Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Starta och driva fristående förskola eller fritidshem

För dig som vill starta eller driver fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg. Här får du information om vilka riktlinjer du måste följa och hur du ansöker om godkännande och anmäler start.

Riktlinjer för fristående förskola

Här finns information som beskriver de rutiner som gäller i Sandvikens kommun för fristående förskolor vid godkännande, tillsyn och bidragsrelaterade frågor.

Riktlinjer för fristående förskola i Sandvikens kommun

Ansökan om att starta enskild förskola

Du som vill starta fristående förskola eller bli huvudman för en befintlig förskola ska lämna in en ansökan om godkännande, en budgetmall och nödvändiga bilagor till kunskapsförvaltningen för att kunna få rätt att starta.

Läs om Sandvikens kommuns riktlinjer för fristående förskola innan du söker att få starta en fristående förskola.

Anmälan av lokal för ny enskild förskola

Om du ska starta en enskild förskola måste du också anmäla lokalen till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Anmälan om lokaler för skola, förskola eller fritidshem

 

Driva enskild förskola

Förändring i ägar- och ledningsprövning

Du som fått godkännande att bedriva förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun är enligt lag skyldig att anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen.

Anmälan ska lämnas till kunskapsförvaltningen senast en månad efter att förändringen skett. Enligt 2 kap. 5 § och 25 kap. 10 § skollagen ställs krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. Enligt denna bestämmelse ska den krets som hos huvudman/ägare kan anses ha väsentligt inflytande över verksamheten samlat anses ha insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten.

Var och en som ingår i kretsen för väsentligt inflytande ska även uppfylla krav på personlig lämplighet. Dessa krav ska fortlöpande uppfyllas av den fristående huvudmannen.

Uppgifter från andra myndigheter

Vid bedömning av ekonomiska förutsättningar och vid ägar- och ledningsprövning kan vi hämta in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Underlag som ska bifogas till ansökan om godkännande och vid förändring av befintlig verksamhet.

 • Belastningsregistret gällande arbete inom skola eller förskola
 • Belastningsregistret gällande arbete med försäkringsdistribution
 • Balansrapport (ska vara undertecknad av ansvarig)
 • Resultatrapport (ska vara undertecknad av ansvarig)
 • Revisionsberättelse (ska vara undertecknad av ansvarig)
 • Årsprotokoll

Mer information finns i kommunens riktlinjer för fristående förskola (se avsnitt 1.2)

Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Tillsyn i verksamheten

Sandvikens kommun är genom kunskapsförvaltningen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt. Tillsynen är en självständig granskning som ska kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som lagar och andra föreskrifter ställer.

Vi utför regelbunden tillsyn av fristående verksamheter enligt skollagen (26 kap. § 4, 6-18). Tillsynsbesök sker vartannat år (jämna år) eller på förekommen anledning. Tillsynen ska bland annat kontrollera att de regler och lagar som finns för verksamheten följs samt kontrollera verksamhetens kvalitet. Tillsynen gäller såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå.

Vi har rätt att på plats granska verksamheten, vilket även kan ske oanmält. Det betyder att vi ska få komma in i de lokaler som tillsynen kräver. Verksamheten som blir granskad är skyldig att lämna upplysningar samt lämna över eventuella handlingar och annat material som efterfrågas.

Regelbunden tillsyn

Inför varje nytt år genomförs en planering för tillsynen och information skickas ut till huvudman och skolchef på den fristående verksamheten. Tillsynsbesöket genomförs då ordinarie verksamhet pågår och kunskapsförvaltningen meddelar huvudmannen i god tid innan det är dags för tillsyn av den aktuella verksamheten.

Inför den regelbundna tillsynen ska huvudmannen och skolchefen för den fristående verksamheten sända in dessa underlag.

 • Balansrapport
 • Resultatrapport
 • Revisionsberättelse
 • Kvalitetsredovisning
 • Arbetsplan
 • Checklista
 • Likabehandlingsplan/rutiner mot kränkande behandling samt tillhörande ärenden från senaste tillsyn

Inför ett tillsynsbesök får huvudmannen en frågemall samt en begäran om att ta del av aktuella handlingar från den enskilda verksamheten. Till exempel systematiskt kvalitetsarbete, rutiner, verksamhetsplaner, informationsmaterial, utvärderingar och annat skriftligt material för granskning.

Inom ramen för den regelbundna tillsynen gör även kunskapsförvaltningen en ägar- och ledningsprövning av ägare och ledning för verksamheten.

Läs mer om ägar- och ledningsprövning

Kommunens ingripande vid tillsyn

Det finns olika former av ingripanden som vi kan göra vid tillsyn. Vilken form som används avgörs av vilken typ av brister det handlar om och vilka åtgärder som behöver vidtas av huvudmannen.

Avstående från att ingripa

Kommunen får avstå från att ingripa i tre fall.

 1. Om överträdelsen är ringa
 2. Om huvudmannen omedelbart vidtar rättelse
 3. Om det i övrigt, med hänsyn till omständigheterna, finns särskilda skäl mot att ingripa. (26 kap. 12 § skollag 2010:800)

Anmärkning

En anmärkning kan tilldelas huvudmannen vid mindre allvarliga brister i verksamheten. Det kan gälla något som är enkelt att åtgärda, till exempel lägga ut information på verksamhetens hemsida. (26 kap. 11 § skollag 2010:800)

Föreläggande

Om tillsynen visar att det finns missförhållanden vid verksamheten ska kommunen förelägga huvudmannen att åtgärda missförhållandena. Ett beslut om föreläggande ska tala om vad som behöver åtgärdas och varför. (26 kap. 10 § skollag 2010:800)

Föreläggande med vite

Ett föreläggande enligt punkt 3 kan förenas med vite. Ett sådant föreläggande kan överklagas. (26 kap. 27 § skollag 2010:800)

Återkallelse

Vi kan återkalla godkännandet av huvudmannen eller ett beslut om rätt till bidrag. (26 kap. 13-16 §§ skollag 2010:800)

Om beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till barnens hälsa eller säkerhet eller liknande anledning får vi besluta om ett tillfälligt verksamhetsförbud för hela eller delar av verksamheten. (26 kap. 18 § skollag 2010:800)

Ansökan om utökat barnantal

Om du ska söka för kommande läsår med start i augusti behöver ansökan vara kunskapsförvaltningen tillhanda senast 10 februari, detta för att kunskapsnämnden ska kunna fatta beslut i april månad.

Skulle ni behöva söka utökning av barnantal under läsåret ska ansökan vara kunskapsförvaltningen tillhanda innan den 10:e i månaden för att behandlas på nästkommande nämnden. (Ex om ansökan kommer in 10 september så tar nämnden beslut i oktober). Detta gäller augusti till februari. Alltså inga ansökningar behandlas april-juli.

Ansökan om tilläggsbelopp

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.

Information om och hur du söker tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.

Om du har frågor om vår verksamhet som inte besvaras på denna sida, kan du kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller kunskapsnamnd@sandviken.se.