Så kan du prata med barn om coronaviruset

Så pratar du med barn om coronaviruset - krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Förbud mot allmänna sammankomster med över 8 personer, gäller det också för förskola och skola?

Nej, förbudet om allmänna sammankomster gäller inte förskola eller skola men ger en vägledning som ska följas i möjligaste mån. Det innebär att förskolorna och skolorna ökar avståndet mellan bord i rum, klassrum, matsal och andra utrymmen så långt som möjligt. Scheman ses också över så att alla elever inte äter eller har raster samtidigt.

Hur stöttar grundskolorna de elever som är hemma på grund av sjukdom eller symtom?

Respektive skola informerar om vad eleverna ska arbeta med.

Vem kan fatta beslut om att tillfälligt stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för att förhindra smittspridning av covid-19?

Regering, smittskydd eller huvudman.

Hur planerar grundskolorna inför en eventuell total skolstängning?

Sandvikens kommun/Kunskapsnämnden har tagit fram en Handlingsplan för epidemi/pandemi. I den framgår planeringen för en eventuell stängning grundskolorna.

Om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg stänger (helt eller delvis) så att vårdnadshavare inte kan utnyttja sin plats, kommer kommunen att betala tillbaka avgiften då?

Avgiften kommer att betalas tillbaka såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar. Om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är öppen betalas inte avgiften tillbaka.

Om det fattas ett beslut att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, kan man ändå få hjälp med omsorg?

För att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas kommer vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet att erbjudas förskola, fritidshem och tillsyn över tolv år (gäller särskolan). Berörda vårdnadshavare kommer däremot inte att ha möjlighet att välja vilken förskola eller fritidshem man önskar omsorg på.

Påverkas vistelsetiden på fritids om vårdnadshavare har blivit varslade om permittering?

Nej, så länge vårdnadshavaren inte är uppsagd från sitt arbete gäller vistelsetiden som vanligt om inte vårdnadshavaren själv vill förändra den.

Vilka är de samhällsviktiga funktionerna?

Läs om Samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) webbplats.

Hur anmäler jag att jag tillhör en samhällsviktig funktion?

Om beslut fattas om stängning av förskolor/grundskolor kommer det att finnas en e-tjänst för berörda vårdnadshavare. Det är du som vårdnadshavare som anmäler behov av omsorgsplats efter dialog med din arbetsgivare.

Du har rätt till barnomsorg om omsorg inte kan lösas på annat sätt och:

 • Ni är två vårdnadshavare och båda har en samhällsviktig funktion
 • Du är ensam vårdnadshavare och har en samhällsviktig funktion

Omsorg för barn i samhällsviktig verksamhet - msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona