Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Medborgarinitiativ

Att lämna ett medborgarinitiativ gör det möjligt för dig som är folkbokförd i Sandvikens kommun att påverka hur kommunen sköts och utvecklas.

Även du som saknar rösträtt i valet till kommunfullmäktige kan lämna in ett Medborgarinitiativ. Det betyder exempelvis att du som är under 18 år också kan påverka vad som tas upp i kommunfullmäktige.

Syftet med medborgarinitiativ är att rätten att påbörja ärenden i fullmäktige ska delas mellan de förtroendevalda och andra medborgare i kommunen. Kommunfullmäktige vill också att möjligheten att lämna medborgarinitiativ ska stärka det demokratiska deltagandet och öka förståelsen för hur det demokratiska systemet fungerar.

Initiativet måste handla om något som kommunen enligt lag kan bestämma om. Det behöver vara ett tydligt och konkret förslag på något som du vill införa, förändra eller förbättra.

Andra sätt att påverka

Har du ett enklare förslag, beröm eller klagomål kan du istället lämna en synpunkt. En synpunkt kan till skillnad från ett medborgarinitiativ hanteras direkt av den ansvariga verksamheten istället för att få ett politiskt beslut. Det går mycket snabbare att få svar på en synpunkt än på ett medborgarinitiativ.

Har du upptäckt något som är trasigt eller skadat är det bra om du skickar en felanmälan.

Du bör klara dig med informationen på den här sidan för att kunna lämna in ditt medborgarinitiativ, men är du intresserad av att veta ännu mera kan du ta del av plan för medborgarinitiativ Pdf, 444.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna ditt medborgarinitiativ

Du kan lämna in ditt förslag hos medborgarservice i stadshuset på Odengatan 37 eller skicka in ditt medborgarinitiativ via brev till:

Medborgarinitiativ
Sandvikens kommun
Kommunledningskontoret
811 80 SANDVIKEN

Du kan inte att lämna in medborgarinitiativ via e-post eftersom förslaget måste vara undertecknat eller digitalt signerat.

Ditt medborgarinitiativ blir en allmän handling

Ett medborgarinitiativ som lämnas till kommunen blir en allmän handling. Det innebär att det blir möjligt för alla som vill att ta del av medborgarinitiativet och de uppgifter som står i det. Detta omfattar även ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.

Vad ska ett medborgarinitiativ innehålla?

Det här ska ditt medborgarinitiativ innehålla:

 • Rubrik på ditt förslag.
 • Bakgrundsbeskrivning till förslaget.
 • Beskrivning av det beslut du vill ha på ditt förslag.
 • Din underskrift eller digital signatur.
 • Ditt namn och ditt personnummer.
 • Fullständig adress och telefonnummer, gärna e-postadress om du har en sådan.

Värdefulla tips:

 • Ett medborgarinitiativ måste handla om något som kommunen har beslutanderätt om. Innehåller förslaget något som kommunen inte kan bestämma om så kan inte heller kommunfullmäktige besluta om det. Om medborgarinitiativet handlar om vägar till exempel, kan ansvaret vara kommunens,Trafikverkets eller privatpersoners, beroende på vilken väg det gäller. Om du är osäker på vem som har ansvaret är det bra om du kontaktar kommunens medborgarservice innan du lämnar in ett förslag.
 • Skriv som dig själv. Ett medborgarinitiativ behöver inte ha ett formellt eller akademiskt språk. Det viktiga är att det framgår vad du vill ska genomföras och varför det är viktigt.
 • Använd en kort rubrik som beskriver vad ärendet ditt förslag handlar om.
 • Sammanfatta och motivera initiativet i en kort text. Förklara vad som bör genomföras och varför.
 • Kommunens politiska organisation är uppdelad i nämnder som ansvarar för olika delar av kommunens verksamhetsområden, men det är inget krav att du måste ange vart i organisationen ett förslaget ska hanteras. När du lämnat in ditt medborgarinitiativ kommer det att hänvisas till ansvarig nämnd.
 • Lämna förslag på vad som politiken politikerna föreslås besluta du vill att politikerna ska besluta om. Det kan vara bra att inte vara allt för specifik. Om du använder formuleringen ”kommunen föreslås utreda möjligheterna för…” istället för att vara exakt, kan det i vissa fall göra ditt förslag lättare att hantera och bifalla.
 • Har du en bild som gör ditt budskap eller eventuella problem tydligare, kan du bifoga den.
 • Läs gärna ditt medborgarinitiativ högt för dig själv (eller låt någon annan läsa igenom), innan du lämnar in det. Fundera kring om det är tydligt vad du vill ska göras och varför.

Vad får ett medborgarinitiativ inte innehålla?

Ett medborgarinitiativ får bara innehålla ett förslag åt gången. Har du flera förslag går det bra att skicka in flera olika.

Medborgarinitiativet får inte strida mot lagen, vara rasistiskt, kränka någon på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning och inte vara odemokratiskt på något sätt.

Det får inte handla om sådant som ligger utanför kommunfullmäktiges beslutanderätt, såsom frågor som rör riksdagen, en statlig myndighet eller ett statligt verk.

Ett medborgarförslag får inte heller handla om ärenden som rör privatpersoner eller myndighetsutövning till exempel ansökan om ekonomiskt bistånd eller bygglov.

Vem får lämna ett medborgarinitiativ?

Alla som är folkbokförda i Sandvikens kommun har rätt att lämna ett medborgarinitiativ. Det innebär att även barn och andra som inte är röstberättigade också har möjlighet att lämna förslag.

En grupp medborgare får också lämna in ett medborgarinitiativ, men föreningar, politiska partier och organisationer kan däremot inte göra det.

Vad händer med mitt medborgarinitiativ?

Efter att du lämnat ditt medborgarinitiativ kommer det att granskas för att säkerställa att det handlar om något som kommunfullmäktige kan bestämma om.

När förslaget har blivit godkänt för vidare behandling kommer det att presenteras vid nästkommande kommunfullmäktige. Därefter lämnas ditt medborgarinitiativ till den nämnd som ansvarar för det område som ditt förslag rör. Nämnden bereder förslaget och kommer med ett svar, som i sin tur lämnas för beredning till kommunstyrelsen. Sedan går medborgarinitiativet vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om medborgarinitiativet.

När kommunfullmäktige ska svara på ditt förslag kommer du att få ett meddelande om detta så att du har möjlighet att delta. Du kommer att ha möjlighet att läsa upp ditt förslag i kommunfullmäktige om du så önskar.

I vissa fall kan medborgarinitiativet besvaras direkt i en nämnd. I dessa fall får du att meddelas om när det tas upp i nämnden.

Det finns tre olika svar ett medborgarinitiativ kan få:

Bifall - betyder att medborgarinitiativet ska genomföras.

Avslag - om förslaget får avslag så avslutas det utan ytterligare åtgärd.

Anses besvarat - innebär att förslaget redan är under arbete.

Varför gick inte mitt medborgarinitiativ vidare till kommunfullmäktige?

Det kan finnas flera orsaker till att ett medborgarinitiativ inte tas upp av kommunfullmäktige:

 • Det handlar om något som kommunfullmäktige inte har beslutanderätt om.
 • Det är inte komplett.
 • Det innehåller fler än ett förslag.
 • Det handlar om ett ämne som nyligen behandlats av kommunfullmäktige.

Om ditt förslag inte går vidare så kommer du att få meddelande om detta med en förklaring till varför.

Den demokratiska processen tar tid, men det bör ta som längst ett år innan ditt förslag beslutas av kommunfullmäktige.