Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Beslutsstegen kring Galmsjömyran

Den 19 februari kommer kommunfullmäktige ta ställning till vindkraftsparken Galmsjömyrans tillståndsansökan.

Innan dess kommer Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att lägga fram sitt yttrande som beskriver hur nämnden ser på sökt verksamhet utifrån nämndens ansvarsområden.

Kommunens beslut om etableringen av vindkraft, känt som "kommunalt veto," är avgörande för den fortsatta tillståndsprocessen. Det är sedan miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna som utfärdar tillstånd för vindkraftsetableringar, men kommunen har möjlighet att låta tillståndsprocessen gå vidare vid tillstyrkan av en ansökan eller stoppa processen vid avstyrkan.

En kommun har olika roller i tillståndsprocessen som är viktiga att hålla isär. Den ena rollen är att kommunen har möjlighet att föra talan i tillståndsprövningen för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen. Det är i denna roll som kommunen kan lämna synpunkter på den tänkta etableringen av vindkraft. För Sandvikens del är det Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) som lämnar yttrande från kommunen inom ramen för tillståndsprocessen.

Den andra rollen är möjligheten att avgöra om en tillståndspliktig vindkraftsanläggning får förkomma i kommunen genom bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, även kallat det kommunala vetot*.

Ställningstagande tillståndsansökan

Kommunen har tagit emot en förfrågan från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna om ställningstagande gällande tillståndsansökan för vindkraftsparken Galmsjömyran. Kommunfullmäktige kommer att tillstyrka eller avstyrka själva tillståndsansökan. Om kommunfullmäktige fattar beslut om tillstyrkan så kommer tillståndsprocessen att fortsätta hos miljöprövningsdelegationen som sedan fattar beslut om tillstånd för ansökan. Väljer kommunen att avstyrka så upphör tillståndsprocessen och ingen etablering kommer att kunna ske. Kommunal avstyrkan brukar även kallas det kommunala vetot.

Myndighetsrollen gällande miljöprövning

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd kommer den 23 januari att ta beslut om yttrande till miljöprövningsdelegationen om tillståndsansökan. Yttrandet behandlar miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning är en av flera remissinstanser i den genomförda miljöprövningen** av ärendet i enlighet med tillståndsprocessen.
Innan arbetet med miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan har så kallat avgränsningssamråd hållits med ett antal intressenter.

Översiktsplanen

I Översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030 beskrivs vindkraftens roll. Vindkraft är ett exempel på hur kommunen genom fysisk planering kan bidra till att främja en utökning av långsiktigt hållbar energiproduktion.

Överblick tidplan och beslutssteg
2023

15 december - Kommunen mottog en förfrågan från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna om att ta ställning gällande tillståndsansökan.

2024

23 januari - Beslut i samhällsbyggnadsnämnden gällande miljöintressen och andra allmänna intressen.

19 februari - Kommunfullmäktige beslutar om att tillstyrka eller avstyrka tillståndsansökan av vindkraftverk och lämnar därefter ställningstagandet till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna.

 

*Det kommunala vetot
Ställningstagandet från kommunen innebär ett beslut om att antingen tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsetablering. Detta benämns ofta som det kommunala vetot.

**Miljöprövning
Miljöprövningen som genomförts är omfattande och täcker in ett flertal olika påverkansaspekter, såsom klimat, säkerhet, ljud, skuggning, synbarhet, friluftsliv, natur, fåglar, fladdermöss, kulturarv med mera. Specifika utredningar inom de olika påverkansaspekterna finns bilagt till ansökan. Flertalet av dessa omfattas dock av sekretess på grund av utpekade platser för skyddade fågelarter.

Sökanden har beskrivit åtgärder för att minimera potentiell negativ påverkan från vindkraftsparken, via exempelvis skyddsavstånd till spelplatser för fåglar och fornlämningar, samt styrning av vindkraftverken för att minimera skuggning. I ansökan lyfts övergripande positiva effekter för regionens energibehov och för klimatet.

Länsstyrelsen diarienummer för ärendet är 17341–2022

För mer information kontakta:

Erika Rosén
Chef kommunledningskontoret
Sandvikens kommun
erika.rosen@sandviken.se
026 – 24 07 15

 

Vy över vindkraftverk.