Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Grundskola - coronaviruset

Så arbetar vi på grundskolorna gällande covid-19.

Distansundervisning för högstadieelever

Högstadieskolorna i kommunen har vidtagit olika åtgärder för att minska smittspridningen. Därför hänvisas till respektive skola för information om distansundervisning med mera. Särskolans högstadium fortsätter däremot ha undervisning i skolans lokaler.

Det är också viktigt att eleverna inte heller träffas på fritiden. Syftet med distansundervisning är att begränsa fysiska kontakter.

Elever som önskar erbjuds matlåda i samband med distansundervisning. Mer information ges på respektive skola och skickas regelbundet till vårdnadshavare via Unikum familj.

Har du frågor? Kontakta biträdande rektor på ditt barns skola.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Kommunala skolor följer Folkhälsomyndighetens skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19:

 • Grundskolor är öppna som vanligt med undantag för högstadieelever åk 7-9.
 • För att bidra till att minska risken för smittspridning ska följande symtom hos eleverna uppmärksammas: Hosta, snuva, andningssvårigheter och feber.
 • Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven vara hemma. Det gäller även vid enstaka och lätta symtom.
 • För sjukvårdsinformation hänvisas till www.1177.se

Om en elev visar symtom för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever som visar symtom för covid-19 PCR‑testas för att se om de har en pågående infektion.

Region Gävleborg erbjuder egen provtagning för corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det gäller alla över 1 år som har symtom samt den som blivit kontaktad av vården om att ta prov.

Vanliga frågor och svar inom grundskolan med anledning av coronaviruset

Vad gäller om en elev/vuxen på skolan har konstaterad covid-19?

 • Elevens vårdnadshavare/den vuxne ansvarar för att informera de personer som kan ha utsatts för smitta.
 • Information om smittan måste ges till ansvarig rektor/arbetsledare. Berörda vårdnadshavare/vuxna i verksamheten ska därefter informeras av rektor/arbetsledare om att smitta finns utan att röja personens identitet. Rektor har tystnadsplikt.
 • Om information inte kan ges utan att röja personens identitet ska allmän information om smitta förmedlas till alla i verksamheten.
 • Vid klustersmitta bedömer Region Gävleborgs smittskyddsenhet situationen och kontaktar rektor för vägledning och vidare handläggning.
 • Rektor/arbetsledare har också skyldighet att kontakta Region Gävleborgs smittskyddsenhet vid misstanke om klustersmitta.

När kan mitt barn komma tillbaka till skolan?

Vid en konstaterad covid-19-infektion ska eleven stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Eleven ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar. Eleven kan ha kvar torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne längre än sju dagar, men om eleven mår bra och det har gått minst sju dagar sedan insjuknandet kan eleven gå tillbaka till skolan.

Om eleven har varit sjukt men inte haft covid-19 så ska eleven vara feberfri och känna sig frisk innan återgång till skolan. Precis som tidigare gäller att eleven ska stanna hemma vid symtom samt ytterligare två dygn.

Oavsett sjukdom gäller att eleven ska känna sig frisk innan åtgång till skolan.

Ska alla elever i förskoleklass och skolan PCR-testas?

Nej. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elev som visar symtom för covid‑­19 PCR‑testas för att se om de har en pågående infektion.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om när ditt barn behöver testas för covid-19 och om de vanligaste symtomen som uppstår hos barn.

Hur vet jag om mitt barns symtom beror på pollenallergi eller på covid-19?

Eleven ska stanna hemma vid snuva, hosta eller halsont även om symtomen är lindriga. Tar eleven läkemedel för sin allergi, så ta dem som vanligt. Om medicineringen mot allergin hjälper beror symtomen troligtvis på allergi. Då behöver eleven inte stanna hemma. Får eleven däremot feber eller nya symtom som du inte tror beror på allergi, ska eleven stanna hemma tills symtomen försvunnit och sedan två dagar till.

Vad gör kommunens grundskolor för att minska smittspridning?

Vi följer de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten vilket innebär följande:

 • Vi ökar avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen så långt som möjligt.
 • För att se till att alla elever inte äter samtidigt eller har raster samtidigt kan schemat komma att förändras.
 • Idrott kommer att hållas utomhus när det är möjligt.
 • Idrottslektioner kommer att genomföras med aktiviteter där närkontakt undviks.
 • Vi påminner om god handhygien.
 • Utvecklingssamtal som på grund av förkylningssymtom inte kan genomföras kan istället komma att genomföras via telefon eller videomöte.
 • Hämtning och lämning av elever på fritidshem kommer i största utsträckning att ske utomhus.

Så kan du prata med barn om coronaviruset

Så pratar du med barn om coronaviruset - krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Förbud mot allmänna sammankomster med över 8 personer, gäller det också för förskola och skola?

Nej, förbudet om allmänna sammankomster gäller inte förskola eller skola men ger en vägledning som ska följas i möjligaste mån. Det innebär att förskolorna och skolorna ökar avståndet mellan bord i rum, klassrum, matsal och andra utrymmen så långt som möjligt. Scheman ses också över så att alla elever inte äter eller har raster samtidigt.

Hur stöttar grundskolorna de elever som är hemma på grund av sjukdom eller symtom?

Respektive skola informerar om vad eleverna ska arbeta med.

Vem kan fatta beslut om att tillfälligt stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för att förhindra smittspridning av covid-19?

Regering, smittskydd eller huvudman.

Hur planerar grundskolorna inför en eventuell total skolstängning?

Sandvikens kommun/Kunskapsnämnden har tagit fram en Handlingsplan för epidemi/pandemi. I den framgår planeringen för en eventuell stängning grundskolorna.

Om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg stänger (helt eller delvis) så att vårdnadshavare inte kan utnyttja sin plats, kommer kommunen att betala tillbaka avgiften då?

Avgiften kommer att betalas tillbaka såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar. Om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är öppen betalas inte avgiften tillbaka.

Om det fattas ett beslut att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, kan man ändå få hjälp med omsorg?

För att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas kommer vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet att erbjudas förskola, fritidshem och tillsyn över tolv år (gäller särskolan). Berörda vårdnadshavare kommer däremot inte att ha möjlighet att välja vilken förskola eller fritidshem man önskar omsorg på.

Påverkas vistelsetiden på fritids om vårdnadshavare har blivit varslade om permittering?

Nej, så länge vårdnadshavaren inte är uppsagd från sitt arbete gäller vistelsetiden som vanligt om inte vårdnadshavaren själv vill förändra den.

Vilka är de samhällsviktiga funktionerna?

Läs om Samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) webbplats.

Hur anmäler jag att jag tillhör en samhällsviktig funktion?

Om beslut fattas om stängning av förskolor/grundskolor kommer det att finnas en e-tjänst för berörda vårdnadshavare. Det är du som vårdnadshavare som anmäler behov av omsorgsplats efter dialog med din arbetsgivare.

Du har rätt till barnomsorg om omsorg inte kan lösas på annat sätt och:

 • Ni är två vårdnadshavare och båda har en samhällsviktig funktion
 • Du är ensam vårdnadshavare och har en samhällsviktig funktion

Omsorg för barn i samhällsviktig verksamhet - msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona