Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Bokning av hallar och planer

Idrottsbokning

Genom idrottsbokningen i Sandvikens kommun kan ni boka kommunala lokaler, hallar och planer. Kontakta även idrottsbokningen om ni planerar träningsläger med övernattning i skollokaler eller hallar.

Lokaler uthyres till föreningar, företag och privatpersoner i slutna sällskap som godkännes av kommunen. Lokaler hyrs inte ut till organisationer eller privatpersoner som uttalat motverkar demokratiska värden.

Uthyrning sker endast till myndig person. Idrottsbokningens telefontider är vardagar mellan kl.8.00-12.00 - 13.00-15.00. Dag före röd dag stänger vi kl.12.00.
Telefon: 026-24 11 10
E-post: idrottsbokning@sandviken.se

Här kan du söka och skicka in bokningsförfrågan direkt i vårt bokningssystem:

Kostnader vid uthyrning

Information om vad det kostar kan du se i sammanställning över taxor för idrottsanläggningar.
Taxor och avgifter för uthyrning av planer och idrottsanläggningar

Se alla planer och anläggningar i Sandvikens kommun

Idrottsplatser och inomhushallar

Regler vid uthyrning av lokal, idrottshall, anläggning

Beställare av bokning av lokal måste ha fyllt minst 18 år och den som bokar lokalen måste själv närvara vid nyttjande av lokalen. Bokad tid som ej utnyttjas debiteras om återbud ej lämnas senast tre dagar i förväg. Alla lokaler uthyres i befintligt skick och med befintlig utrustning. Efter avslutad verksamhet skall ansvarig syna av lokalen och samla in kvarglömda tillhörigheter samt kontroll av städning och att material är på sin plats.

Lokal får endast användas angiven tid och till angivet ändamål. Den som bokat lokalen är ansvarig för eventuella extra kostnader som till exempel extra städning, skadegörelse.

Hyresgästen är skyldig att följa anvisningar från kommunens personal eller av kommunen inhyrd personal.

Hyresgäst skall vara aktsam om lokalen och dess inventarier.

Djur får ej tas in i lokalerna med tanke på allergier. Av samma anledning bör man undvika parfymer, sprayer och andra starka dofter.

Vid åverkan, skada eller stöld ur lokalen under hyrestiden eller om larmet löses ut av misstag är hyresgästen ersättningsskyldig. Hyresgästen svarar själv för försäkring i händelse av stöld eller skadegörelse. Hyresgästen är skyldig att omgående anmäla skador till hyresvärdens kontaktperson.

Akuta skador som vattenläckage, problem med lås, glaskross etc. tas kontakt med Sandvikenhus beredskapsnummer 026-106800 eller kommunens vaktbolag 026-242050.

Hyresgästen skall hålla sig informerad om brandredskap och utrymningsvägar samt ha vetskap om maximalt antal personer som får vistas i lokalen.

Nödutgångar får inte blockeras eller användas till annat än nödutgång, ej som vädringsfönster etc.

Varje hyresgäst ansvarar för att ordning upprätthålls i lokalen och att inga dörrar ställs upp så obehöriga kommer in i lokalen. Det är förbjudet att lägga mattor, pinnar eller liknande mellan dörr och karm.

Kommunen ansvarar inte för kvarlämnade, förkomna tillhörigheter eller värdesaker.

Generellt förbud mot rökning, alkohol och andra droger gäller, även utanför i närheten av lokal samt på skolgårdar.

Idrottslokalerna får endast beträdas med gymnastikskor. Skor med sulor som färgar av sig får inte användas inomhus.

Hyresgäst ansvarar för uppsättning och borttagning av nät och redskap i lokalen, samt att allt material ställs tillbaka på anvisad plats.

Belysning, dörrar, fönster, maskiner m.m. skall släckas, stängas, låsas efter avslutad verksamhet. Den som hyrt är ansvarig för att det blir utfört. Kostnad som kan uppstå kommer att debiteras hyresgäst.

Lämna lokalen i det skick ni önskar finna den i.

