Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Elevhälsostudion

Elevhälsostudion tar emot elever som har 100 % frånvaro och har som mål att hjälpa eleven tillbaka till skolan.

Elevhälsostudion erbjuder en spännande och harmonisk miljö, ett sammanhang som är utan krav och prestation. Eleven ges möjlighet till att i sin takt utforska, ta egna initiativ och möjlighet till återhämtning i en anpassad miljö. Elevhälsostudions personal jobbar nära vårdnadshavare och strävar efter god samverkan med andra aktörer. Elevhälsostudion skapar en hållplats för återhämtning och kraftsamling inför återgång till annan aktivitet.

Våra ledord:

 • Prestigelöst
 • Relationsskapande
 • Utvecklande
 • Tillit
 • Engagemang

Vilka kan komma till oss

Alla elever inom Sandvikens kommuns grundskola som har 100 % frånvaro.

Hur går det till?

 1. Skolan kontaktar Elevhälsostudion för förfrågan om att elev börjar. Detta sker innan vårdnadshavare informeras.
 2. Elevhälsostudion träffar vårdnadshavare.
 3. Första besök för eleven.
 4. Eleven börjar på Elevhälsostudion.
 5. Biträdande rektor tar kontakt med skolpsykolog för att den ska ta emot eleven, som ett ärende när elev är på Sinnesriket
 6. Elevhälsostudions personal kallar till ett möte för att göra en samverkansplan.

Första träff med vårdnadshavare

Personalen på Elevhälsostudion avsätter lång tid till första mötet, viktigt att ha tid att i lugn och ro lyssna på deras upplevelser. Visa förståelse!
De är ofta uppgivna och helt slut. Många gånger efter att de får höra om erfarenhet av liknande familjesituationer, uppstår en viss lättnad.

Ofta har det varit problematisk sen eleven började förskolan, eller grundskolan.
Många gånger har vårdnadshavarna upplevt att de inte har varit lyssnad på.
Elevhälsostudions personal vill skapa en känsla av att vi kommer att lyssna och fixa det här tillsammans. Vi släpper på pressen och bestämmer tillsammans med skolan och vårdnadshavaren att nu behöver eleven inte gå till skolan förrän ... (där sätter vi ett datum som passar just den eleven).

Första träff med eleven

Första träffen med eleven kan se väldigt olika ut och kan ta olika lång tid. Det är viktigt att eleven redan från början får vara med att påverka sin situation. Elevhälsostudions personal visar runt i lokalen och vi kommer överens om hur nästa besök ska se ut. Vissa elever planeras det direkt ett schema för, andra behöver göra flera korta besök innan ett schema kan utformas.

Kartläggning

I samband med skolans första kontakt med Elevhälsostudion påbörjas kartläggningen. Elevhälsostudions personal samlar in information om eleven från skolan, vårdnadshavare och eleven själv. Vi behöver kartlägga orsaker till skolfrånvaron och vilka faktorer som vidmakthåller skolfrånvaron i dagsläget. Anledningen till att eleven gick hem behöver inte vara samma anledning som gör att eleven inte kommer till skolan. Kartläggningen pågår under hela perioden som eleven är inskriven på Elevhälsostudion. Vi lär oss nya saker om eleven varje dag som ger oss nycklar till hur vi ska gå vidare i processen.

En miljö utöver det vanliga!

Önskan är att besökarna ska känna sig välkomna redan när de kommer in på Sinnesriket, att den estetiska helheten och harmonin skapar en stämning och förväntan som också förmedlar något om vad verksamheten kan erbjuda.

Miljön ska ge möjlighet till vila och avslappning, så att både lätt uttröttbara och ömtåliga användare och de överaktiva kan falla till ro och för en stund "bara vara". Sinnesrummen öppnar upp för kommunikation och relationskapande. Vi använder miljön som ett medel.

