Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Klagomål på Kunskapsförvaltningens verksamheter

Enligt skollagen (2010:800 4 kap 8 §) är kommunen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Klagomålet kan till exempel handla om bemötande, trivsel, inflytande eller stöd till en enskild elev. Om en utredning visar att det finns brister ska dessa åtgärdas.

Kontakta i första hand förskolan/skolan

Klagomål ska i första hand lösas av berörd personal. Kontakta förskollärare, lärare, mentor eller annan personal på förskolan eller skolan.

Kontakta i andra hand rektor

Om du inte blir nöjd med hur ärendet behandlats kan du kontakta rektor. Klagomålet kan lämnas skriftligt eller muntligt.

Kontakta i tredje hand Kunskapsförvaltningen

Om du inte är nöjd med hur rektor behandlat ärendet kan du vända dig till Kunskapsförvaltningen för en ny bedömning av ärendet. Beskriv vilket klagomål du har och vilka personer du haft kontakt med tidigare.  Du kan skicka klagomålet skriftligt till:

Sandvikens kommun
Kunskapsförvaltningen
811 80 Sandviken

Du kan också skicka klagomålet via e-post till kunskapsnamnd@sandviken.se eller via självservice.

Om du lämnat kontaktuppgifter skickas en bekräftelse på att klagomålet tagits emot och vem som handlägger ditt ärende. När utredningen är klar får du ett skriftligt svar.

När klagomålet registreras blir det en allmän handling. En allmän handling är offentlig vilket innebär att vem som helst kan begära att få läsa den. Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakta Skolinspektionen

Om du inte anser att du fått ett tillfredsställande svar kan du vända dig till Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg. Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen och tar emot anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling. Mer information finns på Skolinspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.