Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Behandling av personuppgifter inom Kunskapsnämndens verksamheter

Här hittar du information om hur Kunskapsnämndens verksamheter hanterar, lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter inom Kunskapsförvaltningens verksamheter är Kunskapsnämnden. Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av personuppgifter kan du kontakta kunskapsnämnden genom e-post: kunskapsnamnd@sandviken.se eller telefon 026-24 00 00, begär att få tala med personuppgiftsansvarig i Kunskapsnämnden.

Postadress: Sandvikens kommun, Personuppgiftsansvarig, Kunskapsnämnden, 811 80 Sandviken

Dina rättigheter

Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur de behandlas. Du har även rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas.

Mer information om dina rättigheter

 

Hur har vi fått dina personuppgifter?

Vi kan få dina personuppgifter på olika sätt. Ibland hämtar vi dem från Skatteverkets folkbokföring, ibland lämnar du dem själv vid våra e-tjänster. Om du kontaktar oss via e-post kan vi komma att spara uppgifterna, beroende på innehåll.

Hur vi behandlar dina personuppgifter inom förskoleverksamheten

Kunskapsnämnden ansvarar för en kommunala förskoleutbildningen. Inom ramen för detta uppdrag behandlar vi personuppgifter för flera ändamål som:

 • Placering inom förskola vid kommunala och fristående förskolor
 • Fakturering
 • Anställningar
 • Uppsägningar
 • Retroaktiv avgiftskontroll

De personuppgifter som vi behandlar är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Postadress
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Inkomstuppgifter
 • Arbetsintyg
 • Scheman
 • Intyg från hälso- och sjukvård
 • Foto, film och ljudupptagning


Det gäller barn, vårdnadshavare, sammanboende och anställda inom Kunskapsförvaltningen.

Hur vi behandlar dina personuppgifter inom anpassad- och grundskoleverksamheten

Kunskapsnämnden ansvarar för den kommunala grundskoleutbildningen. Inom ramen för detta uppdrag behandlar vi personuppgifter för flera ändamål som:

 • Skolval
 • Omdömen
 • Betyg
 • Fritidshem
 • Scheman
 • Närvaro-frånvaro
 • Elevpeng vid skola på annan ort
 • I undervisningen
 • Anställning
 • Skolskjuts

De personuppgifter som vi behandlar är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Postadress
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Inkomstuppgifter
 • Arbetsintyg
 • Intyg från hälso- och sjukvård
 • Foto, film och ljudupptagning

Det gäller elever, vårdnadshavare, sammanboende och anställda inom Kunskapsförvaltningen.

Hur vi behandlar dina personuppgifter inom anpassad- och gymnasieverksamheten

Kunskapsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen. Inom ramen för detta uppdrag behandlar vi personuppgifter för flera ändamål som:

 • Antagning till gymnasieskolan
 • Omdömen
 • Betyg
 • Scheman
 • Närvaro-frånvaro
 • Elevpeng vid skola på annan ort
 • I undervisningen
 • Anställning
 • Elevresor
 • Inackorderingsstöd
 • Stipendium


De personuppgifter som vi behandlar är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Postadress
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Intyg från hälso- och sjukvård
 • Inkomstuppgifter
 • Arbetsintyg
 • Foto, film och ljudupptagning

Det gäller elever, vårdnadshavare, sammanboende och anställda inom Kunskapsförvaltningen.

Hur vi behandlar dina personuppgifter inom elevhälsan

Kunskapsnämnden ansvarar för den kommunala elevhälsovården.
Inom ramen för detta uppdrag behandlar vi personuppgifter för flera ändamål som:

 • Utredningar
 • Åtgärdsprogram
 • Anpassad studiegång
 • Vaccinationer
 • Besök hos skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare

De personuppgifter som vi behandlar är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Skola
 • Klass
 • Intyg från hälso- och sjukvård
 • Anställning
 • Journal från barnavårdscentralen (BVC)

Det gäller elever, vårdnadshavare och anställda inom Kunskapsförvaltningen.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen och de lagliga grunder som anges där. Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig eller via samtycke.

Förutom de rättsliga grunderna i dataskyddsförordningen så lyder vi även under offentlighet- och sekretesslagstiftningen (OSL). Det innebär att det uppgifter som samlas in skyddas och sekretess prövas alltid innan utlämnande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sandvikens kommun, Kunskapsnämnden är en myndighet och ska följa offentlighets- och sekretesslagens samt arkivlagens regler för hantering av allmänna handlingar. Information som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar. Om uppgifterna inte omfattas av sekretess lämnas de ut om någon begär det. Det betyder att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Personuppgifter bevaras om det inte finns särskilda beslut om att de ska gallras (slängas). Det finns en informationshanteringsplan hos Kunskapsnämnden som anger vad som gäller om gallring. Där framgår om och när handlingar, som kan innehålla personuppgifter, får gallras.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Myndigheter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter en prövning, eller när vi är skyldiga att dela dem enligt lag, till dem som behöver ta del av uppgifterna på grund av att de utför en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, såsom Polismyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket, Skolinspektionen, SCB, Arbetsmiljöverk, CSN, Kronofogden, Domstolar, Migrationsverket m.fl.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgifter kommer även att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som personuppgifterna samlats in för och som de fått instruktioner för. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter i samma utsträckning som kommunen gör.

Offentlighetsprincipen

Sandvikens kommun omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit och handlingar tillkommit som ett led i kommunens verksamhet blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Offentlighet och sekretesslagstiftningen.