Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skolhusplanen

Förslaget Skolhusplan 2030 ska revideras efter de sex förstudier som ska genomföras, samt utifrån nya befolkningsprognoser och annan samhällspåverkan.

Läs mer om de sex förstudier som ska genomföras

Läs mer om arbetet mot vår framtida skola

Se filmen för att ta del av arbetet med Skolhusplanen och de utmaningar som skolan i Sandvikens kommun står inför.

Mellan den 1 september - 21 oktober var förslaget Skolhusplan på remiss till samtliga bolag, nämnder och partier representerade i kommunfullmäktige. Även andra organisationer och kommuninvånare hade möjlighet att lämna synpunkter under perioden.

Här kan du ta del av:

Ta del av remissvar och synpunkter om förslaget Skolhusplan 2030

Se projektledarens presentation om arbetet och innehåll i skolhusplanen

Kort om bakgrunden till Skolhusplanen

Skolan står inför stora utmaningar då den ska möta morgondagens elever och samhällsbehov såsom nationell kompetensbrist, kraftigt ökat antal barn och unga, förändrad befolkningsstruktur inom kommunens geografiska område och kommande krav på skollokaler.

En utredning av skolans hela verksamhetsområde i syfte att skapa en likvärdig skola beställdes av Kunskapsnämnden och gjordes mellan oktober 2017 och februari 2019. Utredningen visar att skolan står inför stora utmaningar med bland annat ökande elevantal och segregation.

Under 2019 har dialog om vår framtida skola hållits med medborgare, skolpersonal och elever. Efter dialogerna beslutade Kommunstyrelsen om fortsättning av utredningen Skola 2025 i form av en skolhusplan. Den ska ge en samlad bild över behov av nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnationer för samtliga skolformer: förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Skolhusplanen kommer att innebära förändringar och en omstrukturering av skolans verksamhet från förskola till gymnasium. Var behövs det byggas nytt, byggas till eller renoveras? Vilka byggnader kan inte renoveras så att de möter dagens och morgondagens krav?

I slutändan kommer alla förändringar som planen för med sig att vara positiva för våra barn och ungdomar. De ska få bättre läromiljöer som är mer anpassade till varje elevs individuella behov. Samtidigt blir våra skolor mer attraktiva arbetsplatser för lärare och annan skolpersonal, säger Pär Jerfström, kommundirektör i Sandvikens Kommun.

Vad är en skolhusplan?

Skolhusplanen är enkelt beskrivet en lista på antal skolor/förskolor samt platser per skola om 10-20 år. Den kommer att visa befintliga skollokalers underhålls- och renoveringsbehov, samt deras lämplighet att anpassas till pedagogiska och andra grundläggande krav som attraktiva arbetsplatser. En del skollokaler som används idag kanske inte längre är lämpliga att bedriva undervisning i eller skulle medföra orimliga kostnader för att bygga om.

Skolhusplanen kommer också att innehålla en prioriteringsordning: vad är viktigast att bygga eller renovera först? Vilka är de största behoven?

Den kommer också att innehålla uppskattade kostnader och bedömd tid för genomförande, samt en analys av hur planen påverkar kommunens ekonomi.

Skolhusplanen är en långsiktig plan på en övergripande nivå för kommunens skolfastigheter. Kommande politiska beslut utifrån planen kommer i sin tur att medföra ytterligare utredningar i form av till exempel förstudier och detaljplaner.

Skolhusplanen kommer revideras varje år

Planen är till stor del baserad på SCB:s årliga befolkningsprognoser och behöver därför ses över med jämna mellanrum och vid behov revideras. Befolkningsprognoserna visar hur många som förväntas bo i vår kommun och var i kommunen de bor.

Hur har arbetet skett med att ta fram planen?

Ett 40-tal tjänstepersoner har arbetat intensivt med att ta fram planen utifrån följande utgångspunkter:

 • Ökande antal barn och elever
 • Bryta segregation
 • Likvärdig för- och grundskola för alla barn och elever​
 • Teknisk status och lämplighet som skollokal​
 • Ekonomi

I arbetet ingick även att ta del av modern forskning kring skolmiljöer samt studiebesök på olika skolor och förskolor i olika delar av landet.

Den politiska styrgruppen

Arbetets inriktning och resultat har stämts av med den politiska styrgruppen varje månad. Den politiska styrgruppens medlemmar är följande förtroendevalda från Kommunstyrelsen och Kunskapsnämnden:

Kommunstyrelsen

 • Kerstin Almén (S), ordf​örande
 • Carl-Ewert Olsson (C) ​
 • Per-Ola Grönberg (L)​
 • Jonny Bratberg (M)​
 • Per Kihlgren (SD)

Kunskapsnämnden

 • Lars Karlsson (S)​
 • Thomas Lundqvist (L)​
 • Kerstin Alm (M)​
 • Kalle Olsson (SD)

Vilka arbetar med att ta fram planen?

