Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Omsorgsförvaltningen söker nya lösningar för att hitta kompetens

Den framtida kompetensförsörjningen är en stor och viktig fråga för välfärden. Inom Omsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun testas nu olika metoder och arbetssätt som kan bidra till en fortsatt god vård och omsorg för våra äldre, trots utmaningarna med att hitta kompetens.

Prognoser visar att det kommer att saknas mycket personal inom äldreomsorgen kommande år. Bland annat beräknas det i hela landet behövas närmare 72 000 nya undersköterskor fram till år 2031, på grund av befolkningsutvecklingen.

Medarbetarna i fokus

Omsorgsförvaltningen har sökt och fått ett statsbidrag som gör det möjligt att testa olika lösningar för att säkra kompetensförsörjningen. En ny schemamodell, insatser för att sänka sjuktalen och en helt ny yrkeskategori med syfte att avlasta befintlig personal är olika lösningar som förvaltningen tittar på.

I det här arbetet har medarbetarna på förvaltningen en stor och viktig roll. Därför har de under hösten involverats i arbetet runt utmaningarna med kompetensförsörjningen.

Vi vill göra våra medarbetare delaktiga i det viktiga arbetet med hur vi ska jobba i framtiden. Därför har vi genomfört en stor satsning under hösten där alla medarbetare bjudits in till dialoger för att komma med sina idéer kring detta. Det är de som är närmast verksamheten så deras delaktighet är otroligt viktig, säger Susanne Cliffoord, förvaltningschef på Omsorgsförvaltningen.

En ny yrkeskategori kan bli verklighet

Prognoser visar att vi lever allt längre samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar. En utmaning som ställer krav på nya lösningar och arbetssätt inom välfärden.
En ny yrkeskategori, servicepersonal, som ska avlasta undersköterskor testas nu på Omsorgsförvaltningen. Förhoppningen är att anställa servicepersonal som ska utföra arbetsuppgifter som inte är vård- och omsorgsnära.

Vi tror jättemycket på det här, säger undersköterskorna Fanny Holmgren och Annah Støwer som tillsammans med åtta kollegor arbetar med att ta fram en funktionsbeskrivning för befattningen.

De kartlägger även hur behovet av servicepersonal ser ut och vilka arbetsuppgifter som skulle passa att flytta över till den befattningen.

Servicepersonal

Undersköterskorna Fanny Holmgren och Annah Støwer på Omsorgsförvaltningen.

Projektet pågår till årsskiftet och sedan ska det utvärderas och fattas beslut hur förvaltningen går vidare i arbetet.

Vi behöver använda den kompetens vi redan har i dag på rätt sätt. En viktig del i det arbetet är att hitta sätt att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Statsbidraget ger oss en fantastisk möjlighet att jobba med olika lösningar, säger Maria Lindqvist, administrativ chef på Omsorgsförvaltningen.

Även inom funktionshinderomsorgen finns det utmaningar runt den framtida kompetensförsörjningen, då även den verksamheten påverkas av att andelen personer i yrkesför ålder minskar.

Fakta Återhämtningsbonusen

Under våren 2023 sökte och beviljades Omsorgsförvaltningen ett statsbidrag för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för medarbetarna. Bidraget är den så kallade Återhämtningsbonusen och är beviljat för 2023. Bidraget är beviljat för fem olika projekt: rehabkoordinator, servicepersonal, ny schemamodell, koordinator mellan Handläggarenheten och korttidsvistelse och stödteam vid kognitiv sjukdom.

Statsbidrag, händer, omsorgsförvaltningen,