Elevhälsostudions arbetsmodell

Motivation

För att känna motivation behöver det finnas en vilja, tillit och hopp! Elevhälsostudions personal tror på att alla elever vill innerst inne, men hoppet och tilliten påverkar känslan av vilja. Därför är det så viktigt att först bygga upp tillit och hopp. 50 % av tilliten handlar om tilliten till sig själv, att eleven tror att den klarar av saker. 50 % handlar om tilliten till andra, att de vuxna har tillit till eleven och att det finns rätt förutsättningar för att eleven ska kunna lyckas. Elevers självbild och självkänsla påverkar motivationen, därför är det viktigt att även jobba med den (Börjesson, 2009).

Tillit

Elevhälsostudions personal bygger tillit till både vårdnadshavare och elev.

Till Elevhälsostudion kommer elever och föräldrar med olika erfarenheter och bakgrund. Det läggs alltid stor vikt vid att lyssna på deras upplevelse då det är viktigt att bli lyssnad på och att varje individs upplevelse är sann.

För att skapa en tillit hos eleven bygger vi upp en stark relation som bygger på förståelse för elevens upplevelse och en öppen kommunikation. Vi försöker alltid tillmötesgå elevens önskan och behov för att skapa en känsla av ett tryggt sammanhang och en lustfylld tillvaro.

Att skapa trygghet hos vårdnadshavare skapar trygga elever. Genom att ha en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare, ibland flera gånger i veckan via sms, telefonsamtal, möten skapas en god kontakt med vårdnadshavare. Elevhälsostudions personal strävar efter att skapa en öppen och ärlig relation. Elevhälsostudion skapar en trygghet och tillit i att hålla i och hålla ut, att inte ge upp, även om det blir bakslag, det finns alltid andra lösningar.

Självutveckling

När en tillit mellan personalen och eleven finns påbörjas självutvecklingsfasen. När relation och tillit finns ökar möjligheten att sätta “krav” på eleven. Utmaningar skapas för eleven, stora och små. Målet är att eleven ska lyckas och på så sätt stärka sin självtillit.

Under denna fas jobbar vi med energiinventering, MI, lära känna sig själv övningar och positiv förstärkning.

I denna fas är eleven ofta redo för att integreras i ett lite större socialt sammanhang, det kan innebära besök av lärare från skolan, att delta i aktiviteter med andra elever på Elevhälsostudion och så vidare.

Starta om. Ha mod att starta om!

Time to fly

Hur vet vi när eleven är redo? Det går inte alltid att veta. Elevhälsostudions personal utför alltid ett gediget underarbete inför elevens återgång till aktivitet. Genom studiebesök till den nya platsen/aktiviteten förbereder vi eleven till återgång.

Vi ser till att eleven knyter an med någon person i samband med återgången för att skapa trygghet till den nya platsen. Elevhälsostudions personal finns på plats när det är dags att ge sig i väg och stöttar hela vägen.

Att våga prova och sedan backa lite om det behövs känns viktigt eftersom det är svårt att veta innan.

Vi ger aldrig upp!

Våra verktyg

KASAM

Elevhälsostudion utgår från det salutogena perspektivet, alltså vilka friskhetsfaktorer som finns hos eleven och utgår från det som fungerar för att bygga vidare på det. Inom det salutogena perspektivet påpekas vikten av KASAM som betyder känsla av sammanhang, vilket är en förutsättning för hälsa. Ju högre grad av KASAM desto lättare att hantera utmaningar och därmed också en bättre hälsa (KaSam, 2021). Hur KASAM uppleves är väldigt individbaserat. Att ha en hög känsla av sammanhang innebär inte alltid att tillhöra en större grupp. Det viktiga är att skapa en känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för eleven.

Motiverande samtal

Motiverande samtal (Motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som har för syfte att skapa en förändringsprocess hos individen. MI främjar motivation och beteendeförändring (Socialstyrelsen, 2019).