Projektgruppen har bestått av en projektledare och ett antal arbetsgrupper med tjänstepersoner. De arbetar på olika nivåer inom förskolan, skolan och vuxenutbildningen, med samhällsbyggnad och infrastruktur, ekonomi, samt på Tekniska kontoret som äger skolfastigheterna. Tjänstepersonerna har följande professioner:

 • grundskolechef
 • kvalitetsutvecklare
 • IT-samordnare
 • lokalstrateg
 • områdesrektorer grundskolan
 • kvalitetssamordnare
 • förskolechef
 • specialpedagog
 • biträdande rektor
 • fastighetsingenjörer
 • områdesrektorer förskolan
 • kvalitetschef
 • rektor gymnasieskolan
 • rektor vuxenutbildningen
 • vuxenutbildningschef
 • energistrateg
 • samhällsplanerare
 • fackliga ombudsmän
 • utredare
 • lärare
 • ekonomer

Kalendarium för arbetet med Skolhusplanen

Arbete med att ta fram Skolhusplanen pågår från december 2019 till augusti 2020 i de olika arbetsgrupperna. Utöver det har eller kommer följande aktiviteter att ske:

Januari 2020

 • 28 jan - rundvandring av nuvarande lokaler för vuxenutbildningen och gymnasiet
 • 30 jan - workshop med rektorer och biträdande rektorer i förskolan

Februari 2020

 • 10 feb - studiebesök på den nybyggda friskolan Prolympia i Gävle
 • 11 feb - föreläsning av docent och universitetslektor Jan Grannas om forskning kring moderna skolmiljöer för tjänstepersoner och förtroendevalda
 • 18 feb - studiebesök på Stockholms universitet och förskola i Sundbyberg
 • 21 feb - studiebesök på Vallbacksskolan i Gävle
 • 26 feb - rundvandring av nuvarande grundskolelokaler i tätorten

Mars 2020

 • 1-31 mar - arbete med placeringar av förskolor och grundskolor i tätorten
 • 2 mar - rundvandring på de tre nybyggda förskolorna i Sandvikens kommun: Bullerbyn, Gullheden och Takläggaren.
 • 3 mar - rundvandring av nuvarande grundskolor och förskolor utanför Sandvikens tätort
 • 5 mar - medverkan på seminariet "Om att med skolans utformning och organisation motverka segregation"
 • 10 mar - studiebesök på Borlänge kommun för att träffa deras strateg och utvecklare för skolbyggnation samt utbyta information kring lokalförsörjningsarbeten samt göra studiebesök på nybyggda skolor
 • 16 mar - rundvandring av nuvarande förskolelokaler i Sandvikens tätort

April 2020

 • 1-30 apr - utredning av infrastruktur (t ex trafiksituation) och möjligheter att bygga nytt/bygga ut utifrån översiktsplan och detaljplaner
 • 1-30 apr - Arbete med demografiska fakta samt utvärdering av olika förslag för utbyggnad av nuvarande för- och grundskolor

Maj 2020

 • 1-31 maj - Tekniska kontoret upprättar åtgärdsbeskrivningar för förskolor och grundskolor i tätorten, inklusive utvecklingsbehov med mera
 • 1-31 maj - rapportskrivning börjar
 • 1-31 maj - utredning av infrastruktur (t ex trafiksituation) och möjligheter att bygga nytt/bygga ut utifrån översiktsplan och detaljplaner

Juni 2020

 • 1-19 juni - Tekniska kontoret upprättar åtgärdsbeskrivningar för förskolor och grundskolor i tätorten, inklusive utvecklingsbehov med mera
 • 1-19 juni - ekonomisk sammanställning börjar
 • 1-19 maj - utredning av infrastruktur (t ex trafiksituation) och möjligheter att bygga nytt/bygga ut utifrån översiktsplan och detaljplaner
 • 1-30 juni - rapportskrivning pågår

Augusti 2020

 • 1-15 aug - ekonomisk sammanställning upprättas
 • 1-15 aug - rapportskrivning färdigställs
 • 19 aug - Skolhusplanen till den politiska styrgruppen
 • 25 aug - färdig Skolhusplan från den politiska styrgruppen till Kommunstyrelsen

September-Oktober 2020

 • 1 sept-21 sept - Förslaget Skolhusplan 2030 på remiss. Även medborgare är välkomna att lämna synpunkter.

Februari 2021

 • Skolhusplanen tas upp för beslut i kommunfullmäktige

Tidslinje och tidsplan

2017

 • Okt: som ett resultat av det ökande barnantalet och nivån av segregation beställde Kunskapsnämnden utredningen Skola 2025
 • Okt: utredningen Skola 2025 startade

2019

 • Feb: utredningen Skola 2025 blev klar
 • Feb: Kunskapsnämnden tog beslut om medborgardialog om vår framtida skola
 • Maj: dialogmöten för alla föräldrar med barn i förskolan och grundskolan
 • Juni-sept: dialog med samtliga anställda på Kunskapsförvaltningen
 • Sept: dialog med samtliga elever på mellanstadiet och högstadiet
 • Okt: Kommunstyrelsen tog beslut om kompletterande utredning i form av en Skolhusplan
 • Dec: uppstart för arbetet med Skolhusplanen

2020

 • Aug: Skolhusplanen presenteras för Kommunstyrelsen
 • 1 sept-21 okt: Kommunstyrelsen skickar Skolhusplanen på remiss till nämnder och politiska partier
 • 1 sept-okt: Medborgare har möjlighet att lämna synpunkter om planen via kommunens självservice

2021

 • Feb: Skolhusplanen behandlas i Kommunfullmäktige