Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i kommunen. Här fattas beslut om viktiga frågor och principiella ärenden som påverkar kommunens verksamhet. Det kan handla om att fastställa mål och riktlinjer för kommunens arbete, besluta om budgeten och bestämma den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige består av 51 politiker som väljs av alla röstberättigade medborgare i kommunen.

Du är välkommen att närvara och lyssna på kommunfullmäktiges möten som äger rum i Kommunfullmäktigesalen, som ligger på Odengatan 37 i Stadshuset. Det finns en läktare en trappa upp från entrén där du kan sitta och följa mötena.

För de som inte kan närvara så direktsänds mötena och spelas in. Det innebär att du kan ta del av vad som diskuteras och beslutas även om du inte är på plats.

Inför varje möte finns ärendelista och handlingar tillgängliga hos Medborgarservice samt på sidan Kallelse till Kommunfullmäktige

Medborgarna väljer kommun­fullmäktige

Medborgarna har möjlighet att välja politiker till kommunfullmäktige genom val som hålls vart fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen.

Om du har rätt att rösta till kommunfullmäktige har du också möjlighet att bli vald till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker, vilket innebär att de utför sina politiska uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Mandatfördelning och partier

I Sandvikens kommunfullmäktige finns det totalt 51 ledamöter som är valda av invånarna i kommunen. Därutöver finns det även 30 ersättare som kan träda in vid behov. Mandatperioden började den 15 oktober 2022 och kommer att pågå fram till den 14 oktober 2026.


Parti

Mandat

Moderaterna (M)

10

Centerpartiet (C)

3

Liberalerna (L)

2

Kristdemokraterna (KD)

2

Socialdemokraterna (S)

17

Vänsterpartiet (V)

4

Miljöpartiet (MP)

1

Sverigedemokraterna (SD)

12


Ställ frågor på allmän­hetens frågestund

I samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden hålls en allmänhetens frågestund. En halvtimme anslås till frågestunden som ska ligga först under sammanträdestiden.

Du kan lämna en fråga skriftligt som brev, fax eller mejl och ska lämnas in senast tre arbetsdagar innan sammanträdet.

Svar på frågan garanteras inte alltid. Om inte svar kan lämnas direkt, tas frågan upp vid nästa frågestund. Frågeställaren ska närvara vid sammanträdet och ställa sin fråga muntligen för att den ska besvaras.

Ordföranden avgör om och när en fråga ska besvaras.

Skicka din fråga till

E-post: kommun@sandviken.se
Brev: Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken

Lämna medborgarinitiativ

Om du bor i Sandvikens kommun har du möjlighet att lämna medborgarinitiativ.
Medborgarinitiativ

Kafé fullmäktige

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde arrangeras Kafé fullmäktige. Det är en tidsbestämd fikapaus mellan kl. 18.30-19.00 eller mellan kl. 15.00-15.30 om sammanträdet börjar tidigare. Vid Kafé fullmäktige är invånare välkomna till Stadshusets entré för att fika och diskutera angelägna frågor tillsammans med ledamöter i Kommunfullmäktige.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordningen är en regelsamling som beskriver hur arbetet ska organiseras och genomföras i kommunfullmäktige. Den innehåller olika bestämmelser och regler som styr hur olika ärenden och frågor ska hanteras. Exempelvis reglerar arbetsordningen hur motioner, medborgarförslag och frågor från ledamöter och medborgare ska behandlas och följas upp. Genom att följa arbetsordningen kan kommunfullmäktige hantera ärenden strukturerat och effektivt.

Kommunfullmäktiges arbetsordning