Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förstudier om framtidens skola färdiga

Nu kommer resultatet från sex förstudier av platser för utveckling av skolor i Sandvikens tätort. Förstudierna föreslår att vi går vidare med ny förskola vid Stadsparken och visar att det är möjligt att utveckla Murgårdsskolan och Norrsätraskolan.

Förstudierna är delar av flera långa processer och ger underlag för kommande stora satsningar på att utveckla skolan. Varje förstudie har utrett områdets lämplighet, förutsättningar och kapacitet för att se om det går att genomföra byggnadsprojekt.

Sammanfattning av förstudiernas resultat

  • En ny förskola vid Stadsparken föreslås som kan stå klar om 3-4 år. Den förbereds vidare genom detaljplan och projektering.
  • Det är möjligt att utveckla Norrsätraskolan. Arbetet kan ta 5-6 år och fortsätter genom framtagande av detaljplan. En av fördelarna skulle vara moderna lokaler för särskola och träningsskola som är utformade för verksamheten.
  • Det är möjligt att utveckla Murgårdsskolan trots begränsat utrymme. Arbetet kan ta 5-6 år och fortsätter genom framtagande av detaljplan.
  • En ny grundskola i Björkparken (öster om Sandvikens sjukhus) rekommenderas inte, utifrån bland annat trafiksituationen.
  • Två förstudier, vuxenutbildning och gymnasiet har inte kunnat färdigställts då de är beroende av nya nationella inriktningar.

Arbetet med framtidens skola fortsätter och nu ska Kunskapsnämnden fördjupa sig i förstudierna, säger Kerstin Almén, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ny förskola vid Stadsparken

Förstudien visar att en förskola vid Stadsparken är en fungerande plats. Det är en fantastisk miljö för barnen samtidigt som den möter behovet av förskoleplatser i tätorten. Det första steget för att komma vidare till en byggprocess är att ansöka om en detaljplan och börja med projektering.

En stor fördel är att detta möjliggör bygget av målgruppsanpassade lokaler i centrum, dessutom med bra möjligheter för kollektivtrafik. Det behövs också fler förskoleplatser i Sandvikens centrum, säger skolchef Minna Holmqvist.

Utveckling av Norrsätraskolan och Murgårdsskolan?

Det är möjligt att komplettera grundskolorna med både nybyggnation och nya ytor med moderna skolgårdar för att få attraktiva moderna skolor med ökade möjligheter för inkludering. Planarbete är ett första steg för att kunna utveckla skolorna i framtiden.

Att vi vill fortsätta med detaljplaner behöver inte betyda att vi kommer påbörja byggnation på båda platserna. Vi kommer även samtidigt utreda förutsättningar i Björksätraområdet. I och med att det är så långa processer sparar vi helt enkelt tid genom att möjliggöra framtida byggnation, säger Erika Ågren, teknisk chef.

Björkparken inte optimal för skola

Förstudien för Björkparken visar att platsen inte är optimal för en skola. Det handlar dels om problem med dagvatten och buller, men främst med trafiklösningar, cykelvägar och säkra skolvägar. Eleverna skulle behöva passera hårt trafikerade Årsundavägen vid gymnastik, men också ambulansens utryckningsvägar påverkar säkerheten.

Förstudiens uppdrag var att undersöka alternativ till större enheter i södra eller nordöstra området av Sandvikens tätort, utifrån F-3 i Björkparken tillsammans med 4-9 på Jernvallsskolan. Då den ena platsen inte passar för en skola är slutsatsen att denna kombination av skolor inte är ett alternativ. Jernvallsskolan går i stället vidare till framtida utredningar för användningsområde.

Nya nationella inriktningar för gymnasiet och vuxenutbildningen

När det gäller förstudierna för gymnasiet och vuxenutbildningen väntar Sandvikens kommun på nya nationella inriktningar.

Regeringen föreslår lagändringar om att arbetsmarknadens behov ska få betydelse för utbildningar och antal platser på gymnasiet och för vuxenutbildning. Syftet är att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Fakta

Vad är en förstudie?

En förstudie är en första check om en plats kan fungera utifrån områdets förutsättningar när det gäller markförhållanden, trafik och många andra faktorer, säger Erika.

Bakgrunden till förstudierna

Tidigare utredningar tillsammans med synpunkter från elever, föräldrar, skolpersonal och politiska partier mynnade i början av 2021 ut i beslutet om sex olika förstudier.
Genom förstudierna har kommunen en planberedskap för dessa områden och platser, vilket innebär att vi snabbt kan agera när vi bestämt var och hur skolstrukturen ska utvecklas.

Arbetet med förstudierna sker utifrån fem viktiga syften för skolans utveckling:

  • att bidra med tillräckligt antal utbildningsplatser
  • minska segregationen i skolan
  • säkerställa likvärdighet i skolor och förskolor
  • redogöra för utformning av lämpliga lokaler
  • presentera ekonomiska underlag
Två barn som står och tittar på en jordglob.