Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Rådet för Social Hållbarhet

Denna organisation syftar till att samla kommunens verksamheter inom området folkhälsa och trygghet och få en bred kommunövergripande förankring som bidrar till att det förebyggande arbetet kan drivas på ett ändamålsenligt, långsiktigt,strategiskt och effektivt sätt.

Rådets sammansättning:

Rådet består av ordföranden från facknämnder och bolagsstyrelser samt ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande är ordförande i rådet. Rådet är ett rådgivande och beredande organ till Individ- och familjeomsorgsnämndens med fokus på dialog och kommunövergripande samverkan.

Rådet har som uppgift att föra in frågor om social hållbarhet, folkhälsa och trygghet som en naturlig del i den löpande verksamheten, där varje nämnd skapar förutsättningar för en god hälsa och livsmiljö hos medborgarna, bl a genom samverkan med andra aktörer i samhället.

Rådets uppdrag är att:

  • kontinuerligt följa och analysera statistik om social hållbarhet, folkhälsa och trygghet i kommunen
  • föreslå inriktning och prioriteringar
  • initiera och utvärdera insatser och projekt utifrån identifierade behov
  • sprida kunskap och vara ett stöd åt nämnder och andra verksamheter i folkhälso- och trygghetsfrågor
  • medverka till att beslut som fattas i kommunens nämnder och styrelser konsekvensbeskrivs ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.
  • årligen utarbeta en verksamhetsplan som följs upp i en verksamhetsberättelse

Rådets medlemmar, mandatperiod 2023-2026: