Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.

Extraordinära stödåtgärder är väsentligt avvikande åtgärder till enskilt barn eller enskild elev som går utöver det förskolan eller skolan ska göra inom ramen för grundbeloppet.

Barn och elever har rätt att delta i och att vara delaktiga i alla aktiviteter i förskolan, skolan och fritidshemmet. Det innebär att verksamheterna ska anpassa utbildningen till barn och elevers olika förutsättningar och behov.

Rätten till tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder regleras i skollagen (2010:800).

Lagstöd

I skollagen finns bestämmelser om bidrag till fristående huvudman från barnets eller elevs hemkommunen och rätten till tilläggsbelopp reglerad i följande kapitel och paragrafer.

 • Förskola: 8 kap. 21‑24 §§
 • Förskoleklass: 9 kap. 19‑21 §§
 • Grundskola: 10 kap. 37‑39 §§
 • Anpassad grundskola: 11 kap. 36‑38 §§
 • Fritidshem: 14 kap. 15‑17 §§
 • Gymnasieskola (nationella program): 16 kap. 52‑55 §§
 • Anpassad gymnasieskola (utbildning på program): 19 kap. 45‑48 §§

Särskilt stöd och extraordinära stödinsatser

Grundbeloppet

Begreppet ”grundbelopp” består av olika beståndsdelar. I Sandvikens kommun innefattas följande delar som utgår från skollagen:

 • Undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

Till detta kommer tillägg i form av:

 • Socioekonomiskt strukturbidrag
 • Studiehandledningsresurser

Sammantaget utgör detta den enskilda elevpengen som betalas ut per elev till fristående utbildningsanordnare med barn eller elever som har Sandvikens kommun som hemkommun.

Särskilt stöd i skolan

I det grundbelopp som fristående skolor får av elevens hemkommun ingår det att:

 • ledning och stimulans ska utformas utifrån elevens egna förutsättningar och behov. Till exempel fler lärare per elev, små grupper i vissa ämnen, generella anpassningar av den fysiska miljön.
 • om ledning och stimulans inte räcker, ska läraren göra extra anpassningar för elever som behöver det. Det är till exempel extra tydliga instruktioner, anpassade läromedel, digitala verktyg eller speciallärare under kortare tid.
 • om extra anpassningar inte räcker, ska rektor snabbt utreda behovet av särskilt stöd i samarbete med elevhälsans personal. Om utredningen visar att elever har behov av särskilt stöd ska insatserna dokumenteras, i de flesta fall i ett åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka specifika, konkreta och utvärderingsbara åtgärder eleven ska få, vilken typ av särskilt stöd eleven har behov av och i vilken omfattning. Rektor ska se till att eleven får det särskilda stöd som står i åtgärdsprogrammet. Det kan handla om regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en tid. Det kan också handla om placering i en särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Alla elever som utifrån skolans bedömning i utredning har behov av särskilt stöd, har rätt till sådant stöd. Det krävs inga diagnoser för att få särskilt stöd.

Särskilt stöd i förskolan

 • Förskollärare ger ledning och stimulans till alla barn.
 • När ledning och stimulans inte räcker behöver förskolan ge mer ledning och stimulans och anpassa undervisningen utifrån barnets behov.

När förskolan utformar särskilt stöd ska detta utgå från analys av en pedagogisk kartläggning och en handlingsplan. Då är det lättare att kontinuerligt följa upp och utvärdera insatserna. Det är inte reglerat hur särskilt stöd i förskolan ska dokumenteras, men dokumentation behövs för att utvärdera om insatsen har haft önskad effekt. Rektor har ansvar för att dokumentationen håller hög kvalitet.

Dokumentationen ska ske tillsammans med personalen och i samråd med barnets vårdnadshavare. Barns behov av särskilt stöd är situationsbundet. Behovet är relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön. Det särskilda stödet kan till exempel ges som personalförstärkning, handledning till personalen eller minskning av antalet barn i barngruppen. Förskolans verksamhet ska utformas utifrån barns unika stödbehov.

Extraordinära stödåtgärder

Extraordinära stödåtgärder är insatser som går utöver det särskilda stödet. Det handlar om omfattande åtgärder som väsentligt avviker från det förskolan eller skolan ska göra inom grundbeloppet och för dessa insatser kan enskilda huvudmän ansöka om ett tilläggsbelopp. Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska i de allra flesta fall bekostas av det grundbelopp som kommunen betalar ut till enskilda huvudmän. Tilläggsbeloppet är ett bidrag utöver detta grundbelopp, som bara beviljas i undantagsfall.

När det gäller omfattande behov av särskilt stöd kan det handla om tekniska hjälpmedel, särskilda läromedel, assistenthjälp samt anpassning av förskolans eller skolans lokaler.

Det kan också vara fråga om stödåtgärder till barn eller elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. Även barn eller elever med olika förståelsenivå och olika kunskapsprofiler kan räknas hit och det är då i första hand specialpedagogiska insatser som kan bli aktuella. Det rör sig således om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och varaktighet, intensitet, variation och kombination av åtgärder måste beaktas.

Kriterier för tilläggsbelopp

Ett barn eller en elev har alltid rätt att få det särskilda stödet som hen behöver oavsett om verksamheten beviljas tilläggsbeloppet eller inte. Förskolan eller skolan kan därför inte neka barnet eller eleven stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats. Tilläggsbeloppet ska alltså inte gå till särskilt stöd utan till extraordinära stödåtgärder utöver särskilt stöd. Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. Det är därför viktigt att behoven är i fokus.

Innan ansökan om tilläggsbelopp ska förskolan eller skolan i de flesta fall redan ha gjort följande åtgärder:

 • ha kartlagt barnets eller elevens eventuella behov och genom ledning och stimulans erbjudit en tillgänglig lärmiljö.
 • ha dokumenterat stödåtgärder till barnet eller eleven.
 • ha gett extra anpassningar och särskilt stöd och ha gjort utredningar om särskilt stöd och utarbetat ett åtgärdsprogram för den elev som ansökan avser. En specialpedagog bör ha medverkat i arbetet. (gäller skolan)
 • anpassat sin organisation

Barn och elever som avses

Ansökningen ska avse barn eller elever med svårigheter som gör det omöjligt eller kraftigt försvårar:

 • förflyttning
 • av‐ och påklädning
 • intag av måltider
 • personlig hygien
 • inte kan göra sig förstådd
 • inte kan förstå omgivningen eller
 • inlärningssvårigheter som inte är kopplad till den vanliga undervisningen

Samt

Barn eller elever med allvarliga funktionsnedsättningar/sjukdomar som medför risk för barnets eller elevens liv om inte övervakning och medicinering sker.

Hur Sandvikens kommun bedömer

När Sandvikens kommun får en ansökan om tilläggsbelopp görs bedömning
utifrån nedanstående behovsnivåer.

Grad av svårigheterKänneteckenKonsekvens
Mindre medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematikBarnet/eleven behöver stöd ibland.Barnet/eleven är ganska självständig och behöver visst stöd under någon enstaka situation.Medel för dessa behov ska normalt ingå i grundbeloppet.
Måttlig medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematikBarnet/eleven behöver stöd. Personligt stöd av tillfällig karaktär behövs under dagen i enstaka situationer.Medel för dessa behov ska normalt ingå i grundbeloppet.
Betydande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematikBarnet/eleven behöver mer stöd - ett stöd som är frekvent och sammanhållet. Personligt stöd och/eller stort behov av hjälpmedel krävs i flera dagliga situationer.Tilläggsbelopp kan vara berättigat. Medel för dessa behov ryms oftast i grundbeloppet.
Omfattande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematikBarnet/eleven behöver i stort sett stöd hela dagen. Personligt stöd och/eller stort behov av omfattande hjälpmedel krävs för att barnet/eleven ska kunna delta i och/eller tillgodogöra sig den ordinarie verksamheten.Berättigar till tilläggsbelopp.
Mycket omfattande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematikBarnet/eleven behöver ett mycket omfattande personligt stöd. Minst en personal och/eller mycket omfattande behov av hjälpmedel krävs för att barnet/eleven ska kunna delta i och/eller tillgodogöra sig den ordinarie verksamheten. Ständig uppmärksamhet krävs.Berättigar till tilläggsbelopp.

