Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Lokala föreskrifter och styrdokument

Kommunövergripande styrdokument är av principiell karaktär och behandlar frågor som är av större vikt för kommunen som helhet. Det kan röra sig om grundläggande styrning och politisk viljeyttring. Beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Arbetsordning

Regelverk för handläggning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Föreskrifter

Rättsregler av bindande karaktär som riktar sig mot allmänheten.

Policy

Förhållningssätt, principer och viljeinriktningar i allmänt hållna formuleringar för att nå ett önskat läge.

Planer

Kommunövergripande inriktningar och strategier. Mer specifika formuleringar och högre detaljeringsgrad än i en policy.

Se alla planer

Reglemente

Bestämmelser om nämndens och revisionens verksamhet, ansvarsområde och arbetsformer.

Läsanvisning

Från 1 januari 2024 gäller nya reglementen för nämnder i Sandvikens kommun. Nytt är även ett gemensamt reglemente med bestämmelser som gäller samtliga nämnder. Information och stöd till dig som läser reglementena finns i nedanstående läsanvisning:

Läsanvisning till nämndernas reglementen.pdf Pdf, 286.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bolagsordningar

Regelverk för det kommunala bolaget, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Ägardirektiv

Bestämmelser för det kommunala bolagets verksamhet, utöver vad som framgår av bolagsordning.