Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förskolans förutsättningar i Sandvikens kommun

Här kan du läsa om hur förskolan arbetar, ekonomiska förutsättningar, storlek på barngrupper, personaltäthet och förskolans fysiska miljö.

Så här jobbar vi

Vi jobbar ständigt med utveckling av utbildningen, bland annat med en årlig kvalitetsdialog där personal på varje förskola följer upp och utvärderar utbildningens arbete och innehåll.

Resultaten visar var varje förskola befinner sig i förhållande till förskolans läroplan och övriga styrdokument.

Arbetssätt och ståndpunkter

Förskolans värdegrund och uppdrag utgår från Skollagen:

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

  • Lek har en central plats i utbildningen och är en grundläggande förutsättning för barnens utveckling, lärande, mående och trivsel
  • Förskolan ger barnen förutsättningar till delaktighet och inflytande i utbildningen
  • Förskolorna arbetar med mindre grupper, för att alla barn ska kunna mötas utifrån sina egna behov och förutsättningar
  • Fokus på barns språkutveckling och kommunikation genom språkaktiviteter som till exempel högläsning, högläsning med dialog, sång och sagor med tillhörande material

Förskolans ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige beslutar varje år ekonomiska ramar för Kunskapsnämnden. Kunskapsnämnden hanterar utifrån det en barnpeng. Det innebär att Kunskapsförvaltningen fördelar en viss summa pengar för varje barn som ska täcka förskolans utgifter.

Yngre barn genererar en större summa pengar per barn, medan äldre barn generar en mindre summa. Detta ger förutsättningar för en högre personaltäthet i arbetet med yngre barngrupper.

Storlek på barngrupper och personaltäthet

Barngruppernas storlek kan variera över året utifrån ålder, behov av plats och särskilda behov. Storleken kan se olika ut på olika förskolor. Antalet personal anpassas utifrån barngruppens storlek och behov.

Grupperna på de flesta förskolor är indelade i 1-2 år och 3-5 år. Beroende på antalet barn i olika åldersgrupper kan indelningarna variera.

När det gäller yngre barn i åldern 1-2 år kan antalet barn variera från cirka 11 barn, men det vanligaste är 16. Personaltätheten anpassas utifrån antalet barn och deras ålder. Finns det fler barn än 16 i en grupp ingår även äldre barn i gruppen.

När det gäller äldre barn i åldern 3-5 år är det vanliga cirka 22 barn i varje grupp.

Skolverkets riktmärke handlar om antalet barn i grupper, vilket ska relateras till ett antal faktorer såsom personalens utbildning och kompetens, personaltäthet, barngruppens sammansättning samt förskolans fysiska miljö. Skolverkets riktmärke är upp till 12 för barn i åldern 1-3 år respektive 15 för barn i åldern 4-5 år.

I Sandviken är samtlig tillsvidareanställd förskolepersonal utbildad inom sin profession. I kommunens förskolor finns barnskötare och förskollärare anställda. Barngruppens storlek och behov avgör antalet personal. Förskolorna har ett riktmärke på två förskollärare och en barnskötare per avdelning. Personaltätheten baseras på:

  • Yngre barn cirka 6 barn per pedagog/heltidstjänst
  • Äldre barn cirka 7-8 barn per pedagog/heltidstjänst

Enligt vårt samverkansavtal har förskollärare 4,5 timmar planeringstid i veckan och barnskötare har 3 timmar. Vi har även sex planerings- och utvecklingsdagar per år.

Förskolornas fysiska miljö

Den fysiska miljön ska ge förutsättningar och lust till ett livslångt lärande. Vi arbetar för att ha uppdaterade och moderna lärmiljöer både inomhus och utomhus, som möter dagens krav på tillgänglighet och god arbetsmiljö för både barn och pedagoger.