 

Ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan och eventuella bilagor är allmänna handlingar. Det är därför viktigt att tänka på att vissa uppgifter som lämnas i ansökan kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Sandvikens kommun tar ett individuellt beslut för varje barn eller elev om att tillstyrka eller avslå en ansökan om tilläggsbelopp. En ansökan om tilläggsbelopp ska behandla barn eller elevs behov vid ansökningstillfället.

När en ansökan inte uppfyller kraven och avslås, anges skälen i beslutsunderlaget. Motiveringen är individuell och utgå från de förhållanden som anges i ansökningshandlingarna.

Då tilläggsbelopp ges för behov som oftast inte är tillfälliga, är huvudregeln att besluten gäller för ett läsår i taget. Dock kan undantag förekomma som medger kortare eller längre beslutsperioder.

Innehåll i ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp ska innehålla:

 • Redogörelse för anledningen till att barnet eller eleven har ett omfattande stödbehov som kräver extraordinära stödåtgärder.
 • En utförlig beskrivning av vad förskolan eller skolan har prövat och hur denna kommit fram till att behoven är så omfattande att det behövs extraordinära stödåtgärder. Beskriv också i vilken utsträckning behovet visar sig under dagen utifrån barnets eller elevens unika situation.
 • En utförlig beskrivning av vilket stöd, ledning och stimulans som har erbjudits utifrån förutsättningar i lärmiljön och de extra anpassningar och särskilt stöd som eleven har fått. (Detta gäller inte i förskolan.)
 • En kartläggning av barnets behov i förskolan eller skolans utredning om särskilt stöd.
 • En beskrivning av de extraordinära stödåtgärder för att tillgodose barnets behov utifrån kartläggning eller som har gjorts för eleven utifrån utredning.
 • Beslut om särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Här anges även tidsomfattningen i den särskilda undervisningsgruppen eller i enskild undervisning, uttryckt i timmar per skoldag. (Detta gäller inte i förskolan.)
 • En specificerad beräkning av kostnaderna för att tillgodose barnets eller elevens behov. Kostnaderna ska vara direkt kopplade till de extraordinära stödåtgärder som barnet eller eleven behöver och ges av förskolan eller skolan och vara direkt kopplade till det enskilda barnets eller elevens behov och förutsättningar.
 • En beskrivning över de samråd som skett med elevhälsan i samband med utredning av särskilt stöd, om det inte är uppenbart onödigt. Beskriv hur dessa samråd har skett. Beskriv hur personal med specialpedagogisk kompetens har involverats i arbetet med att anpassa den pedagogiska verksamheten efter elevens unika behov. Beskriv om skolan även har involverat andra kompetenser i elevhälsan för att få en helhetsförståelse av elevens situation. (Detta gäller inte i förskolan.)
 • Eventuellt övriga underlag som styrker de individuella omständigheter som förskolan eller skolan hänvisar till som skäl till de extraordinära stödåtgärder som de söker ersättning för.

Återredovisning av tidigare stödinsatser (gäller inte förstagångsansökningar)

Om tilläggsbelopp utgått för ett barn eller en elev föregående beslutsperiod ska redovisning biläggas ansökan för nästkommande period.

Denna ska innefatta:

 • hur bidraget använts i verksamheten (resurs, aktivitet m.m.).
 • hur tilläggsbeloppet använts i tkr.
 • vilken effekt de sökta och genomförda insatserna haft (se ansökan).

Ofullständig ansökan

När Sandvikens kommunen får en ansökan om tilläggsbelopp som uppfattas som ofullständig eller inte anses ha ett fullständigt underlag ges huvudmannen en möjlighet att komplettera sin ansökan.

