Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Meningsfullt att jobba inom Sandvikens kommun

När medarbetare och chefer tycker till om hur det är att jobba inom Sandvikens kommun blir det höga betyg. I den nyligen genomförda undersökningen framgår det bland annat att jobbet upplevs som meningsfullt, man får utveckling i sin yrkesroll och känner stort engagemang.

Här finns förutsättningarna för att göra ett bra jobb, både som medarbetare och chef.

Det här är baserat på resultat från den senaste medarbetar­undersökningen som genomfördes under september i år. Hela 85% av medarbetare och chefer var med och svarade, vilket visar på ett fantastiskt engagemang och att undersökningen är ett bra tillfälle att få komma till tals.

Resultatet

Här följer ett utdrag från resultaten. Procentsatserna anger andelen positiva svar som svarat fyra eller fem på en femgradig skala.

Det är väldigt bra resultat genomgående och på frågan om meningsfullhet till medarbetarna blir resultatet: 91%. Gällande hur arbetet engagerar medarbetarna: 88%.

När cheferna får fråga om meningsfullhet blir resultatet: 98% och på frågan om engagemang: 99%.

När det gäller hur medarbetarna lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet blir svaret: 80% och gällande hur deras erfarenheter och kompetens tas tillvara för att utveckla verksamheten: 76%.

Cheferna bekräftar att de får rätt förutsättningar för att ta ansvar och har de befogenheter som krävs i arbetet som chef: 96%.

Vad tycker då medarbetarna om cheferna?

  • Chefen bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat: 81%.
  • Chefen behandlar mig med respekt: 89%.

Totalt har ledarskapsindex* som bland annat baseras på hur cheferna visar förtroende, uppskattning och ger förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar ökat till 81 från 79.

Vi har ett slående bra resultat bland både medarbetare och chefer. Kommunen är en stor arbetsgivare med 3 500 anställda och att så många är engagerade och känner att de har bra förutsättningar är positivt för verksamheten. Trots riktigt bra resultat finns det dock alltid saker att utveckla. Det här är ett bra verktyg för oss att få reda på vad, och att även se vad som fungerar och fortsätta göra mer av det, säger Johanna Kemi, HR-chef Sandvikens kommun.

Rutiner och förståelse

Kommunen har jobbat med medarbetarundersökningar under många år och har hela tiden utvecklat frågeunderlag och genomförande för att få tydligare rutiner och ett bättre diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet med resultatet. Ett framgångsrikt arbete som bekräftas av den höga svarsfrekvensen och chefernas systematiska uppföljning av arbetet med undersökningen.

Det här är ett imponerande resultat. Det är så viktigt att ta reda på vad medarbetare och chefer tycker. En organisation kan inte utvecklas om den inte har koll på hur medarbetare och chefer har det i sin vardag på jobbet, säger Kerstin Almén, Kommunalråd Sandvikens kommun.

Nästa steg

Nu startar den lika viktiga fasen med att gå igenom och diskutera resultaten ute i verksamheterna. Dialogen i arbetsgrupperna är en viktig pusselbit för att utveckla verksamheten och förbättra arbetsmiljön.

När vi ser resultatet får vi en bekräftelse på att kommunen tar sitt arbetsgivaransvar på allvar och jobbar aktivt och långsiktigt med förbättringar. Det betyder mycket för oss att våra medarbetare och chefer är motiverade och ser sitt viktiga samhällsuppdrag, avslutar Pär Jerfström, Kommundirektör Sandvikens kommun.

Enkäten genomfördes i september 2022 och detta är utdrag ur rapporten. Alla chefer har fått ta del av hela rapporten och jobbar nu vidare med redovisning och dialog om resultatet tillsammans med sina medarbetare.

* Ledarskapsindex är ett sammanfattande resultat av frågor inom området ledarskap.

Glada medarbetare som sitter runt ett bord