Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunrevisionen

Revisionens uppgift

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. Kommunrevisionen har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Det är enligt Kommunallagens tolfte kapitel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i den omfattning som följer av god revisionssed som revisorerna granskar. Kommunfullmäktige har även fastställt ett reglemente för kommunrevisionens arbete.
Reglemente för revisorerna i Sandvikens kommun Pdf, 126.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Till kommunrevisionens uppdrag hör även lekmannarevisionen avseende ändamålsenligheten i de kommunalägda bolagens verksamhet som ett komplement till bolagens aktiebolagsrevision.

Kommunrevisionen består av 7 förtroendevalda ledamöter. Några av ledamöterna är även lekmannarevisorer i de kommunala bolagen.
Ledamöter i Kommunrevisionen

Planering och rapportering

Planering av revisionsarbetet är viktigt, bland annat med hänsyn till risk och väsentlighet. I det praktiska revisionsarbetet har revisorerna professionell hjälp av revisionsföretaget PwC. Resultatet av de granskningar som genomförts presenteras i revisionsrapporter.

Varje år skriver revisorerna i anslutning till kommunens årsredovisning en revisionsberättelse.

Mer om kommunrevision

Kommunal revision - skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.