För att underlätta handläggning är dialog mellan parterna viktig. Detta då samtal om tolkningar och avväganden ökar förståelsen för vad som bör bedöms som särskilt stöd och vad som bör räknas som extraordinära åtgärder.

Sluthandläggning sker när Sandvikens kommun anser att ansökan är fullständig.

Ny ansökan vid byte av förskola eller skola

Tilläggsbelopp lämnas till den förskola eller skola som har ansökt och fått bidrag beviljat. Tilläggsbelopp följer därför inte med när barnet byter förskola eller eleven byter skola. Det är rektorn på den mottagande förskolan eller skolan som ansvarar för att en ny ansökan om tilläggsbelopp görs. Det är då viktigt att det genomförs en ny kartläggning och bedömning av barnets behov eller utredning om särskilt stöd för eleven.

I förskolan är det rektor som bestämmer hur stödåtgärder ska genomföras och dokumenteras, och gör bedömning om stödåtgärder är extraordinära innan en ansökan av tilläggsbelopp skickas in.

Om utredningen i den mottagande skolan kommer fram till att eleven är i behov av särskilt stöd ska verksamheten utarbeta ett nytt åtgärdsprogram. Bedöms stödåtgärderna vara extraordinära, ansöker huvudman om tilläggsbelopp hos elevens hemkommun.

Ansökningstider

Sandvikens kommun tillämpar ansökningsperiod vid förnyad ansökan om tilläggsbelopp för barn eller elev. Ansökan gäller kommande läsår för elev i grund- och gymnasieskola. Ansökningshandlingarna ska vara kommunen tillhanda den 10 maj.

Vid förnyad ansökan gällande barn i förskola tillämpas kalenderår. Ansökningshandlingarna ska vara kommunen tillhanda den 10 november.

För ansökningar gällande nytt barn eller ny elev i behov av tilläggsbelopp tar Sandvikens kommun emot dessa ansökningar löpande under läsåret.

Handläggningstid

Sandvikens kommun stävar efter att göra handläggningstiden så enkel, kort och kostnadseffektiv som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts enligt förvaltningslagens allmänna krav på handlingstiden (2017:900).

Om en ansökan om tilläggsbelopp inte har avgjorts senast inom sex månader, får den fristående utbildningsanordnaren skriftligen begära att Sandvikens kommun kommer med ett beslut i ärendet. Sandvikens kommun ska inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. (FL 12 §)

Ansökningsförfarandet

 • Ansökan görs av rektor via e-tjänst. Vill du ansöka med blankett, kontakta Medborgarservice.
 • Ansökan ska avse ett läsår vid förnyad ansökan för elev eller resterande del av pågående läsår för ny elev.
 • Ansökan ska avse ett kalenderår vid förnyad ansökan för barn i förskola. För ansökan gällande nytillkommet barn i förskola avses resterande del av innevarande kalenderår.
 • Ansökan ska göras och vara inlämnad den 10 maj vid förnyad ansökan till grund- respektive gymnasieskola. För förskola ska den förnyade ansökan inlämnad den 10 november.
 • Ansökan kan i övrigt göras löpande för nytillkomna barn och elever.
 • Ansökan kan enbart göras för barn och elever som är folkbokförda i Sandvikens kommun.

Beslut och överklagan

 • Beslut meddelas när ansökan har behandlats.
 • Beslutet avser, enligt huvudregeln, ett läsår i taget.
 • Av beslutet framgår datum för när återredovisning av genomförda åtgärder senast ska inkomma.
 • Grundregeln är att beslut gäller från beslutsdatumet.
 • Om barnet eller eleven som har beslut om tilläggsbelopp byter huvudman, enhet eller folkbokföringskommun upphör beslutet och ny ansökan måste eventuellt göras.
 • Fristående enheter kan överklaga kommunens beslut. Tillsammans med beslutet lämnas information om hur överklagan görs.

Granskning

Alla huvudmän och skolenheter som beviljats tilläggsbelopp ska säkerställa och möjliggöra att granskning kan utföras av att bidraget används enligt ansökan.