Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Överklaga beslut och begära dröjsmålstalan

Här får du information om hur du överklagar beslut i ett ärende samt hur du kan begära en dröjsmålstalan om det har gått minst 6 månader sedan ditt ärende inleddes.

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut som påverkar dig personligen, till exempel om byggnadslov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Se information från verksamheter

Andra kommunala beslut

Om du tycker att din kommun har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information

Överklaga beslut - Förvaltningsrätten i Falun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begära dröjsmålstalan

Om du anser att ditt ärende tar för lång tid, längre än 6 månader, kan du under följande förutsättningar enligt förvaltningslagen, skicka in en begäran till oss om att ditt ärende ska avgöras, en så kallad dröjsmålstalan:

  • Det har gått minst sex månader från det att ärendet inleddes.
  • Det är bara den person som inlett ärendet som kan begära dröjsmålstalan.
  • Dröjsmålstalan ska vara skriftlig.

En person kan bara begära att en fråga prövas en gång under ett pågående ärende. Ange ditt ärendes diarienummer när du skriver din dröjsmålstalan.

Skicka in dröjsmålstalan till:

Sandvikens Kommun
[Namn på förvaltningen som handlägger ärendet]
811 80 Sandviken

Efter att du har skickat in din dröjsmålstalan

Om de formella förutsättningarna är uppfyllda ska Sandvikens Kommun inom fyra veckor från den dag då begäran om dröjsmålstalan kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Ett avslagsbeslut kan överklagas till domstol eller berörd förvaltningsmyndighet.