Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Här sitter folkvalda politiker som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten från läktaren i fullmäktigesalen i stadshuset.

Valresultatet 2022 för mandatperioden 2023 - 2026 visar att Socialdemokraterna med 17 platser, Centerpartiet 3 platser och Liberalerna med 2 platser har, genom politisk valsamverkan med Vänsterpartiet 4 platser, majoritet med 26 av totalt 51 platser i fullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala. De beslutar också vilka nämnder som ska finnas, väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.
Kommunstyrelsen

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige.

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha finns det olika nämnder i olika kommuner.
Nämnder i Sandvikens kommun

Det kommunala självstyret ger dig möjlighet att påverka

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna för att kunna finansiera den kommunala verksamheten.

För dig innebär det kommunala självstyret att du kan påverka kommunens beslut till exempel genom att lämna medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar och att du kan överklaga kommunens beslut.

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunernas arbete genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter. Skolverket är till exempel en tillsynsmyndighet som har i uppgift att kontrollera att både kommunala och fristående skolor över hela landet uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

Kommunerna ansvarar själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering inom kommunen. Varje år granskas kommunens verksamhet av revisorer.
Kommunrevisionen

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.
Kommunallagen (2017:725) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sök lagar på riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.