Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vår framtida skola

Skolhusplanen

Under våren och sommaren 2020 pågår ett intensivt arbete med att fram en skolhusplan för Sandvikens kommun. Den ska ge en samlad bild över behov av nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnationer för samtliga skolformer: förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Skolhusplanen kommer att innebära förändringar och en omstrukturering av skolans verksamhet från förskola till gymnasium. Var behövs det byggas nytt, byggas till eller renoveras? Vilka byggnader kan inte renoveras så att de möter dagens och morgondagens krav?

I slutändan kommer alla förändringar som planen för med sig att vara positiva för våra barn och ungdomar. De ska få bättre läromiljöer som är mer anpassade till varje elevs individuella behov. Samtidigt blir våra skolor mer attraktiva arbetsplatser för lärare och annan skolpersonal, säger Pär Jerfström, kommundirektör i Sandvikens Kommun.

Se tidigare nyhet: Efter skoldialogerna - beslut om kompletterande utredning av skollokaler (191001)

Kommunstyrelsen har beslutat att skjuta fram datumet då Skolhusplanen ska presenteras till den 31 augusti. Det är en konsekvens av den påverkan som coronaviruset innebär för kommunens olika verksamheter och för tjänstepersonerna i projektgruppen. Ursprungligen skulle planen ha presenterats för Kommunstyrelsen i slutet av maj. 

Vad är en skolhusplan?

Skolhusplanen är enkelt beskrivet en lista på antal skolor/förskolor samt platser per skola om 10-20 år. Den kommer att visa befintliga skollokalers underhålls- och renoveringsbehov, samt deras lämplighet att anpassas till pedagogiska och andra grundläggande krav som attraktiva arbetsplatser. En del skollokaler som används idag kanske inte längre är lämpliga att bedriva undervisning i eller skulle medföra orimliga kostnader för att bygga om.

Skolhusplanen kommer också att innehålla en prioriteringsordning: vad är viktigast att bygga eller renovera först? Vilka är de största behoven?

Den kommer också att innehålla uppskattade kostnader och bedömd tid för genomförande, samt en analys av hur planen påverkar kommunens ekonomi.

Skolhusplanen är en långsiktig plan på en övergripande nivå för kommunens skolfastigheter. Kommande politiska beslut utifrån planen kommer i sin tur att medföra ytterligare utredningar i form av till exempel detaljplaner.

Skolhusplanen kommer revideras varje år

Planen är till stor del baserad på SCB:s årliga befolkningsprognoser och behöver därför ses över varje år. Befolkningsprognoserna visar hur många som förväntas bo i vår kommun och var i kommunen de bor. Vilka områden har många barnfamiljer som behöver förskolor och skolor i närheten?

Se filmer om arbetet med Skolhusplanen


Skolhusplanens 5 perspektiv

 

Föreläsning om moderna skolmiljöer


Studiebesök på Prolympia


Studiebesök på Vallbacksskolan

Hur sker arbetet med att ta fram planen?

Ett 40-tal tjänstepersoner arbetar intensivt med att ta fram planen utifrån följande utgångspunkter:

 • Ökande antal barn och elever
 • Bryta segregation
 • Likvärdig för- och grundskola för alla barn och elever​
 • Teknisk status och lämplighet som skollokal​
 • Ekonomi

I arbetet ingår även att ta del av modern forskning kring skolmiljöer samt studiebesök på olika skolor och förskolor i olika delar av landet.

Arbetets inriktning och resultat stäms av med den politiska styrgruppen varje månad.

Vilka arbetar med att ta fram planen?

Projektgruppen består av en projektledare och ett antal arbetsgrupper med tjänstepersoner. De arbetar på olika nivåer inom förskolan, skolan och vuxenutbildningen, med samhällsbyggnad och infrastruktur, ekonomi, samt på Tekniska kontoret som äger skolfastigheterna. Tjänstepersonerna har följande professioner:

 • grundskolechef
 • kvalitetsutvecklare
 • IT-samordnare
 • lokalstrateg
 • områdesrektorer grundskolan
 • kvalitetssamordnare
 • förskolechef
 • specialpedagog
 • biträdande rektor
 • fastighetsingenjörer
 • områdesrektorer förskolan
 • kvalitetschef
 • rektor gymnasieskolan
 • rektor vuxenutbildningen
 • vuxenutbildningshef
 • energistrateg
 • samhällsplanerare
 • fackliga ombudsmän
 • utredare
 • lärare
 • ekonomer

Tidslinje och tidsplan

2017

 • Okt: som ett resultat av det ökande barnantalet och nivån av segregation beställde Kunskapsnämnden skolutredningen Skola 2025
 • Okt: utredningen Skola 2025 startade

2019

 • Feb: utredningen Skola 2025 blev klar
 • Feb: Kunskapsnämnden tog beslut om medborgardialog om vår framtida skola
 • Maj: dialogmöten för alla föräldrar med barn i förskolan och grundskolan
 • Juni-sept: dialog med samtliga anställda på Kunskapsförvaltningen
 • Sept: dialog med samtliga elever på mellanstadiet och högstadiet
 • Okt: Kommunstyrelsen tog beslut om kompletterande utredning i form av en Skolhusplan
 • Dec: uppstart för arbetet med Skolhusplanen

2020

 • Aug: Skolhusplanen presenteras för Kommunstyrelsen
 • Okt: beslut om Skolhusplanen i Kommunfullmäktige

Kalendarium

Arbete med att ta fram Skolhusplanen pågår från december 2019 till augusti 2020 i de olika arbetsgrupperna. Utöver det har eller kommer följande aktiviter att ske:

Januari 2020

 • 28 jan - rundvandring av nuvarande lokaler för vuxenutbildningen och gymnasiet
 • 30 jan - workshop med rektorer och biträdande rektorer i förskolan

Februari 2020

 • 10 feb - studiebesök på den nybyggda friskolan Prolympia i Gävle
 • 11 feb - föreläsning av docent och universitetslektor Jan Grannas om forskning kring moderna skolmiljöer för tjänstepersoner och förtroendevalda
 • 18 feb - studiebesök på Stockholms universitet och förskola i Sundbyberg
 • 21 feb - studiebesök på Vallbacksskolan i Gävle
 • 26 feb - rundvandring av nuvarande grundskolelokaler i tätorten

Mars 2020

 • 1-31 mar - arbete med placeringar av förskolor och grundskolor i tätorten
 • 2 mar - rundvandring på de tre nybyggda förskolorna i Sandvikens kommun: Bullerbyn, Gullheden och Takläggaren.
 • 3 mar - rundvandring av nuvarande grundskolor och förskolor utanför Sandvikens tätort
 • 5 mar - medverkan på seminariet "Om att med skolans utformning och organisation motverka segregation"
 • 10 mar - studiebesök på Borlänge kommun för att träffa deras strateg och utvecklare för skolbyggnation samt utbyta information kring lokalförsörjningsarbeten samt göra studiebesök på nybyggda skolor
 • 16 mar - rundvandring av nuvarande förskolelokaler i Sandvikens tätort

April 2020

 • 1-30 apr - utredning av infrastruktur (t ex trafiksituation) och möjligheter att bygga nytt/bygga ut utifrån översiktsplan och detaljplaner
 • 1-30 apr - Arbete med demografiska fakta samt utvärdering av olika förslag för utbyggnad av nuvarande för- och grundskolor

Maj 2020

 • 1-31 maj - Tekniska kontoret upprättar åtgärdsbeskrivningar för förskolor och grundskolor i tätorten, inklusive utvecklingsbehov med mera
 • 1-31 maj - rapportskrivning börjar
 • 1-31 maj - utredning av infrastruktur (t ex trafiksituation) och möjligheter att bygga nytt/bygga ut utifrån översiktsplan och detaljplaner

Juni 2020

 • 1-19 juni - Tekniska kontoret upprättar åtgärdsbeskrivningar för förskolor och grundskolor i tätorten, inklusive utvecklingsbehov med mera
 • 1-19 juni - ekonomisk sammanställning börjar
 • 1-19 maj - utredning av infrastruktur (t ex trafiksituation) och möjligheter att bygga nytt/bygga ut utifrån översiktsplan och detaljplaner
 • 1-30 juni - rapportskrivning pågår

Augusti 2020

 • 1-15 aug - ekonomisk sammanställning upprättas
 • 1-15 aug - rapportskrivning färdigställs
 • 17 aug - Skolhusplanen till den politiska styrgruppen
 • 24 aug - färdig Skolhusplan från den politiska styrgruppen till Kommunstyrelsen

September 2020

 • 1 sept - Kommunstyrelsen ger uppdrag för remiss
 • 21 sept - Kunskapsnämnden som är remissinstans har nämnd. De skickar remissvar till Kommunstyrelsen 29 september
 • 22 sept - Presentation av Skolhusplanen för Kommunfullmäktige

Oktober 2020

 • 19 okt - Skolhusplanen tas upp för beslut i kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2020-05-20
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se