Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sanering av förorenad mark i Sandviken

I samband med en miljöteknisk markundersökning har det visat sig att det finns föroreningar i marken i utkanten av stadsparken, där en ny förskola ska byggas. Sandvikens kommun kommer att sanera marken. De förorenade fyllnadsmassorna tros ha legat där sedan mitten av 1900-talet.

Upptäckten sker i samband med en markundersökning som är standard när kommunen tar fram en ny detaljplan. Platsen där föroreningar hittats är i utkanten av stadsparken, mellan Drömfabriken och höghuset vid Sveavägen 16.

Det är olyckligt att det finns förorenad mark i Stadsparken men samtidigt är det bra att det här upptäcktes, säger Pär Jerfström, kommundirektör.

Saneringen innebär att den förorenade jorden transporteras till och tas om hand i Forsbacka.

Tryggt för parkbesökare

Personer som besöker parken behöver inte känna oro. Det är osannolikt att någon ska ha påverkats av föroreningarna.

För att utsättas för föroreningarna skulle det krävas en exponeringsväg, till exempel att du fått i dig jord från platsen, säger Linnea Greis, miljöinspektör.

Inga föroreningar vid lekplatsen eller kullen

Eftersom området där markproverna gjordes ligger nära lekplatsen i stadsparken beställde kommunen fler provtagningar. Dessa visar att marken under lekplatsen och kullen som används som pulkabacke inte är förorenad.

Fyllnadsmaterial

Med anledning av den grusigt sandiga jordarten, samt typen av förorening kan det röra sig om gjutsand eller material med rester från mekanisk/fysisk ytbehandling av metaller.

Utifrån gamla flygbilder är slutsatsen att föroreningarna sannolikt kommer från fyllnadsmaterial som lagts på platsen runt mitten på 1900-talet.

På den tiden fanns inte dagens miljölagstiftning, berättar Linnea Greis, miljöinspektör.

Det här händer nu

Nästa steg för kommunen är sanering av marken.

Det finns en masshanteringsplan som säkrar att vi jobbar på ett tryggt och systematiskt sätt, säger Johanna Bergström, projektledare för detaljplanering och projektering för ny förskola.

Kommunen gör också en rimlighetsbedömning för att utvärdera om det finns behov av fler provtagningar i övriga parken.

Popplar i Stadsparken i Sandviken.