Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunfullmäktiges strategiska områden de kommande åren

Ambitionen att växa, minska klimatpåverkan, vikten av utbildning och en bra livsmiljö finns med i de nya strategiska områdena för kommunfullmäktige den kommande mandatperioden.

På kommunfullmäktige den 20 februari fastställdes kommunfullmäktiges strategiska områden som gäller fram till 2026. Områdena pekar ut vad som ska prioriteras för utveckling mot visionen för kommunen.

De är ett viktigt verktyg för att tydliggöra den politiska viljan och prioriteringarna. De kommande åren har Sandvikens kommun särskilt fokus på följande områden:

  • Växa för framtiden
  • Minskad klimatpåverkan
  • Utbildning som gör skillnad
  • En kommun att trivas i – bra livsmiljö

De strategiska områdena speglar den utveckling vi ser i samhället. De är ambitiösa men vi känner oss trygga i att vi har en stabil kommunal organisation, som tillsammans med civilsamhället, företagare och kommuninvånarna kan skapa de förändringar vi behöver. Vi tar ansvar för kommande generationer, säger Peter Kärnström,

Kommunstyrelsens ordförande Sandvikens kommun. De strategiska områdena kommer att ligga till grund för nämndernas arbete med nämndplaner och de kommunala bolagens arbete med strategiska mål inför 2024. Beslut om utkast till nämndplaner och strategiska mål för bolag fattas i april. Slutgiltiga beslut om nämndplaner och strategiska mål för bolag fattas i september.

Vi välkomnar de nya strategiska områdena. Det ger bra förutsättningar för den kommunala verksamheten. Det är också bra att vi så uttalat höjer ambitionen för kommunen, säger Pär Jerfström, Kommundirektör Sandvikens kommun.

Strategiska områden

Växa för framtiden

Sandvikens kommun växer och utvecklas för att bli 50 000 invånare, en ambition för att skapa goda framtidsutsikter. Vi säkerställer välfärden för kommande generationer. Här byggs fler bostäder, vi utvecklar våra tjänster, välkomnar företagande och erbjuder ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

Sandviken är en kommun som blomstrar där invånare, organisationer och företagare välkomnas till delaktighet och ansvar i utformningen av hur kommunen växer.

Minskad klimatpåverkan

Vi tar ansvar för klimatet, värnar vår planet och arbetar för att vara klimatneutrala år 2030. Det gör vi genom att bland annat minska utsläpp av växthusgaser och jobba cirkulärt, vi återanvänder och återvinner klimatsmart.

Det är väsentligt att alla är med och bidrar till klimatomställningen för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Utbildning som gör skillnad

Utbildning är avgörande för möjligheten att få ett bra och meningsfullt liv. Alla barn och elever utmanas i sitt lärande för att utveckla sina förmågor inför framtida studier och yrkesval.

Det är viktigt att alla barn och elever oavsett ålder erhåller en trygg och kvalitativ utbildning. Kunskap och färdigheter stärker vår sammanhållning, vår framtidstro och vår demokrati.

En kommun att trivas i – bra livsmiljö

Sandvikens kommun är en attraktiv kommun att leva, verka och bo i under hela livet. Ett socialt hållbart samhälle som står för allas lika värde och värnar den demokratiska processen. Det handlar om att vi tillsammans skapar trygga bostadsmiljöer, bra uppväxtvillkor och ett rikt kultur- och fritidsliv.

Vi tar vårt samhällsuppdrag på allvar med medarbetare som är motiverade och kreativa. Tillsammans med invånarna skapas förutsättningar för kommunens utveckling.

Flicka med blå ballong