Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i en kommun. Det består av folkvalda politiker som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten från läktaren i fullmäktigesalen i stadshuset.

Valresultatet från 2022 för mandatperioden 2023-2026 visar att Socialdemokraterna har 17 platser, Centerpartiet har 3 platser och Liberalerna har 2 platser. Genom en politisk samverkan med Vänsterpartiet, som har 4 platser, har dessa partier tillsammans en majoritet av 26 av totalt 51 platser i fullmäktige.

Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa kommunens budget och bestämmer hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala. De fattar också beslut om vilka nämnder som ska finnas, väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna, samt revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Läs mer!
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att leda och samordna allt arbete som görs inom kommunen. Dessutom har de ansvaret för att hantera kommunens ekonomi.

Läs mer!
Kommunstyrelsen

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till nämnderna. Nämnderna ansvarar för att hantera det dagliga arbetet inom kommunen, förbereda ärenden som ska tas upp och beslutas av kommunfullmäktige samt genomföra de beslut som fattas av fullmäktige.

I praktiken är det inte politikerna själva som utför det dagliga arbetet inom nämndernas verksamhetsområden. Det är anställda tjänstepersoner som gör detta. Deras uppgifter kan vara att till exempel behandla ansökningar om bygglov, besluta om ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

Eftersom varje kommun själv får besluta vilka nämnder de vill ha, kan det finnas olika typer av nämnder i olika kommuner.

Läs mer!
Nämnder i Sandvikens kommun

Det kommunala självstyret ger dig möjlighet att påverka

Det kommunala självstyret är en viktig princip som skyddas av lagstiftningen och är en del av regeringsformen, en av Sveriges grundlagar. Det innebär att kommunerna har rätt att fatta egna beslut inom de ramar som riksdagen och regeringen har fastställt. Samtidigt måste kommunerna följa de övergripande regler och lagar som staten har etablerat.

Genom det kommunala självstyret har kommunen befogenhet att fatta beslut som rör sin verksamhet och att ta ut skatter från invånarna för att finansiera de kommunala tjänsterna.

För dig som är invånare i Sandvikens kommun så innebär det kommunala självstyret att du har möjlighet att påverka de beslut som fattas inom kommunen. Det kan göras på flera sätt. Till exempel genom att lämna medborgarförslag där du kan föreslå förbättringar eller förändringar inom kommunen.

Du har också rätt att delta i folkomröstningar där viktiga frågor avgörs genom omröstning bland invånarna.

Utöver det har du även rätt att överklaga kommunens beslut om du anser att de inte följer gällande lagstiftning eller om du anser att de strider mot kommunens egna riktlinjer och regler.

Kontroll och tillsyn

Staten har en roll i att granska och stödja kommunernas arbete genom att vissa statliga myndigheter också fungerar som tillsynsmyndigheter. Ett exempel på detta är Skolverket, som har i uppgift att övervaka både kommunala och fristående skolor över hela landet för att säkerställa att de följer kraven enligt skollagen och läroplanerna.

Kommunen har också eget ansvar för att utföra vissa typer av tillsyn inom kommunen, till exempel när det gäller brandsäkerhet och avfallshantering. Det är kommunens ansvar att se till att dessa områden överensstämmer med gällande regler och bestämmelser.

För att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs på ett korrekt sätt, genomförs årliga granskningar av revisorer.

Läs mer!
Kommunrevisionen

Styrande lagar

Kommunernas organisation och sättet de styrs på regleras genom en lag som kallas kommunallagen.

Förutom kommunallagen finns det också särskilda lagar som påverkar hur verksamheten utförs inom kommunen. Exempel på sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Läs mer!
Kommunallagen (2017:725) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök lagar på riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.