Efterdebitering av hyresvärd kan förekomma med anledning av skadegörelse, ej fullgod städning eller övrigt då hyresvärden förorsakas extra kostnader.

Hyresvärd förbehåller sig rätten att disponera lokalen/anläggningen för annat ändamål på tilldelade tider, hyresgästen skall då informeras om det senast fyra veckor i förväg.

Om det inbokade arrangemanget räknas som offentlig tillställning är beställaren skyldig att skaffa sig nödvändiga tillstånd och kostnader. Vid bokning av lokal för sådant arrangemang skall det framgå vid bokningstillfället av lokalen att det är ett offentligt arrangemang.

Exempel på kostnader 500kr som kan debiteras extra:

 • Kvarlämnade redskap, ej återställt
 • Olåsta dörrar
 • Ej stängda fönster
 • Belysning ej avslagen
 • Väktarutryckning
 • Faktisk kostnad debiteras för följande:
  • Brandlarmutryckning 6 000 kr
  • Extra städning 2 000 kr
  • Ej återlämnad nyckel kan medföra ett byte av cylindersystem där kommunens självrisk är 9000 kr.
   Borttappat passerkort till omklädningsrum på Jernvallen 100 kr.


Viktiga telefonnummer:

 • Dagtid felanmälan – Sandvikenhus idrottsbokning: 026-241110
 • Kvällstid och helger – Sandvikenhus beredskapsnummer: 026-106800
 • Kommunens vaktbolag: 026-242050

Regler för tillfällig övernattning i Sandvikens kommun

Bakgrund och syfte

I Sandvikens kommun har skolor och liknande lokaler, idrottsanläggningar etc. använts för tillfällig övernattning för grupper i samband med olika typer av arrangemang, främst för ungdomsidrott.

När de nu får en ändrad användning måste skäliga krav ställas på brandskyddet och den personliga säkerheten.

Formellt sett är en tillfällig övernattning, i en lokal som inte är avsedd för övernattning, en tillfällig ändring av verksamheten från till exempel skola till hotell eller vandrarhemsverksamhet.

Fastighetsägare/Uthyrare

Det ankommer på fastighetsägare att delge arrangör de regler och förutsättningar som gäller för tillfällig övernattning. Fastighetsägare skall tillse att brandtekniska installationer är i funktion.

Arrangör

Den som arrangerar den tillfälliga övernattningen ansvarar helt för säkerheten under den tid som arrangemanget omfattar. Detta innebär att arrangör skall ta del av och förstå de regler och anvisningar som gäller för övernattning i aktuell lokal/byggnad.

Kunskap

Arrangör skall ha den kunskap och erfarenhet som motsvarar ansvaret.

Organisation

Säkerhetsansvarig skall tillse att det inom respektive förening/organisation finns personer i tillräcklig omfattning som har kompetens för att fungera som övernattningsansvariga vid föreningens/organisationens arrangemang.

Säkerhetsansvarig ansvarar för:

 • att ha tillfredställande kunskap för ett rätt agerande i händelse av behov av utrymning av lokal/byggnad.
 • att kunna hantera den släckutrustning som finns monterad.
 • att ha kunskap om de brandtekniska installationer som finns i lokalen/byggnaden.
 • att det finns aktuella övernattningslistor för varje lokal som det förekommer övernattning i.
 • att de övernattande tagit del av och förstått de regler som gäller för aktuell lokal/byggnad.

Det skall alltid finnas en utsedd övernattningsansvarig i tjänst. Detta ansvar skall läggas på den person som har de högsta befogenheterna under den tid då övernattning sker.

Information till Gästrike räddningstjänst och Sandvikens kommuns bevakningsföretag

Följande information med uppgifter om:

 • Arrangör
 • Huvudansvarig med telefonnummer.
 • Telefonnummer till tjänstgörande övernattningsansvariga.
 • Antal sovplatser
 • Tider för övernattning.

Dessa uppgifter skall tillställas Sandvikenhus senast 1 månad innan arrangemangsstart.

Avbokning skall ske senast 2 veckor i förväg annars så debiteras bokningen med 3000 kr.

