Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Årsunda gravfält

På Årsundaåsen, utmed vägen genom Årsunda, ligger ett stort gravfält. Det är landskapets största gravfält från yngre järnåldern. Av ett 90-tal fornlämningar är drygt hälften högar och resten är runda stensättningar. Eftersom vägen har dragits över det ursprungliga gravfältet kan det ha funnits dubbelt så många gravanläggningar ursprungligen. Gravfältet har också utsatts för grustäkt och plundring. Vid utgrävningar har man hittat mängder av slagg i fyllningen, järnframställningsugnar, smycken, järnkittlar, knivar, seldon, hästben m m. Detta är en av de fornlämningar i länet som sedan länge står under regelbunden skötsel. Gravfältet hävdas årligen med maskinell slåtter.

Öppen äng med rik flora


Förutom de kulturhistoriska värdena utgör gravfältet, som saknar träd- och buskskikt, en av länets största torrängar. I fältskiktet finns ett stort antal ängsväxter med tonvikt på sådana som i huvudsak växer på sandiga jordar, t ex sandvita, backförgätmigej, gråbinka, rockentrav, sandtrav, sandnarv, ullört och mjölon. Dessutom finns mer utpräglade ängsväxter; låsbräken, backstarr, vårstarr, ängsnejlika och kattfot. P g a den ovanliga floran finns här också flera rödlistadelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fjärilsarter.

Gravfältet i Årsunda har mycket högt kulturhistoriskt värde, men har dessutom ett mycket högt naturvårdsvärde särskilt på grund av den artrika floran men också för landskapsbilden. Gravfältet ingår i ett större område som är anses ha högsta bevarandevärde i länets bevarandeprogram för odlingslandskapet. Det är dessutom klassat som Riksintresse för kulturmiljövård.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Gästrikland. Rapport 1996:3. Länsstyrelsen Gävleborg (tel 026-17 10 00). Vägvisare till Forntiden i Gästrikland. 1994. Förf. Palle Budtz. Förlag: Länsmuseet i Gävleborgs län (tel 026-65 56 00). ArtDatabanken, Uppsala.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2011-10-17
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se