Energiinventering

Elevhälsostudion energiinventerar ofta med eleverna, vilket är en del i att medvetandegöra elevers förmågor och funktioner. Men också för att medvetandegöra hur våra miljöer och sammanhang påverkar oss. Energiinventering innebär att vi blir medveten om vad som ger och tar energi, energi som vi behöver för att kunna prestera och fungera som vi vill. När vi tagit reda på hur fort energin hos eleven fylls på och tömts, vilka situationer som fyller på och tömmer eleven, kan vi därefter ge verktyg till eleven för att bättre kunna hantera energinivån under dagen/veckan. (Balldin, 2009)

“När du är trött behöver du sova. När du är hungrig behöver du äta. Men om du har sovit och ätit kan man fortfarande känna sig trött/slut, alltså energitömd. Det är hjärnan som också behöver fylla på energi”

Vad Elevhälsostudion erbjuder eleven

 • Att få dela sina upplevelser med någon man känner väl utan krav på prestation.
 • Att erbjuda en spännande och harmonisk miljö som ger möjlighet till många sinnesupplevelser.
 • Att i sin egen takt få utforska och ta egna initiativ.
 • Att ge möjlighet till både aktivitet och avslappning.
 • Att ge tillfällen till kommunikation och samspel.
 • Att inspirera och ge idéer.
Exempel på aktiviteter

Sällskapsspel

Byta gardiner

Ut och fiska

Aktivitet vid clevertouch

Använder sinnesrum

Utflykter

Google earth

Spela kubb

Bakar

Youtube

Samspel med andra elever

Pyssla

VR-glasögon

Gå på gym

Experiment

Skoljobb, med handledning av pedagog

Promenader

Fika på stan

Bygga lego

Information från UMO

Titta på dokumentärer och diskuterar


Massagestol


Samverkan

Ofta finns olika syn på anledningar till den problematiska skolfrånvaron, men nu tittar vi framåt. Det är viktigt att vi skapar en fungerande kommunikation mellan nyckelpersoner som är aktiva i ärendet.

Ibland finns olika uppfattningar om ärendet hos olika aktörer, då är det viktigt att ha professionsmöten utan vårdnadshavare för att skapa en samsyn. Detta förutsätter att vårdnadshavare samtycker till detta.

Inför möten med vårdnadshavare och elever har personalen på Elevhälsostudion dialog med eleven om den ska delta eller inte. Det kan ibland vara alldeles för kravfyllt och energitömmande för eleven att delta. Deltar inte elever så har personalen på Elevhälsostudion dialog med eleven innan mötet för att ta med dennes synpunkter och de ger sedan information till eleven vad som har sagts vid mötet och eleven kan då i efterhand vara med och besluta vad som ska genomföras.

Elevhälsostudions personal stöttar föräldrar i kontakten med andra aktörer vid behov. Vi skapar trygghet för vårdnadshavarna på möten genom att tillsammans förbereda vad som ska tas upp.

Inför Time to fly skapas en plan för återgång till aktivitet, elevplan för ökad skolnärvaro. Den skapas tillsammans med samtliga aktörer som är aktiva i ärendet. Där beskrivs ett gemensamt mål, vilka insatser som krävs från olika aktörer samt hur vi ska samverka för att nå målet.

Reflektion och handledning

Reflektionstid är en viktig aktivitet för Elevhälsostudions personal för att lyckas med det beskrivna arbetssättet. Vi är uppmärksamma på elevens behov, vilka situationer som fungerade och inte och hur mycket press kan vi sätta på eleven.
Personalen på Elevhälsostudion samverkar i samtliga ärenden och ser sitt bemötande av eleven som ett verktyg för att lyckas. Vi har självkritik till oss själva, vågar påtala och har en öppen dialog om hur eleven påverkas av den vuxnas beteende. Våga se att det jag gjorde inte var så bra. Gör om och gör rätt! Utan prestige.

Elevhälsostudions personal har kontinuerlig handledning av Elevhälsans skolpsykolog i samtliga ärenden.

Referenser

 • Balldin N. (2009). Utan bensin stannar motorn. Pedagogiskt Perspektiv, artikel 13, AB, Stockholm.
 • Björnsson M. (2009). Motivation och medkänsla, om att prata med tonåringar. Studentlitteratur.
 • KaSam (2021). Välmående och hälsa.
 • Socialstyrelsen (2019). MI (motiverande samtal).