Information till första räddningsstyrka på plats

Arrangör skall kunna hantera utrymning själv. Då Räddningstjänsten larmats skall personal som arrangerar övernattning möta första räddningsstyrka och bör då lämna följande uppgifter:

 • Vad som hänt
 • Hur många personer som finns kvar i utrymd byggnad
 • Var återsamlingsplats för utrymmande är
 • Ritning över aktuellt våningsplan, med information var övernattning sker.

Byggnadstekniskt brandskydd

Utrymningsvägar och vägledande markering

Det skall alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Utrymningsvägarna skall vara lätt öppningsbara från insidan utan nyckel eller annat redskap.

Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg skall vara försedd med vägledande markering.

Då det vanligen är ett stort antal personer i varje övernattningsrum kan det bli aktuellt att använda fönster för utrymning i markplan. Minst ett fönster bör vara öppningsbart.

Fönstret ska vara minst 0,5 m bred och minst 0,6 m hög. Summan av bredd och höjd måste dock samtidigt uppgå till minst 1.5 m.

Brand- och utrymningslarm

Övernattningslokaler och lokaler inom samma brandcell där övernattning sker skall vara försedda med automatiskt brand- och utrymningslarm. Som skall vara anslutet till larmcentral.

Brandredskap

Det skall finnas brandredskap i form av handbrandsläckare eller
inomhusbrandpost lättillgänglig och lätt identifierbar. Gångavstånd till närmaste släckutrustning får ej överstiga 25 m

Ordningsregler

 • Rökning är ej tillåten i de byggnader där övernattning sker
 • Matlagning, kaffekokning eller liknande får inte ske i dessa lokaler.
 • Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får ej lagras i korridorer eller trapphus.
 • Brandavskiljande dörrpartier skall hållas stängda alternativt uppställda på rökdetektorstyrda magneter.
 • Kläder får ej torkas eller förvaras i korridorer eller trapphus.
 • Brännbart material såsom sopsäckar skall placeras i därför avsedda utrymmen.
 • Levande ljus eller öppen låga får ej förekomma
 • Uppställning av husvagnar och husbilar/bilar får ej göras närmare fasad än minst 8 m.
 • Parkering av fordon får ej utgöra hinder för framkomligheten för räddningsfordon.
 • Djur får ej tas in i lokalerna med tanke på allergier. Av samma anledning bör man undvika parfymer, sprayer och andra starka dofter.

Efterdebitering från hyresvärd kan förekomma med anledning av
skadegörelse, ej fullgod städning eller övrigt då hyresvärden förorsakas extra kostnader. Exempel på extra kostnader som kan debiteras hyresgästen, 500 kr:

 • Kvarlämnade redskap, ej återställt på sin plats
 • Fönster, ej stängda
 • Belysning, ej avslagen
 • Olåsta dörrar
 • Ej återlämnade passerkort
 • Väktarutryckning
 • Exempel på faktisk kostnad som kan debiteras hyresgästen,
 • Brandlarmsutryckning 6000 kr
 • Ej återlämnat nyckel kan medföra ett byte av cylindersystem där kommunens självrisk är 9000 kr.
 • Extra städning 2000 kr.

Information till boende (första dagen)

Varje i byggnaden förlagd grupp skall informeras om vilka regler och anvisningar som gäller för nyttjande av byggnaden.
Innehåll:

 • Utrymningsvägar
 • Brand- och Utrymningslarm
 • Hur de skall bete sig och agera vid ett brand eller utrymnings larm
 • Återsamlingsplats
 • Rökning
 • Matlagning
 • Sophantering
 • Brandredskap
 • Ordningsregler
 • Utrymningsplan

Antal sovplatser

Antal sovplatser är beroende på storlek på lokal och de fria ytor som finns tillgängliga.

Skiss utplacering av sovmoduler

Kontroll av Räddningstjänsten

Eventuell kontroll av Räddningstjänsten är myndighetsutövning och ersätter inte på något sätt de åtgärder som fastighetsägare och arrangör har att utföra
för att trygga säkerheten för de boende