Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan hittar du information i form av tillkännagivanden, kungörelser och anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

 1. Flytt av fordon RMH 640
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RMH 640 som stått uppställd under en längre tid på en parkering intill Fiskängsvägen i Sanviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 2. Flytt av fordon WWC 705
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer WWC 705 som stått uppställd under en längre tid på Hantverkarbacken i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 3 maj 2024 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 3. Flytt av fordon WFT 664
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer WFT 664 som stått uppställd under en längre period på Industrivägen 11 i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 4. Flytt av fordon SAG 070
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer SAG 070 som stått uppställd under en längre period på Industrivägen 11 i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 5. Flytt av fordon KBX 326
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer KBX 326 som stått uppställd under en längre period vid Fredriksgatan 35 i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 6. Flytt av fordon ERG 254
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer ERG 254 som stått uppställd under en längre period på en parkering vid Vikingavägen 16 i Sandviken har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär till och med den 21 juni 2024 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 7. Flytt av fordon WHT 519
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer WHT 519 som stått uppställd under en längre period på Fredriksgatan 35 i Sandviken har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

 8. Omsorgsnämnden 2024-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareKarin Ekström
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 9. Kommunstyrelsen 2024-05-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Paragrafer113-119. 121-123 och 125-142
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareJulie Morrone
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kallelse till kommunfullmäktige 2024-06-10
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenJulie Morrone
  DokumentKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder

  Måndag 10 juni 2024 kl. 13.00 i Fullmäktigesalen, Sandvikens stadshus

  Sammanträdet

  Sammanträdet är offentligt och du är välkommen att deltaga som åhörare. Observera att antalet personer som får vistas på läktaren är begränsat till 30 varav 3 platser är reserverade för media. Du kan också se sammanträdet via webb-TV på www.sandviken.se Länk till annan webbplats. eller lyssna på sammanträdet via Radio Sandviken 89.9 MHz.

  Allmänhetens frågestund

  Som medborgare kan du ställa frågor till de förtroendevalda i samband med allmänhetens frågestund. En fråga ska lämnas skriftligen som brev eller e-post senast på onsdagen innan sammanträdet.

  Kafé Fullmäktige

  Under sammanträdets fikapaus kl. 14:30 är du som medborgare välkommen till plan 3 i Stadshuset för att fika och prata med fullmäktiges ledamöter.

  Budgetramar för år 2025-2027

  Fullmäktige debatterar och beslutar om budgetramar för år 2025-2027.

  Ärenden på dagordningen

  Kommunfullmäktige kommer bland annat att behandla följande ärenden:

  • Befolkningsprognos 2024
  • Vattentjänstplan för Sandvikens kommun
  • Kompetensförsörjningspolicy för Sandvikens kommun
  • Taxor för uthyrning av idrottshallar och planer
  • Svar på interpellation från (SD) om övervakningskameror

  Observera att sammanträdet börjar klockan 13:00.

  Kontakta oss om du har frågor

  Monica Jacobsson, ordförande i kommunfullmäktige

  Julie Morrone, kommunsekreterare, 026-24 11 73,

  julie.morrone@sandviken.se

 11. Detaljplan för Grillen 8 m.fl. - Underrättelse om granskning
  • Delegationsbeslut
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollDetaljplan för Grillen 8 m.fl.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintliga byggnader och dess användning inom fastigheten Grillen 8, samt möjliggöra byggnation på de befintliga innergårdarna inom fastigheten.Syftet är även att möjliggöra tillbyggnad samt att tillskapa en ny tillgänglig entré inom del av fastigheten Grillen 6, till förmån för hotellverksamheten, samt att möjliggöra byggnation av ett miljöhus som uppfyller dagens riktlinjer i anslutning till befintliga komplementbyggnader för centrum- och bostadsfastigheten Grillen 4.

  Ett annat syfte är också att bekräfta den befintliga transformatorstationen i planområdets nordvästra del. Detta sker genom att ett område planläggs för Tekniska anläggningar.

  Ett till syfte är att upphäva tomtindelning 2181-3208 från 1966 då den spelat ut sin roll i kvarteret då den frångåtts vid tidigare fastighetsbildning samt att kvarteret nu är bebyggt och har en tydlig struktur.

   

  Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

  Förslaget bedöms stämma överens med intentionerna i Sandviken kommuns översiktsplan. 

  Detaljplaneförslaget finns under granskningstiden 2024-06-04 till 2024-06-25 (3 veckor) tillgänglig på kommunens webbplats, www.sandviken.se/pagaendeplanuppdrag Länk till annan webbplats. > Grillen 8 m.fl.

  Lämna synpunkter senast 2024-06-25. Synpunkter lämnas via e-tjänsten på webbplatsen, via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till: 

   
  Sandvikens kommun 

  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

  811 80 Sandviken 

  Märk brevet med planförslagets rubrik. 

  Om du har synpunkter så ska du ha framfört dessa skriftligen senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 12. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2024-05-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 51-67
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Smedsgatan 12
  SekreterareKarin Rhodin
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Valnämndens preliminära rösträkning 2024-06-12
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Valnämnden i Sandvikens kommun sammanträder för att genomföra preliminär rösträkning enligt 12 kap 1§ vallagen (SFS 2005:837) onsdagen den 12 juni klockan 10:00 i Stadshuset, Odengatan 37.

  Enligt vallagen 12 kap 1§ får valnämnden, om det behövs ytterligare tid för att på ett betryggande sätt genomföra rösträkningen, fortsätta sammanträdet för rösträkning på torsdagen efter valdagen.

  Rösträkningen är öppen för allmänheten och resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.

 14. Kunskapsnämnden 2024-06-11
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§ 101
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjusterad paragraf

 15. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 2024-06-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer§§ 300-310
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareMelissa Nilsson Özel
  Nedladdningsbart protokollSandvikens kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll